• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Zasady rekrutacji

Liczba miejsc:

 1. Nauki o bezpieczeństwie – 2 miejsca
 2. Nauki o zarządzaniu i jakości – 2 miejsca
 3. Nauki o zdrowiu – 2 miejsca

Limit miejsc na dany rok akademicki określa w drodze zarządzenia Rektor Uniwersytetu Kaliskiego. Link do zarządzenia Rektora znajduje się poniżej.

Plik do pobrania:


O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się kandydat, który posiada:

 1. tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny, albo
 2. tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo jest studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich – tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, oraz
 3. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.

W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów spowodowanego oczekiwaniem na jego wydanie, kandydat powinien przedstawić zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu tytułu zawodowego.

Cudzoziemiec może podjąć kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone w języku angielskim, jeżeli posiada znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2. Cudzoziemiec może podjąć kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone w języku polskim, jeżeli wykaże się znajomością języka polskiego tj.:

 1. ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, albo
 2. posiada certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, albo
 3. ukończył studia w Polsce na kierunku prowadzonym w języku polskim, albo
 4. uzyskał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzenie, że jego poziom biegłości językowej pozwala na podjęcie kształcenia w języku polskim.


Kandydatów ocenia się w dwóch etapach rekrutacji:

 1. pierwszy etap: merytoryczna ocena złożonych przez kandydata dokumentów i decyzja o zakwalifikowaniu kandydata do drugiego etapu – bez udziału kandydata;
 2. drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem – sprawdzenia wiedzy i kompetencji istotnych dla planowanych badań oraz właściwych dla wskazanej dyscypliny naukowej.

Do drugiego etapu rekrutacji zostaje zakwalifikowany kandydat, który uzyskał nie mniej niż 20 pkt za wynik ukończenia studiów oraz aktywność naukową, przyznanych wg zasad, o których mowa w pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do zasad rekrutacji.

Do otrzymania pozytywnego wyniku w rekrutacji wymagane jest uzyskanie co najmniej 40 pkt, w tym nie mniej niż 20 pkt z pierwszego etapu rekrutacji i 20 pkt z drugiego etapu rekrutacji.

Wyniki rekrutacji są jawne i podlegają upublicznieniu.


Pełny tekst zawierający Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kaliskiego znajduje się poniżej.

Plik do pobrania:

Harmonogram rekrutacji

 • od 13 do 27 maja 2024 r. – rejestracja w systemie IRK, załączenie niezbędnych dokumentów, uiszczenie opłaty rekrutacyjnej;
 • do 7 czerwca 2024 r. – ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów w wersji papierowej;
 • do 21 czerwca 2024 r. – przekazanie kandydatom informacji o zakwalifikowaniu się lub niezakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji;
 • od 8 do 10 lipca 2024 r. – rozmowy kwalifikacyjne;
 • do 12 lipca 2024 r. – ogłoszenie wyników;
 • do 13 września 2024 r. – dostarczenie przez kandydatów dokumentów potwierdzających ukończenie studiów drugiego stopnia, jeśli nie były wcześniej złożone.

Dokumenty rekrutacyjne

Kandydat do Szkoły Doktorskiej ma obowiązek złożenia kompletu dokumentów, na który składa się:

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny (plik do pobrania poniżej)
 2. kwestionariusz osobowy (plik do pobrania poniżej);
 3. CV;
 4. dyplom i suplement ukończenia studiów – jednolitych magisterskich albo studiów II stopnia (oryginał do wglądu);
 5. zaświadczenie z dziekanatu o średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w toku studiów;
 6. dokument poświadczający znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie B2 (suplement do dyplomu lub zaświadczenie o uzyskanej ocenie z lektoratu na poziomie B2, certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający znajomość języka obcego na wskazanym poziomie);
 7. oświadczenie potencjalnego promotora (załącznik nr 4 do zasad rekrutacji – plik do pobrania poniżej)
 8. projekt planu badawczego (załącznik nr 5 do zasad rekrutacji – plik do pobrania poniżej);
 9. charakterystyka aktywności naukowej i dorobku naukowego wraz z kopiami dokumentów poświadczających te osiągnięcia (oryginały do wglądu);
 10. dowód osobisty, paszport albo inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu);
 11. aktualne zdjęcie kolorowe kandydata, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydaniu dowodów osobistych (1 szt. w formie tradycyjnej, wersję elektroniczną fotografii kandydat wgrywa do IRK);
 12. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów, komisja wzywa kandydata do ich uzupełnienia, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Nie uzupełnienie dokumentów w terminie powoduje pozostawienie wniosku kandydata bez rozpoznania.

Dokumenty do pobrania:

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy są prowadzone przez komisje rekrutacyjne składające się z przedstawicieli dyscypliny naukowej, w której rekrutuje się kandydat. Rozmowa może odbyć się w formie stacjonarnej lub zdalnej, w zależności od warunków. Informacje o formie rozmowy oraz szczegóły techniczne (link do spotkania lub miejsce rozmowy) będzie przesłana do kandydatów za pomocą poczty elektronicznej i/lub systemu IRK zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany rok akademicki.

Kandydaci zobowiązani są do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem IRK i poczty elektronicznej oraz ponoszą odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

W przygotowaniu.

Opłata rekrutacyjna

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Kaliskiej Nr 0300.100.VI.2023 wysokość opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 wynosi 200,00 złotych.

Kandydat zobowiązany jest dokonać opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w systemie rekrutacyjnym (IRK) w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Brak opłaty rekrutacyjnej w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Kandydatowi przysługuje, na jego wniosek, zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku:

 1. rezygnacji z rekrutacji przed upływem terminu do wniesienia opłaty rekrutacyjnej wynikającym z harmonogramu rekrutacji;
 2. nadpłaty.

Plik do pobrania:

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym