• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Kaliskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 27.08.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.03.2024

Dane osoby odpowiedzialnej za dostępność cyfrową: Robert Matuszczak

Metody kontaktu:

Telefon: 627679651

Email: it@uniwersytetkaliski.edu.pl

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 17.05.2021
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 04.01.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W ten sposób można zgłaszać problemy z dostępnością i składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis uniwersytetkaliski.edu.pl został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności.
Cały czas szukamy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Biuletyn Informacji Publicznej aktualnie znajdujący się wewnątrz struktury strony pod adresem uniwersytetkaliski.edu.pl/biuletyn jest oddzielnym systemem, który nie jest w pełni zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie BIP znajduje się oddzielna deklaracja dostępności.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 • sposób kontaktu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich otwiera się w nowym oknie.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Uniwersytet Kaliski współpracuje z tłumaczami języka migowego. Studenci niesłyszący lub niedosłyszący posługujący się Polskim Językiem Migowym, mogą otrzymać wsparcie tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych i innych spraw związanych ze studiowaniem po wcześniejszym zgłoszeniu się do Pełnomocnika Rektora ds. osób ze szczególnymi potrzebami w celu uzyskania akceptacji i zgody.

Dostępność architektoniczna

Poniżej zamieszczono wykaz budynków Uniwersytetu Kaliskiego wraz z opisem ich dostępności architektonicznej oraz dodatkowymi informacjami.

Budynek Rektoratu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz.

Kontakt: Kierownik obiektu: 62 7679543. Portiernia: 62 7679650

Funkcja i opis: Budynek administracyjno-dydaktyczny.  Budynek 4- kondygnacyjny w tym 1 kondygnacja podziemna.

Wejścia do budynku:

Wejście od ulicy Nowy Świat 4 – drzwi dostępne z poziomu gruntu, drzwi ciężkie dwuskrzydłowe otwierane ręcznie. Wejście na poziom „0” – szerokie schody wyposażone w poręcze po obu stronach prowadzące na pierwszą kondygnację budynku. Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku.

Wejście od strony dziedzińca wewnętrznego – drzwi prowadzące do wiatrołapu dwuskrzydłowe otwierane ręcznie przy dojściu jeden stopień, wejście posiada podjazd dla wózków wzdłuż muru budynku zabezpieczone barierą. Z wiatrołapu drzwi dwuskrzydłowe otwierane ręcznie prowadzące na poziom „ -1”.

Dostępność wnętrz: Komunikacja pozioma – przeszkody architektoniczne w formie progów drzwiowych. Komunikacja pionowa – winda ogólnie dostępna obsługująca wszystkie poziomy, posiadająca przyciski z alfabetem Braille’a, sygnalizację dźwiękową przystanków. i system informacji głosowej.

Trzy klatki schodowe zabezpieczone poręczami.

Zapewnienie informacji: Pomieszczenia posiadają tabliczki przy drzwiowe, w znacznej części z symbolami Brajlowskimi. Pracownicy portierni przeszkoleni w zakresie udzielania wszelkich informacji.

Obsługa: Portiernia znajduje się na poziomie „0” w holu. Czynna w godzinach funkcjonowania Uczelni.

Pomieszczenia sanitarne: Toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych na poziomie „-1” i „3”.

Otoczenie budynku: Budynek znajduje się na posesji położonej przy jednej z głównych dróg komunikacyjnych. Brak możliwości parkowania pojazdów przy ul. Nowy Świat. Na terenie posesji znajduje się dziedziniec wewnętrzny . W sąsiednim budynku Collegium Novum znajduje się parking podziemny. Na parkingu wyznaczone są cztery miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Z garażu na dziedziniec prowadzi podjazd dla wózków.

Procedury i dodatkowa pomoc: Na terenie posesji , na dziedzińcu znajduję się garaż w którym osoba niepełnosprawna można zostawić wózek lub inny sprzęt. 3 pomieszczenia w budynku wyposażone są w przenośne pętle indukcyjne: pokój numer 28 – Sekcja ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów, pokój nr 40 – Pełnomocnik Rektora ds. osób ze szczególnymi potrzebami, Portiernia. W budynku znajduje się strefa spokoju/relaksu.

Prawo wstępu z psem asystującym: Istnieje możliwość  wprowadzenia psa asystującego. W budynku nie ma pomieszczenia do długotrwałego pobytu psa.

Ewakuacja: W budynku znajdują się trzy  klatki schodowe służące do ewakuacji. Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy obsługi są przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne oraz instrukcja ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek Collegium Novum ul.  Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz.

Kontakt: Kierownik obiektu:  62 7679543. Portiernia: 62 7679650

Funkcja i opis: Budynek administracyjno-dydaktyczny.  Budynek 4- kondygnacyjny w tym 1 kondygnacja podziemna jako garaż.

Wejścia do budynku: Wejście od tarasu z wewnętrznego dziedzińca

wejście na poziom  tarasu – szerokie schody wyposażone w poręcze po obu stronach. Wejście do budynku z tarasu na poziom „0” drzwi dwuskrzydłowe aluminiowo-szklane otwierane ręcznie. Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku.

Wejście z garażu podziemnego na poziomie „-1” bezpośrednio do głównej klatki schodowej budynku gdzie znajduje się winda obsługująca wszystkie kondygnacje.

Dostępność wnętrz: Komunikacja pozioma: brak poziomych barier architektonicznych.

Komunikacja pionowa: winda ogólnie dostępna obsługująca wszystkie poziomy, posiadająca przyciski z alfabetem Braille’a, sygnalizację dźwiękową przystanków. Winda nie posiada systemu informacji głosowej. Trzy klatki schodowe zabezpieczone poręczami.

Zapewnienie informacji: Budynek posiada oznakowania pionowe i poziome dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pracownicy portierni przeszkoleni w zakresie udzielania wszelkich informacji.

Obsługa: Portiernia znajduje się na poziomie „0” w holu przy wejściu od strony tarasu. Czynna w godzinach funkcjonowania Uczelni.

Pomieszczenia sanitarne: Na wszystkich kondygnacjach nadziemnych budynku znajdują się toalety  przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Otoczenie budynku: Budynek znajduje się w głębi posesji, posiada parking podziemny. Na parkingu wyznaczone są cztery miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Z garażu na dziedziniec prowadzi podjazd dla wózków.

Procedury i dodatkowa pomoc: Na terenie posesji , na dziedzińcu znajduję się garaż w którym osoba niepełnosprawna można zostawić wózek lub inny sprzęt.        2 pomieszczenia w budynku wyposażone są w przenośne pętle indukcyjne: pokój numer 004 Dział spraw studenckich, kształcenia i rekrutacji, pokój nr 213 – Dziekanat. W budynku znajduje się strefa spokoju/relaksu.

Prawo wstępu z psem asystującym: Istnieje możliwość wprowadzenia psa asystującego. W budynku nie ma pomieszczenia do długotrwałego pobytu psa.

Ewakuacja: W budynku znajdują się trzy  klatki schodowe służące do ewakuacji. Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy obsługi są przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne oraz instrukcja ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek Administracyjny ul.  Nowy Świat 5, 62-800 Kalisz.

Kontakt: Kierownik obiektu:  62 7679543

Funkcja i opis: Budynek administracyjny.  Budynek  2 -kondygnacyjny.

Wejścia do budynku: Wejście główne do budynku z parkingu. Dojście do drzwi po dwóch stopniach. Wejście nie posiada podjazdu. Drzwi  na poziom „0”otwierane ręcznie.

Dostępność wnętrz: Komunikacja pozioma: przeszkody architektoniczne w formie progów drzwiowych. Komunikacja pionowa:  Klatka schodowa, schody o  zabezpieczone barierką. Budynek nie posiada windy.

Zapewnienie informacji: W budynku znajdują się przy drzwiowe tabliczki informacyjne.

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń udzielają pracownicy.

Obsługa: W budynku nie ma portierni, ani stałej obsługi.

Pomieszczenia sanitarne: W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób na wózkach.

Otoczenie budynku: Na posesji  przed budynkiem znajduje się parking, na parkingu wyznaczone  i oznakowane jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym: Istnieje możliwość  wprowadzenia psa asystującego. W budynku nie ma pomieszczenia do długotrwałego pobytu psa.

Ewakuacja: W budynku znajdują się jedna klatka schodowa służące do ewakuacji. 

Ewakuacja z pomieszczeń na parterze odbywa się również przez boczne wejście ewakuacyjne.  Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.

Dom Studenta „Bulionik” ul. Łódzka 149, 62-800 Kalisz.

Kontakt: Kierownik obiektu: 62 7679663. Portiernia:  62 7679562

Funkcja i opis: Budynek administracyjno-dydaktyczny z funkcja socjalną. Budynek5-kondygnacyjny w tym jedna kondygnacja podziemna.

Wejścia do budynku: Wejścia do budynku od parkingu: dwa wejścia ze spoczników poziomie pierwszej kondygnacji , prowadzą do nich schody zabezpieczone poręczami, drzwi otwierane ręcznie. Wejście dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w szczycie budynku z poziomu „-1”, prowadzi do niego zabezpieczona pochylnia. Dwie klatki schodowe zabezpieczone poręczami.

Dostępność wnętrz: Komunikacja pozioma – przeszkody architektoniczne w formie progów drzwiowych. Komunikacja pionowa – 2 windy ogólnie dostępna obsługująca wszystkie poziomy, posiadająca przyciski z alfabetem Braille’a, sygnalizację dźwiękową przystanków. Windy nie posiadają systemu informacji głosowej.          Pokój nr 2 i 16 przystosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zapewnienie informacji: Pomieszczenia posiadają tabliczki przy drzwiowe. Pracownicy portierni przeszkoleni w zakresie udzielania wszelkich informacji.

Obsługa: Portiernia znajduje się na poziomie „0” w holu przy wejściu do części mieszkalnej. Czynna całą dobę.

Pomieszczenia sanitarne: Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na poziomie „-1”

Otoczenie budynku: Przed budynkiem znajduje się parking, na parkingu wyznaczono i oznakowano 1 miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Procedury i dodatkowa pomoc: Portiernia wyposażona jest w przenośną pętlę indukcyjną. W budynku znajduje się strefa spokoju/relaksu.

Prawo wstępu z psem asystującym: Istnieje możliwość  wprowadzenia psa asystującego. W budynku nie ma pomieszczenia do długotrwałego pobytu psa.

Ewakuacja: W budynku znajdują się dwie  klatki schodowe służące do ewakuacji. Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy obsługi są przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne oraz instrukcja ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek Collegium Medicum ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz.

Kontakt: Kierownik obiektu: 62 7679600. Portiernia:  62 7679601

Funkcja i opis: : Budynek administracyjno-dydaktyczny. Budynek czterokondygnacyjny w tym jedna kondygnacja podziemna.

Wejścia do budynku: Wejście centralne dostępne od ul. Kaszubskiej na poziomie 1 kondygnacji, prowadzą do niego schody z centralną barierką, wyposażone w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi otwierane ręcznie.

Wejście dla osób poruszających się na wózkach możliwe jest również od strony wewnętrznego dziedzińca na poziomie „0”.

Dostępność wnętrz: Komunikacja pozioma – przeszkody architektoniczne w formie progów drzwiowych. Komunikacja pionowa – 1 winda ogólnie dostępna obsługująca wszystkie poziomy, posiadająca przyciski z alfabetem Braille’a, oraz  systemu informacji głosowej.

Zapewnienie informacji: Pomieszczenia posiadają tabliczki przy drzwiowe. Pracownicy portierni przeszkoleni w zakresie udzielania wszelkich informacji.

Obsługa: : Portiernia znajduje się na poziomie „1” w holu przy wejściu centralnym. Czynna w godzinach funkcjonowania Uczelni.

Pomieszczenia sanitarne: Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na 2 piętrze budynku.

Otoczenie budynku: Budynek znajduje się na zamkniętym terenie. Teren jest ogrodzony, skomunikowany i oświetlony. Miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych wyznaczone są na parkingu przy wejściu centralnym.

Procedury i dodatkowa pomoc: 3 pomieszczenia w budynku wyposażone są w przenośne pętle indukcyjne: Recepcja, pokój 102 Dziekanat, Biblioteka. W budynku znajduje się strefa spokoju/relaksu.

Prawo wstępu z psem asystującym: Istnieje możliwość  wprowadzenia psa asystującego. W budynku nie ma pomieszczenia do długotrwałego pobytu psa.

Ewakuacja: W budynku znajdują się dwie  klatki schodowe służące do ewakuacji. Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy obsługi są przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne oraz instrukcja ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek Collegium Oecollogicum ul. Poznańska 201-205, 62-800 Kalisz.

Kontakt: Kierownik obiektu: 62 7679631. Portiernia:  62 7679679

Funkcja i opis: Budynek administracyjno-dydaktyczny.  Budynek 3- kondygnacyjny w tym 1 kondygnacja podziemna.

Wejścia do budynku: Wejście główne na poziom  „0”po dwóch stopniach. Dla osób na wózkach zabezpieczona pochylnia.

Dostępność wnętrz: Komunikacja pozioma – bez przeszkód architektonicznych.  Komunikacja pionowa – winda ogólnie dostępna obsługująca wszystkie poziomy, posiadająca przyciski z alfabetem Braille’a, sygnalizację dźwiękową przystanków. Winda nie posiada systemu informacji głosowej. Dwie klatki schodowe zabezpieczone poręczami.

Zapewnienie informacji: Pomieszczenia posiadają tabliczki przy drzwiowe. Pracownicy portierni przeszkoleni w zakresie udzielania wszelkich informacji.

Obsługa: Portiernia znajduje się na poziomie „1”. Czynna w godzinach funkcjonowania Uczelni.

Pomieszczenia sanitarne: Na każdym poziomie toalety ogólnodostępne, oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Otoczenie budynku: Budynek znajduje się na terenie zamkniętym. Teren jest ogrodzony, skomunikowany i oświetlony. Na terenie znajdują się oznakowane  miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Procedury i dodatkowa pomoc: Portiernia w budynku wyposażona jest w przenośną pętlę indukcyjną. W budynku znajduje się strefa spokoju/relaksu.

Prawo wstępu z psem asystującym: Istnieje możliwość  wprowadzenia psa asystującego. W budynku nie ma pomieszczenia do długotrwałego pobytu psa.

Ewakuacja: W budynku znajdują się dwie  klatki schodowe służące do ewakuacji. Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy obsługi są przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne

Budynek Collegium Mechanicum ul. Poznańska 201-205, 62-800 Kalisz.

Kontakt: Kierownik obiektu: 62 7679631. Portiernia:  62 7679689

Funkcja i opis: Budynek administracyjno-dydaktyczny.  Budynek 3- kondygnacyjny w tym 1 kondygnacja podziemna.

Wejścia do budynku:  Do budynku prowadzą dwa wejścia po schodach zabezpieczonych poręczą na poziom „0”. Do wejść prowadzą podjazdy dla wózków wyposażone w barierki. Drzwi otwierane ręcznie.

Dostępność wnętrz: Komunikacja pozioma – bez przeszkód architektonicznych.  Komunikacja pionowa – winda ogólnie dostępna obsługująca wszystkie poziomy, posiadająca przyciski z alfabetem Braille’a, sygnalizację dźwiękową przystanków. Winda nie posiada systemu informacji głosowej. Dwie  klatki schodowe zabezpieczone poręczami.

Zapewnienie informacji: Pomieszczenia posiadają tabliczki przy drzwiowe. Pracownicy portierni przeszkoleni w zakresie udzielania wszelkich informacji.

Obsługa: Portiernia znajduje się na poziomie „0”. Czynna w godzinach funkcjonowania Uczelni.

Pomieszczenia sanitarne: Na każdym poziomie toalety ogólnodostępne, oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Otoczenie budynku: Budynek znajduje się na terenie zamkniętym. Teren jest ogrodzony, skomunikowany i oświetlony. Na terenie znajdują się oznakowane  miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Procedury i dodatkowa pomoc: 2 pomieszczenia w budynku wyposażone są w przenośne pętle indukcyjne: Dziekanat i Recepcja. W budynku znajduje się strefa spokoju/relaksu.

Prawo wstępu z psem asystującym: Istnieje możliwość  wprowadzenia psa asystującego. W budynku nie ma pomieszczenia do długotrwałego pobytu psa.

Ewakuacja: W budynku znajdują się dwie  klatki schodowe służące do ewakuacji. Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy obsługi są przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne oraz instrukcja ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek Instytutu Inżynierii Mechanicznej ul. Poznańska 201-205.

Kontakt: Kierownik obiektu: 62 7679631. Portiernia:  62 500794

Funkcja i opis: Budynek administracyjno-dydaktyczny. Budynek 3-kondygnacyjny.

Wejścia do budynku: Wejście główne do budynku na poziomie „0” bez barier architektonicznych. Drzwi otwierane automatycznie.

Dostępność wnętrz: Komunikacja pozioma – brak przeszkód architektonicznych. Komunikacja pionowa – 1 winda ogólnie dostępna obsługująca wszystkie poziomy, posiadająca przyciski z alfabetem Braille’a, oraz  systemu informacji głosowej.

Zapewnienie informacji: Pomieszczenia posiadają tabliczki przy drzwiowe. Pracownicy portierni przeszkoleni w zakresie udzielania wszelkich informacji.

Obsługa: Portiernia znajduje się na poziomie „0”. Czynna w godzinach funkcjonowania Uczelni.

Pomieszczenia sanitarne: Na każdym poziomie toalety ogólnodostępne, oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Otoczenie budynku: Budynek znajduje się na terenie zamkniętym. Teren jest ogrodzony, skomunikowany i oświetlony. Na terenie znajdują się oznakowane  miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Procedury i dodatkowa pomoc: Recepcja w budynku wyposażona jest w przenośną pętlę indukcyjną. W budynku zlokalizowany jest przenośny system transmisji głosu FM z możliwością dołączenia do odbiorników naszyjnych pętli indukcyjnych.

Prawo wstępu z psem asystującym: Istnieje możliwość  wprowadzenia psa asystującego. W budynku nie ma pomieszczenia do długotrwałego pobytu psa.

Ewakuacja: W budynku znajdują się dwie  klatki schodowe służące do ewakuacji. Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy obsługi są przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne oraz instrukcja ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek Laboratoryjny Pawilon „D” ul. Poznańska 201-205, 62-800 Kalisz.

Kontakt: Kierownik obiektu: 62 7679631

Funkcja i opis: Budynek dydaktyczno-laboratoryjny jednokondygnacyjny.

Wejścia do budynku: Wejście główne z podjazdem dla wózków. Drzwi otwierane ręcznie.

Dostępność wnętrz: Komunikacja pozioma – bez przeszkód architektonicznych.

Zapewnienie informacji: Pomieszczenia posiadają tabliczki przy drzwiowe. Informacji na temat rozkładu pomieszczeń udzielają pracownicy.

Obsługa: W budynku nie ma stałej obsługi portierni.

Pomieszczenia sanitarne: Toalety ogólnodostępne, oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Otoczenie budynku: Budynek znajduje się na terenie zamkniętym. Teren jest ogrodzony, skomunikowany i oświetlony. Na terenie znajdują się oznakowane  miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym: Istnieje możliwość  wprowadzenia psa asystującego. W budynku nie ma pomieszczenia do długotrwałego pobytu psa.

Ewakuacja: W budynku znajdują się dwoje  drzwi  służących do ewakuacji. Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy są przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. W budynku znajduje się materac ewakuacyjny oraz instrukcja ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Hala sportowa ul. Poznańska 201-205, 62 800 Kalisz.

Kontakt: Kierownik obiektu: 62 7679631

Funkcja i opis: Budynek dydaktyczno-rekreacyjny jednopoziomowy.

Wejścia do budynku: Wejście do budynku socjalnego, posiada trzy stopnie. Drzwi otwierane ręcznie, wejście do budynku socjalnego dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od strony hali namiotowej. Drzwi otwierane ręcznie.

Dostępność wnętrz: Komunikacja pozioma – brak przeszkód architektonicznych.

Zapewnienie informacji: Pomieszczenia posiadają tabliczki przy drzwiowe. Informacji na temat rozkładu pomieszczeń udzielają pracownicy.

Pomieszczenia sanitarne: W budynku znajdują się toalety ogólnodostępne, oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Otoczenie budynku: Budynek znajduje się na terenie zamkniętym. Teren jest ogrodzony, skomunikowany i oświetlony. Na terenie znajdują się oznakowane  miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym: Istnieje możliwość  wprowadzenia psa asystującego. W budynku nie ma pomieszczenia do długotrwałego pobytu psa.

Ewakuacja: W budynku znajduje się czworo drzwi  służących do ewakuacji. Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy są przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Siłownia i sala gimnastyczna ul. Poznańska 201-205, 62-800 Kalisz.

Kontakt: Kierownik obiektu: 62 7679631. Obsługa:  62 7679508

Funkcja i opis: Budynek dydaktyczno-rekreacyjny jednopoziomowy.

Wejścia do budynku: Wejście główne z poziomu gruntu. Drzwi otwierane ręcznie.

Dostępność wnętrz: Komunikacja pozioma – brak przeszkód architektonicznych.

Zapewnienie informacji: Pomieszczenia posiadają tabliczki przy drzwiowe. Informacji na temat rozkładu pomieszczeń udzielają pracownicy.

Pomieszczenia sanitarne: W budynku znajdują się toalety ogólnodostępne. Brak  toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Otoczenie budynku: Budynek znajduje się na terenie zamkniętym. Teren jest ogrodzony, skomunikowany i oświetlony. Na terenie znajdują się oznakowane  miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym: Istnieje możliwość  wprowadzenia psa asystującego. W budynku nie ma pomieszczenia do długotrwałego pobytu psa.

Ewakuacja: W budynku znajduje się troje drzwi  służących do ewakuacji. Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy są przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. W budynku znajduje się materac ewakuacyjny oraz instrukcja ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek „Dom Pasywny” ul. Poznańska 201-205, 62-800 Kalisz.

Kontakt: Kierownik obiektu: 62 7679631

Funkcja i opis: Budynek dydaktyczno-laboratoryjny jednopoziomowy.

Wejścia do budynku: Wejście do budynku  posiada trzy stopnie oraz podjazd dla wózków. Drzwi otwierane ręcznie.

Dostępność wnętrz: Komunikacja pozioma – brak przeszkód architektonicznych.

Zapewnienie informacji:  Komunikacja pozioma – brak przeszkód architektonicznych.

Pomieszczenia sanitarne: W budynku znajdują się toalety ogólnodostępne. Brak  toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Otoczenie budynku: Budynek znajduje się na terenie zamkniętym. Teren jest ogrodzony, skomunikowany i oświetlony. Na terenie znajdują się oznakowane  miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym: Istnieje możliwość  wprowadzenia psa asystującego. W budynku nie ma pomieszczenia do długotrwałego pobytu psa.

Ewakuacja: W budynku znajduje się dwoje drzwi  służących do ewakuacji. Wyjścia ewakuacyjne są oznaczone w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne. Pracownicy są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Uczelnia posiada pojazd przystosowany do transportu osób na wózkach i świadczy studentom, doktorantom i pracownikom ze szczególnymi potrzebami bezpłatną usługę transportu.

Uczelnia posiada sprzęt do użyczenia osobom ze szczególnymi potrzebami: notebooki, dyktafony oraz tablety.

Uniwersytet Kaliski posiada zestaw do streamingu zajęć, konferencji czy wydarzeń akademickich prowadzonych stacjonarnie, wykorzystywany w celu umożliwienia udziału osobom ze szczególnymi potrzebami, które ze względów zdrowotnych nie mogą w nich uczestniczyć.