• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Dokumenty do pobrania

Lista organizacji studenckich

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Kaliskiego (SKNP UK) powstało w 2023 r. z inicjatywy studentów. SKNP UK to pierwsza organizacja studencka działającą przy Instytucie Nauk Prawnych.

Koło ułatwia studentom zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, a także wspiera młodych naukowców w ich pracach badawczych.

Działania te realizowane są poprzez aktywne uczestnictwo członków Koła w pracach Instytutu Nauk Prawnych, organizowanie spotkań tematycznych, wykładów, dyskusji, wyjazdów naukowych. Staramy się integrować ze środowiskiem prawników, a także współpracujemy z innymi kołami naukowymi wyższych uczelni.

Sekcje SKNP UK:

 • Sekcja Prawa Publicznego
 • Sekcja Prawa Prywatnego
 • Sekcja Marketingu Prawniczego

Zarząd Koła:

Prezes: Klaudia Suchecka

Wiceprezes: Daria Krawczyk

Skarbnik: Łukasz Świderski

Opiekun Koła: dr Monika Dudek

Kontakt:

Mail: sknpuk@gmail.com

Facebook: Studenckie Koło Naukowe Prawników UK

Studenckie Interdyscyplinarne Koło Badań Naukowych jest organizacją studencką działającą na Wydziale Medycznym i Nauk o Zdrowiu i zrzeszającą studentów wszystkich kierunków kształcenia.

 Cele koła:

 1. poszerzanie i pogłębianie przez studentów interdyscyplinarnej wiedzy z różnych dziedzin medycyny/nauki o zdrowiu;
 2. kształtowanie umiejętności współpracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych
 3. tworzenie planów edukacji zdrowotnej
 4. przygotowanie do prowadzenia badań naukowych i przygotowywania publikacji prac
 5. przygotowanie członków Koła Naukowego do prowadzenia działalności naukowej oraz publikacji prac

Koło Naukowe realizuje swoje cele poprzez:

 1. realizację projektów przez zespoły zadaniowe w zakresie różnych obszarów wiedzy
 2. inicjowanie i organizowanie działań samokształceniowych i naukowych;
 3. organizowanie spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych oraz praktyków;
 4. uczestnictwo w wykładach, warsztatach, seminariach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą;
 5. publikację wyników badań, artykułów w czasopismach naukowych.

Zarząd Koła

Adrian Jerz – przewodniczący

Monika Wiśniewska – wiceprzewodnicząca

Elżbieta Wawrowska – sekretarz

Opiekunowie Koła

dr Anita Balcerzak- a.balcerzak@uniwersytetkaliski.edu.pl

dr Katarzyna Juszczak, prof. UK  – k.juszczak@uniwersytetkaliski.edu.pl

Koło naukowe „Położna przed Dyplomem” na kierunku Położnictwo, Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Opiekunowie: dr Irena Galewska, mgr Katarzyna Stępień, mgr Jolanta Polak. 

Cele Koła: 

 1. odkrywanie zainteresowań badaniami naukowymi wśród zrzeszonych studentów, 
 2. przygotowanie do pracy naukowej i zawodowej,
 3. prowadzenie badań i ich publikacja,
 4. integracja członków koła,
 5. promocja Uczelni oraz zawodu położnej.

Działalność Koła obejmuje:

 1. planowe oraz doraźne spotkania opiekunów i studentów Koła,
 2. udział w seminariach, konferencjach, prelekcjach, warsztatach,
 3. spotkania z przedstawicielami środowisk naukowych,
 4. realizację projektów i przedsięwzięć, promujących Uczelnię oraz kierunek Położnictwo,
 5. publikację wyników badań i artykułów.

Działalność naszego koła obejmuje także promocję zdrowego trybu życia, dobrych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej.

Prowadzimy spotkania, w ramach których realizujemy scenariusze wybranych sytuacji położniczych, w MCSM (Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej), a w których udział mogą wziąć czynne zawodowo położne oraz pacjentki. Prezentujemy symulacje medyczne, w czasie dni otwartych w naszym wysoko wyprofilowanym i przygotowującym przyszłe położne do zawodu (MCSM). Chętnie podejmujemy się nowych wyzwań, a naszym mottem jest nieustanny rozwój i poszukiwanie nowych przygód i doświadczeń. 

Studenckie koło naukowe „GAMA” [od ang.: Group Analysis of Medical Articles] powstało z inicjatywy opiekuna Koła dr hab. n. med. Dariusza Kowalczyka profesora Uniwersytetu Kaliskiego. 

Głównym celem działania jest omawianie aktualnych i historycznych, o przełomowym znaczeniu artykułów naukowych z dziedziny nauk medycznych. Spotkania odbywają się cyklicznie na zasadzie „journal club”: kilka dni przed spotkaniem wszyscy członkowie koła dostają artykuł lub serię artykułów na wybrany temat w celu zapoznania się z nimi. Następnie, na spotkaniu prowadzona jest dyskusja dotycząca celu prezentowanych badań, zastosowanej metodologii i ich naukowego lub praktycznego znaczenia. 

Zakres tematyki obejmuje nauki podstawowe (z uwagi na brak doświadczenia klinicznego ta tematyka obecnie jest dominująca) i kliniczne. Prowadzone dyskusje pozwalają na zapoznanie się studentom ze sposobem prowadzenia badań naukowych w tym planowania badań, poszukiwania piśmiennictwa, doboru grup badawczych, analizy statystycznej danych. Omawiane artykuły naukowe pochodzą głównie z czasopism anglojęzycznych. 

Dodatkowym, istotnym celem jest zatem poznanie lub udoskonalenie fachowego słownictwa w języku angielskim. W planach działania Koła jest organizowanie seminariów naukowych prowadzonych przez wybitnych przedstawicieli nauki, organizowanie studenckich konferencji naukowych oraz uczestnictwo w prowadzonych badaniach naukowych. 

Opiekun Koła, profesor Dariusz Kowalczyk jest wieloletnim nauczycielem akademickim, naukowcem mającym udokumentowane publikacjami doświadczenie w zakresie m.in. chorób nowotworowych, immunologii, biologii molekularnej oraz praktykującym lekarzem, kierownikiem Ośrodka Radioterapii w Kaliszu [specjalista radioterapii onkologicznej i immunologii klinicznej]. Jego bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w wielu renomowanych instytucjach naukowych w Polsce i za granicą pozwalają na prowadzenie tych zajęć na najwyższym poziomie. Profesor Kowalczyk jest laureatem konkursu na najlepszego wykładowcę kierunku lekarskiego UWM w Olsztynie w 2013 roku oraz nagrody specjalnej przyznanej przez studentów Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Kaliskiego w 2024 roku.

Studenckie koło naukowe „GAMA” [od ang.: Group Analysis of Medical Articles] powstało z inicjatywy opiekuna Koła dr hab. n. med. Dariusza Kowalczyka profesora Uniwersytetu Kaliskiego. 

Głównym celem działania jest omawianie aktualnych i historycznych, o przełomowym znaczeniu artykułów naukowych z dziedziny nauk medycznych. Spotkania odbywają się cyklicznie na zasadzie „journal club”: kilka dni przed spotkaniem wszyscy członkowie koła dostają artykuł lub serię artykułów na wybrany temat w celu zapoznania się z nimi. Następnie, na spotkaniu prowadzona jest dyskusja dotycząca celu prezentowanych badań, zastosowanej metodologii i ich naukowego lub praktycznego znaczenia. 

Zakres tematyki obejmuje nauki podstawowe (z uwagi na brak doświadczenia klinicznego ta tematyka obecnie jest dominująca) i kliniczne. Prowadzone dyskusje pozwalają na zapoznanie się studentom ze sposobem prowadzenia badań naukowych w tym planowania badań, poszukiwania piśmiennictwa, doboru grup badawczych, analizy statystycznej danych. Omawiane artykuły naukowe pochodzą głównie z czasopism anglojęzycznych. 

Dodatkowym, istotnym celem jest zatem poznanie lub udoskonalenie fachowego słownictwa w języku angielskim. W planach działania Koła jest organizowanie seminariów naukowych prowadzonych przez wybitnych przedstawicieli nauki, organizowanie studenckich konferencji naukowych oraz uczestnictwo w prowadzonych badaniach naukowych. 

Opiekun Koła, profesor Dariusz Kowalczyk jest wieloletnim nauczycielem akademickim, naukowcem mającym udokumentowane publikacjami doświadczenie w zakresie m.in. chorób nowotworowych, immunologii, biologii molekularnej oraz praktykującym lekarzem, kierownikiem Ośrodka Radioterapii w Kaliszu [specjalista radioterapii onkologicznej i immunologii klinicznej]. Jego bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w wielu renomowanych instytucjach naukowych w Polsce i za granicą pozwalają na prowadzenie tych zajęć na najwyższym poziomie. Profesor Kowalczyk jest laureatem konkursu na najlepszego wykładowcę kierunku lekarskiego UWM w Olsztynie w 2013 roku oraz nagrody specjalnej przyznanej przez studentów Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Kaliskiego w 2024 roku.

Koło Naukowe “Lean & Quality” zajmuje się tematyką koncepcji Lean Management i szeroko rozumianej jakości. Osoby zainteresowane wstąpieniem do Koła proszone są o kontakt z jego opiekunem.

Opiekun Koła:

– dr inż. Bartosz Spychalski (b.spychalski@uniwersytetkaliski.edu.pl)

Zarząd Koła:

– Przewodniczący: Daniel Dudek

– Wiceprzewodniczący: Maksymilian Symanowicz

– Sekretarz: Halyna Tynkaliuk

Cele Koła:

 1. poszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności związanych z zarządzaniem jakością i koncepcją Lean Management,
 2. budzenie zainteresowań naukowych studentów,
 3. integracja osób zainteresowanych tematyką zarządzania jakością i Lean Management,
 4. przygotowywanie członków Koła do pracy naukowej i zawodowej,
 5. prowadzenie badań naukowych.

Koło realizuje zadania przede wszystkim poprzez:

 1. cykliczne spotkania członków Koła poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem jakością i koncepcją lean management,
 2. realizację projektów naukowych,
 3. organizowanie seminariów, konferencji, prelekcji, warsztatów, wizyt studyjnych,
 4. spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych i praktyków, szkoleń oraz innych przedsięwzięć związanych z działalnością Koła, a także uczestnictwo w podobnych wydarzeniach,
 5. publikację wyników badań oraz artykułów,
 6. współpracę z organizacjami studenckimi i innymi organizacjami w Polsce i zagranicą.

Działalność Koła CAx-ik ukierunkowana jest na doskonalenie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem:

 1. EdgeCAM,
 2. Dassault Systems CATIA,
 3. Solidedge,
 4. NXCAD i NXCAM.

Koło Naukowe kontynuuje aktywną współpracę z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, z którym tworzy projekt „wirtualnego muzeum przemysłu”. Koło przygotowuje projekt symulacji pracy wirtualnego motocykla, wizualizacji fortyfikacji oraz symulacji pracy maszyn. W ramach działalności – Zarząd Koła nawiązał współpracę z Kołem Naukowym Inżynierii Pojazdów „Automobilklub”. Członkowie Koła realizowali projekty odtwarzania dokumentacji technicznej starych elementów i nowych podzespołów pojazdów mechanicznych będących obiektem działalności KNIP „Automobilklub”.

Kierunek Inżynieria Środowiska, obok statutowych zadań dydaktycznych i naukowych, podjął się jeszcze jednego ważnego zadanie, a mianowicie edukacji społeczeństwa w dziedzinie ochrony środowiska. Jedną z form zainteresowania społeczeństwa ochroną środowiska są organizowane systematycznie od 10 lat Seminaria Studenckie Koło Naukowego „Żyjesz w Środowisku”. O idei tych Seminariów świadczy nazwa Koła Naukowego, przypominająca wszystkim, że nasze istnienie jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje środowisko. I dlatego myślą przewodnią wszystkich spotkań seminaryjnych jest:

„Środowisko bez nas będzie istniało, ale my bez środowiska nie możemy istnieć”

We wszystkich edycjach Seminarium prezentowany materiał jest podzielony w ten sposób, że w części plenarnej prezentują swe prace ważne ośrodki naukowe (np. od wielu lat gościmy naukowców z Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu i Politechniki Gdańskiej) oraz przodujące centra przemysłowe. W ten sposób uczestnicy mogą usłyszeć i podyskutować o najnowszych trendach badawczych i wdrożeniowych.

Kolejne części to referaty członków Koła Naukowego, w których studenci studiów I i II stopnia przedstawiają wyniki swych badań, przemyśleń i refleksji.

Jednym z sukcesów Seminariów jest zainteresowanie nimi młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego i łódzkiego. W Seminarium jedna z Sekcji referatowych i Sekcja Plakatowa są oddane całkowicie do dyspozycji młodzieży szkolnej. Po latach doświadczeń możemy już powiedzieć, że do czołowych propagatorów idei czystego środowiska należą I i III LO z Kalisza, ZSP nr 1 z Kępna, ZS nr 1 z Liskowa oraz ZSP nr 1 z Sieradza.

W sumie na Jubileuszowym X Seminarium przedstawiono 46 referatów i 19 plakatów, a ponieważ prace seminaryjne są zawsze wydawane w formie zwartej, w recenzowanym opracowaniu, dla wielu autorów jest to często pierwszy dorobek naukowy, a co jest równie ważne – udokumentowany dorobek w walce o ochronę środowiska naturalnego.

Opis w przygotowaniu.

Opis w przygotowaniu.

Koło Naukowe „Bezpieczeństwo i Obronność” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu funkcjonuje od 2011 roku i jest to największe liczebnie koło naukowe na Uczelni. Ma ono na celu rozwój zainteresowań naukowych studentów Wydziału Zarządzania PWSZ w Kaliszu oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko pojętych nauk związanych z bezpieczeństwem, obronnością i wojskowością. Działalność Koła skupia się przede wszystkim na:

 • popularyzowaniu wśród studentów wiadomości z zakresu nauk wojskowych, społecznych, bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego oraz zarządzania kryzysowego
 • prowadzeniu przez studentów działalności naukowej głównie poprzez uczestniczenie w szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych, seminariach, wystawach i targach tematycznych.
 • propagowaniu działalności informacyjnej i edukacyjnej na rzecz zagadnień obronnych, militarnych oraz poprawy bezpieczeństwa.
 • promowaniu i wspieraniu działań przyczyniających się do popularyzowania sportów militarnych, w tym strzelectwa, sportów ekstremalnych oraz survivalu militarnego.

Formy aktywności Koła to między innymi: wyjazdy integracyjne na strzelnicę sportową do Nowolipska koło Chocza, gdzie odbywają się szkolenia z obsługi i eksploatacji broni palnej, sportowej i bojowej oraz turnieje strzeleckie, a także wyjazdy edukacyjne do atrakcyjnych militarnie miejsc w Polsce. Inna formą jest organizacja seminariów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa dla studentów Naszej Uczelni oraz udział w konferencjach organizowanych przez inne uczelnie.

W 2014 roku, z inicjatywy Koła zostało opublikowane wydawnictwo pt. „Odkrywamy naukę”, w której swoje pierwsze publikacje zamieścili studenci Wydziału Zarządzania.

Od dwóch lat realizowany jest także projekt mający na celu merytoryczne przygotowanie studentów do udziału w procesie rekrutacji kandydatów do służby w Policji. Opiekunem Koła jest dr Paweł Kamiński.


Celem funkcjonowania Kola Naukowego ZZL jest:

 • popularyzacja wśród studentów wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi,
 • przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy (opracowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej)
 • przygotowanie studentów do pracy zawodowej w komórkach zarządzania zasobami ludzkimi oraz pełnienia funkcji menedżerskich w organizacjach,
 • zespołowe i zorganizowane rozwijanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności członków Koła z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi,
 • praca w służbie braci studenckiej oraz Uczelni.

Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez:

 • organizowanie i udział w seminariach, konferencjach naukowych,
 • organizowanie spotkań z ekspertami z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi,
 • współpraca z organizacjami biznesowymi oraz non-profit,
 • wspólna działalność samokształceniowa,
 • udział w badaniach naukowych,
 • organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe, obozy naukowe.

W 2018 roku członkowie Koła w ramach prowadzonych badań własnych, opublikowali swoje artykuły w wydawnictwie uczelnianym pt. „Odkrywamy naukę”.

Opiekun Koła: dr inż. Aneta Pisarska

Opis w przygotowaniu.

Opis w przygotowaniu.

Opiekun Koła: dr Wiesław Jaszczur

Przewodnicząca Koła: Wiktoria Kaczmarek Bezpieczeństwo wewnętrzneemail: kaczmarek.w.pwsz.bw@gmail.com

Cel funkcjonowania Koła:

Koło ma na celu rozwój zainteresowań naukowych studentów Wydziału Nauk Społecznej PWSZ w Kaliszu oraz zdobywanie i popularyzowanie przez nich wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście dynamicznego rozwoju motoryzacji.

AKTUALNOŚCI

 • odwiedziny w firmie Kułton w Czekanowie
 • doskonalenie jazdy w ODTJ w Kaliszu
 • odwiedziny w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu
 • odwiedziny w firmie AGRO-STAR w Kaliszu
 • udział w II ogólnopolskiej konferencji naukowej „Edukacja w bezpieczeństwa i obronności”
 • analiza nietrzeźwości uczestników ruchu drogowego w Polsce
 • przeprowadzenie badań dotyczących widoczności uczestników

CO W NAJBLIŻSZYM CZASIE?

 • wizyta w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • wizyta w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • wizyta w Służbie Ochrony Państwa i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 • uczestnictwo w konferencji na Wydziale Dziennikarstwa w Poznaniu

Działalność Koła skupia się przede wszystkim na:

 • popularyzowaniu wśród studentów wiadomości z zakresu ruchu drogowego
 • prowadzeniu przez studentów działalności naukowej głównie poprzez uczestniczenie w szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych, seminariach, wystawach i targach tematycznych.
 • propagowaniu działalności informacyjnej i edukacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • szerzeniu koleżeńskiej atmosfery wśród członków Koła.

WNIOSKI:

W okresie pięciu lat działalności Koła Naukowego BRD, można stwierdzić potrzebę jego istnienia. W jego ramach studenci Koła mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz pogłębiać wiedzę naukową z obszaru badań naukowych. Potwierdzają to zainteresowania naukowe samych studentów. Świadczą też o tym wybory tematyki prac licencjackich studentów Koła oraz chęć uczestniczenia w różnych formach działalności naukowej Wydziału Nauk Społecznych tj. w seminariach i konferencjach naukowych. Niewątpliwie możliwość wyjazdów studentów Koła do różnych instytucji z obszaru brd jest ważnym aspektem konfrontacji teorii z praktyką. Istotne jest również, że nie tylko chodzi o kwestie poznawcze studentów czy poszerzanie ich obszarów wiedzy, lecz również ważne są zagadnienia integracji środowiska studentów i ich utożsamianie się ze swoja uczelnią. Wspólne wyjazdy naukowe ułatwiają nabywanie kompetencji współdziałania zespołowego. Istotnym problemem ograniczającym możliwości wyjazdów edukacyjnych dla niektórych studentów pozostają kwestie finansowe, dlatego częściowe dofinansowanie wyjazdów naukowych studentów przez Uczelnię umożliwia realizację założonego celu.

GALERIA:

Opis w przygotowaniu.

Celem Koła naukowego jest wykształcenie studentów przyszłych przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczo-finansowego. Koło naukowe ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny, łączy wybrane elementy w zakresie biznes planu, prawa podatkowego, prawa gospodarczego i prawa handlowego z wybranymi elementami rachunkowości oraz zarządzania.

Dzięki wszechstronnej i interdyscyplinarnej formule Koła naukowego student jest przygotowany do rozwoju własnej kariery zawodowej przez zdobycie kwalifikacji pozwalających mu na zostanie przedsiębiorcą.

Działania koła naukowego obejmują:

 • zdobywanie wiedzy na temat przepisów związanych z prowadzeniem firmy,
 • zdobywanie wiedzy oraz tworzenie biznes planu,
 • zdobywanie wiedzy oraz prowadzenie podatkowo-prawnej obsługi przedsiębiorstwa,
 • zdobywanie wiedzy oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • korzystanie z naukowych programów i systemów finansowo księgowych,
 • sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie deklaracji do US, UC, ZUS, GUS,
 • uświadomienie charakteru i znaczenia podejmowanych decyzji działań w obszarze, strategii rozwoju
 • przedsiębiorstwa zarządzania,
 • uczestniczenie w szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych, seminariach, wystawach i targach tematycznych.

Formy działania koła naukowego „Młodzi przedsiębiorcy”:Warsztaty prowadzone przez opiekunów koła na temat:

 • zakładanie mikroprzedsiębiorstwa
 • sposoby rozliczania – działalności gospodarczej
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Współpraca z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, Regionalną Izbą Gospodarczą oraz Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w zakresie organizacji warsztatów oraz spotkań z przedstawicielami biznesu, polityki i nauki.
 • Włączenie członków koła w przygotowanie publikacji naukowych.
 • Współpraca z klasą o profilu ekonomicznym II LO w Kaliszu w ramach projektu uczelnianego „klasa akademicka”.
 • udział uczestników koła w seminarium organizowanym przez koła naukowe PWSZ oraz uczniów klas licealnych.
 • udział uczestników koła naukowego w konferencjach i seminariach organizowanych przez Wydział Nauk Społecznych.

Opiekunowie Koła: dr Katarzyna Mikurenda, mgr Małgorzata Spychalska

Podstawowymi celami Koła Naukowego SONDAŻ są:

 • popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego badania rynku i konsumenta
 • integracja marketingu z innymi dyscyplinami nauki, w szczególności ekonomią, psychologią i statystyką
 • tworzenie możliwości współpracy z Kołami o podobnym charakterze działającymi w innych uczelniach,
 • kształcenie kadry przyszłych strategów i analityków marketingowych,
 • umożliwianie bezpośrednich kontaktów z administracją publiczną i jednostkami branżowymi.
 • współpraca ze światem biznesu, instytucjami okołobiznesowymi oraz regionalnymi ośrodkami badawczymi

Koło realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • organizowanie spotkań, seminariów oraz innych form poszerzania zasobu wiedzy i umiejętności,
 • wewnętrzne prelekcje i dyskusje członków poświęcone zagadnieniom badania rynku i konsumenta
 • prowadzenie badań rynku na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych oraz innych pomiotów współpracujących z Wydziałem

26 marca 2021 roku odbyło się spotkanie koła naukowego

„KONTO”. Tym razem Profesor Wiktor Gabrusewicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu spotkał się (on line) ze studentami Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

W początkowej części swojej wypowiedzi Profesor zaprezentował krótką historię powstania najstarszej i największej w Polsce organizacji skupiającej przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. W krótkiej prezentacji przedstawił istotę i cele działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wyraził także nadzieję na osobiste spotkanie ze studentami w Oddziale Stowarzyszenia w Kaliszu.

W dalszej części Profesor W. Gabrusewicz omówił wyniki raportu przygotowanego przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z okazji Jubileuszu 110 – lecia istnienia Stowarzyszenia Księgowych na ziemiach polskich. Raport został przesłany studentom, aby mogli szczegółowo zapoznać się z wynikami przeprowadzonych badań.

Profesor zapewnił studentów Akademii Kaliskiej, że zawód księgowego jest zawodem bardzo prestiżowym, a skrupulatność, uczciwość oraz analityczny umysł to najważniejsze cechy współczesnego księgowego.

Pliki do pobrania: