• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Instytut Nauk Prawnych został utworzony na mocy decyzji JM Rektora Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dniem 1 października 2023 r. Stanowi jednostkę organizacyjną w strukturze uczelni, będącą jej integralną częścią, jako instytut ogólnouczelniany.

Działalność badawcza, dydaktyczna i organizacyjna Instytutu skupia spektrum zagadnień związanych z nauką i doktryną prawa. Kadra Instytutu składa się z wykwalifikowanych wykładowców, naukowców i prawników praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ponadto Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego stanowi forum wsparcia merytorycznego dla rozwoju gospodarczego regionu. Innowacyjne i elastyczne metody kształcenia zapewniane przez Instytut uwzględniają zmieniającą się sytuację na rynku pracy.

Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów, w tym licznych przedmiotów do wyboru, studenci prawa mają możliwość wyboru indywidualnej ścieżki rozwoju. Praktyki zawodowe studentów realizowane są w organach wymiaru sprawiedliwości, kancelariach prawniczych, instytucjach administracji publicznej. Absolwenci otrzymują możliwość przystąpienia do egzaminów na każdą aplikację prawniczą.

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego pełni istotną rolę na mapie nauki w Polsce, a poprzez internacjonalizację badań wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z procesem globalizacji prawa.  


AKTUALNOŚCI

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka, Sejm RP

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka, Sejm RP

W dniach 14-16 kwietnia 2024 r. w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka „75 lat oddziaływania Rady Europy na kształtowanie europejskiej przestrzeni prawnej w obszarach demokracji, praworządności i ochrony praw […]

Międzynarodowa Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii

Międzynarodowa Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii

W dniach 17-19 kwietnia 2024 r. Pan Prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski był gościem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestniczył w X międzynarodowej Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii pt. Stan aktualny i perspektywy rozwoju międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego […]

Udział w posiedzeniu komisji w postępowaniu doktorskim na Uniwersytecie Śląskim

Udział w posiedzeniu komisji w postępowaniu doktorskim na Uniwersytecie Śląskim

W dniach 22-23 kwietnia 2024 r. Pan Prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski był gościem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczyłw posiedzeniu komisji w postępowaniu doktorskim Pani mgr Karoliny Prażmowskiej-Marcinowskiej, na którym zaprezentował recenzję rozprawy doktorskiej pt. Arctic Indigenous Peoples’ […]

Udział w posiedzeniu komisji w postępowaniu doktorskim na Uniwersytecie Wrocławskim

Udział w posiedzeniu komisji w postępowaniu doktorskim na Uniwersytecie Wrocławskim

15 kwietnia 2024 r. Pan Prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski był gościem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczył w posiedzeniu komisji w postępowaniu doktorskim Pani mgr Zuzanny Witek, na którym zaprezentował recenzję rozprawy doktorskiej pt. Zasada niezależności i bezstronności […]


KADRA

PEŁNOMOCNIK/KOORDYNATOR REKTORA UK DO SPRAW UTWORZENIA WYDZIAŁU PRAWA NA UNIWERSYTECIE KALISKIM

Pełnomocnik/Koordynator Rektora UK do spraw utworzenia Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kaliskim.

Absolwent obu kierunków, zarówno Prawa, jak i Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje
w charakterze pracownika akademickiego od 46 lat; gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. W ciągu ostatnich 10 lat pełnił funkcję Kierownika Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UAM
w Poznaniu. Jako Radca Prawny prowadzi własną Kancelarię Prawną.

Wykłada prawo administracyjne, prawo zagospodarowania przestrzeni, prawo samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie prawa inwestycyjnego. Współzałożyciel Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – najstarszego i największego regionalnego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; autor i współautor ponad 180 publikacji naukowych
z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, zarówno monografii,  jak i artykułów, studiów i glos; autor i współautor ponad 400 ekspertyz prawnych sporządzonych na zlecenie Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, kilku ministerstw, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Gmin i Powiatów Śląskich oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Stypendysta niemieckiej fundacji DAAD  oraz szwajcarskiej fundacji Van Calker (stypendia
i staże naukowe: Uniwersytet w Hannowerze i Heidelbergu 1992, Szwajcarski Instytut Prawa Porównawczego w Lozannie 1993, Uniwersytet Konstanz 1997, Uniwersytet w Rennes 1997, Uniwersytet Konstanz 2011/2012, Szwajcarski Instytut Prawa Porównawczego w Lozannie 2013, Uniwersytet w Trydencie 2018, Georgian-American Uniwesytet w Tbilisi 2022, Szwajcarski Instytut Prawa Porównawczego w Lozannie 2023).

Członek międzynarodowego stowarzyszenia prawa urbanistycznego z siedzibą w Paryżu: Associazione Internazionale de Droit de`urbanism.

Członek wielu komitetów naukowych oraz organizator prestiżowych prawniczych konferencji naukowych.

Od 1992 r. regularnie uczestniczy w odbywających się co 2 lata polsko-niemieckich kolokwiach prawników-administratywistów (Deutsch-Polnisches Verwaltungskolloquium).

Adres e-mail: m.szewczyk@uniwersytetkaliski.edu.pl

WŁADZE INSTYTUTU 

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

Dr hab. Ewa Szewczyk prof. UK jest absolwentką zarówno kierunku Administracja (1990-1995, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego) jak i Prawo (1995-1997, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego). Doktorat poświęcony Gwarancjom procesowym strony w postępowaniu przed konsulem został obroniony w 2002 r. i w postaci monografii pod tym samym tytułem wydany rok później.

Kolejny stopień naukowy dr hab. Ewa Szewczyk prof. UZuzyskała w 2018 r. na postawie rozprawy naukowej Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym (C.H. Beck). Rok później została mianowana na stanowisko profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Od 1 października 2023 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego. Jest praktykującym prawnikiem. Od kilku lat wykonuje zawód Radcy Prawnego. Od 2020 r. jest członkiem Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki prawa i postępowania administracyjnego w tym komparatystycznego. Jest autorką ponad 90 prac naukowych, w tym współautorką monografii Generalny akt administracyjny (Wolters Kluwer 2014). Prowadziła badania naukowe na wiodących Uniwersytetach w Niemczech (2010/2011), Włoszech (2018) i Gruzji (2022). Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma International Journal of Law and Society (IJLS).Aktywnie uczestniczyła w około 70 konferencjach naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych (w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech). Jest często zapraszana do członkostwa w komitetach naukowych prestiżowych konferencji prawniczych, w tym zagranicznych. Występowała w roli recenzenta wiodących periodyków naukowych z zakresu prawa i administracji (Studia Prawa Publicznego, Studia Prawno-Ekonomiczne, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Forum Prawnicze i inne). Uczestniczyła jako recenzent w postępowaniach doktorskich oraz habilitacyjnych (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Akademia im. Koźmińskiego). Występowała w roli recenzenta wydawniczego na zlecenie czołowych wydawnictw prawniczych (Beck, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Brała aktywny udział w utworzeniu podwalin Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego.

Adres e-mail: e.szewczyk@uniwersytetkaliski.edu.pl

PRACOWNICY INSTYTUTU

Prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie (1969) i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (summa cum laude 1973). W latach 1973-2023 pracownik naukowy Katedry/Zakładu Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 października 2023 r. profesor
w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. 

Pracę magisterską pt. Podział szelfu kontynentalnego, zwłaszcza na Morzu Bałtyckim przygotował pod kierunkiem Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego. Promotorem rozprawy doktorskiej pt. Międzynarodowa kontrola pokojowego wykorzystania energii atomowej, opublikowanej w formie monografii, był Profesor Alfons Klafkowski. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. International Liability of State for Nuclear Damage. Praca ta została opublikowana jako monografia w języku angielskim i w języku polskim. Na podstawie monografii „profesorskiej” pt. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarodowych a ich zdolność traktatowa oraz pozostałego dorobku naukowego, postanowieniem Prezydenta RP z dnia 28 września 2020 r. uzyskał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinie nauki prawne.

Opublikował ponad 100 prac naukowych. Na dorobek naukowy składają się między innymi następujące rodzaje publikacji: 27 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych
w języku polskim i angielskim, 4 autorskie monografie, 3 książki opublikowane we współautorstwie, 55 artykułów i studiów opublikowanych w pracach zbiorowych w języku polskim, angielskim i niemieckim, 2 komentarze, 4 rozdziały w podręcznikach i 4 redakcje naukowe (ponadto 50 recenzji wydawniczych, przygotowanych dla rożnych czasopism
i wydawnictw naukowych).

Zainteresowania naukowe koncentrują się na kilku zasadniczych obszarach badawczych, obejmujących podstawowe zagadnienia i instytucje prawa międzynarodowego, szczególnie ważne i wartościowe zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki międzynarodowej. W wymiarze ilościowym w jego dorobku publikacyjnym dominują prace z zakresu problematyki prawa organizacji międzynarodowych, pośród których znajduje się „monografia profesorska” oraz kilkanaście artykułów opublikowanych zarówno w czasopismach naukowych, jak również w recenzowanych pracach zbiorowych, a obejmujących zwłaszcza instytucjonalną problematykę prawa Unii Europejskiej. Podobny wymiar ilościowy mają publikacje z zakresu problematyki międzynarodowego prawa praw człowieka z przewagą tych, które dotyczą rożnych aspektów prawa do samostanowienia narodów oraz publikacje z zakresu problematyki europejskiej współpracy transgranicznej z udziałem podmiotów regionalnych i lokalnych, jak również międzynarodowego i krajowego prawa atomowego. Znaczące miejsce w jego dorobku naukowym zajmują również publikacje z zakresu prawnomiędzynarodowej problematyki zakazu użycia siły, a zwłaszcza siły zbrojnej oraz z zakresu szczegółowej międzynarodowego i krajowego prawa atomowego, które są kontynuacją jego wcześniejszych badań naukowych prowadzonych nad problematyką rozprawy habilitacyjnej. W dorobku tym znajdują się również publikacje dotyczące zagadnień spoza wskazanych wyżej, wiodących nurtów badawczych, a więc z zakresu problematyki ochrony inwestycji zagranicznych, uznania międzynarodowego i statusu prawnego rzek międzynarodowych. Dorobek ten jest i będzie pogłębiany oraz rozwijany.

Profesor Tadeusz Gadkowski swoje badania naukowe realizował zarówno w polskich, jak i zagranicznych ośrodkach naukowych. Był stypendystą Ministerstwa Edukacji Narodowej, Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, Friedrich – Ebert Stiftung i Deutscher Akademischer Austauschdienst. Badania naukowe i działalność dydaktyczną realizował na Uniwersytecie Georga Augusta
w Getyndze, Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii, Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Uniwersytecie Walijskim w Aberystwyth, Uniwersytecie w Oviedo, Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve, Uniwersytecie w Rovaniemi, Uniwersytecie w Genewie, Uniwersytecie Indii Zachodnich w Bridgetown oraz w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze i w Instytucie Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Odbył tez półroczny staż naukowy w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

W procesie kształceniu kadry naukowej był recenzentem w 1 postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora, w 12 przewodach habilitacyjnych i promotorem w 8 zakończonych przewodach doktorskich, a 2 kolejne przewody doktorskie są w toku. Wszyscy wypromowani przez doktorzy pracują naukowo w polskich i zagranicznych instytucjach naukowych. Ponadto przygotował 27 recenzji w innych, zakończonych przewodach doktorskich.

Profesor T. Gadkowski ma bogate doświadczenie dydaktyczne. Realizował zajęcia  kursowe i  fakultatywne na różnych uczelniach uniwersyteckich, a zwłaszcza na  wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej (wcześniej: Wydział Zarządzania) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadził wykłady z kilkunastu przedmiotów prawniczych, takich jak: prawo międzynarodowe publiczne, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo umów międzynarodowych, prawo organizacji międzynarodowych, prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, europejska współpraca transgraniczna, międzynarodowa ochrona praw człowieka, międzynarodowe organizacje gospodarcze, prawo w międzynarodowym obrocie gospodarczym). Prowadził seminaria magisterskie i licencjackie na WPiA UAM (kierunki studiów: Prawo, Prawo Europejskie, Administracja) oraz na WGM UEP (kierunek studiów: Handel Międzynarodowy), na których zostało przygotowanych ponad 750 prac dyplomowych, zwłaszcza magisterskich).

Wybrane publikacje:

– T. Gadkowski, Zasada dobrej wiary a prawo traktatów, [w:] J. Haberko, J. Grykiel, K. Mularski (red.), Ius civile vigilantibus scriptum est. Księga Jubileuszowa Profesora Adama Olejniczaka, Warszawa 2022, s. 137-148

– T. Gadkowski, International Law in the Polish Legal System, [w:] W. Dajczak, T. Nieborak, P. Wiliński (eds.), Foundations of Law. The Polish Perspective, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 753-788

– T. Gadkowski, The Principle of Good-Neighbourliness in International Law, [w:] T. Gadkowski, P. Kwiatkowski (eds.), „Adam Mickiewicz University Law Review” 2021, Vol. 12, The 100th Anniversary of the Department of International Law and International Organizations, s. 265-285

– T. Gadkowski, Traktat Wersalski a uznanie Polski, [w:] A. Gulczyński (red.), Czas przemian, czas wolności. Traktat Wersalski i rok 1919 w Polsce,  Poznań 2019, s. 71-100

– T. Gadkowski, Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarodowych a ich zdolność traktatowa, Poznań 2018

– T. Gadkowski, The Principle of Self-Determination in the Context of Human Rights, „Adam Mickiewicz University Law Review 2017, Vol. 7, s. 25-36

– T. Gadkowski, Prohibition of the use of force and legality of humanitarian intervention, „Acta Iuris Stetiniensis 2016, Vol. 13, s. 5-24

– T. Gadkowski, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy a polsko-niemiecka współpraca transgraniczna, [w:] J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, Warszawa 2015, s. 261-277

– T. Gadkowski, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, [w:]E. Małuszyńska, G. Mazur, Unia Europejska 2014+, Warszawa 2015, s. 466- 487

– T. Gadkowski, International Liability of State for Nuclear Damage, Poznań-Delft 1989,
pp. 150

Adres e-mail: t.gadkowski@uniwersytetkaliski.edu.pl

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, zatrudniony na stanowisku profesora
w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Przewodniczący Zespołu ds. działalności badawczej Instytutu Nauk Prawnych UK. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Specjalista z zakresu teorii prawa administracyjnego oraz badań prawnoporównawczych. Autor wielu opracowań naukowych z zakresu prawa administracyjnego, prawa postępowania administracyjnego, prawa postępowania sądowoadministracyjnego, a także prawa Unii Europejskiej i prawa konstytucyjnego, w tym monografii naukowych pt. Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne (Warszawa-Kraków 2006), Prawo administracyjne intertemporalne (Warszawa 2011), Mechanizm i granice weryfikacji sądowoadministracyjnej a normy prawa administracyjnego i ich konkretyzacja (Warszawa 2016). Prowadził badania naukowe z zakresu teorii niemieckiego prawa administracyjnego, m.in. na uniwersytetach w Monachium i Heidelbergu. Wygłaszał referaty niemiecko- i anglojęzyczne na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych oraz prowadził wykłady anglojęzyczne z zakresu prawa administracyjnego procesowego dla studentów zagranicznych. Autor licznych ekspertyz prawnych przygotowanych na zlecenie naczelnych i centralnych organów państwa.

Od 2005 r. – doktor nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność: prawo administracyjne; od 2012 r. doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność: prawo i postępowanie administracyjne. Od 2020 r. profesor nauk prawnych, zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 lutego 2020 r.

W latach 2005-2010 pracownik naukowy Katedry Prawa i Administracji Politechniki Rzeszowskiej. W latach 2007-2023 pracownik naukowy Katedry Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zatrudniony: w latach 2010-2016 na stanowisku adiunkta, w latach 2016-2020 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w latach 2020-2023 na stanowisku profesora.

Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują podstawowe zagadnienia ogólnej teorii prawa, teorii prawa administracyjnego materialnego i procesowego, wśród których na czoło wysuwają się problemy obowiązywania i skuteczności prawnej norm prawa administracyjnego, mocy wiążącej i skutków prawnych decyzji administracyjnej, koncepcje wadliwości decyzji administracyjnej, związków zachodzących między prawem administracyjnym materialnym a postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym, relacji między modelami konkretyzacji norm prawa administracyjnego a mechanizmem i granicami legalnościowej weryfikacji sądowoadministracyjnej. Odrębnym przedmiotem zainteresowań naukowych są wybrane problemy wpływu prawa Unii Europejskiej na polskie prawo i postępowanie administracyjne oraz procesy kontroli sądowoadministracyjnej decyzji administracyjnych. Przedmiotem badań są także zagadnienia prawa konstytucyjnego i prawa Unii Europejskiej oraz ich wzajemnych relacji. Zainteresowania naukowe obejmują także prawo administracyjne materialne i procesowe oraz prawo konstytucyjne w ujęciu prawnoporównawczym, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego i austriackiego porządku prawnego.

Wybrane publikacje:

– M. Kamiński, Granice konstytucyjne instytucji kontrasygnaty aktów urzędowych Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 2023, nr 5(178), s. 107-137

– M. Kamiński, Szczególne admistracyjnoprawne reżimy ochronne a stany nadzwyczajne. Podstawowe problemy delimitacji oraz ograniczenia praw i wolności jednostek, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2023, Numer specjalny, s. 101-114

– M. Kamiński, Stosowanie prawa procesowego sądowoadministracyjnego, [w:] G. Łaszczyca, W. Piątek (red.), System Prawa Sądownictwa Administracyjnego, t. 1, Zagadnienia ogólne, Wolters Kluwer, Warszawa 2023, s. 714-739

– M. Kamiński, Evolution of subjective scope of the administrative procedure from
a perspective of legally protected interests. Towards new grounds of participation in administrative proceeding
s”, [w:] Z. Kmieciak (red.), Contemporary Concepts of Administrative Procedure. Between Legalism and Pragmatism, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer, Łódź-Warszawa 2023, s. 65-80

– M. Kamiński, Rozwój koncepcji partycypacji w procedurach administracyjnych. Prawo administracyjne procesowe w służbie jednostki i wspólnoty, [w:] Z. Duniewska, M. Karcz-Kaczmarek, P. Wilczyński (red.), Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty, Wolters Kluwer, Warszawa-Łódź 2022, s. 415-432

– M. Kamiński, Typologia merytorycznych kompetencji orzeczniczych sądów administracyjnych. Rozważania na tle wybranych zagranicznych porządków prawnych, [w:] M. Szewczyk, L. Staniszewska, M. Kruś (red.), Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, s. 537-554

– M. Kamiński, Kapitel XI. Reformen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Polen, [w:] A. Krawczyk (red.), Reformen der Verwaltungsgerichtsbarkeit in den Länder der jungen Demokratie, C.H. Beck, Warszawa 2022, s. 173-200

– M. Kamiński, Podstawa normatywna, obowiązywanie i skuteczność prawna aktów administracyjnych transterytorialnych, „Państwo i Prawo” 2022, nr 7, s. 3-21

– M. Kamiński, Wzorce kodyfikowalności procedury sądowoadministracyjnej oraz problemy ich konkretyzacji na tle rozwiązań w wybranych zagranicznych porządkach prawnych i w prawie polskim, „Forum Prawnicze” 2021, nr 4 (66), s. 67-89

– M. Kamiński, Normy kompetencji administracyjnej i normy merytoryczne ich realizacji jako element paradygmatyczny teorii prawa administracyjnego, [w:] W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz (red.), Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 442-458

– M. Kamiński, Materiellrechtliche und verfahrensrechtliche Aspekte der konsensualen Anwendung des Verwaltungsrechts durch Rechtsinstrumente der einvernehmlichen Konfliktlösung, [w:] U. Kischel, H. Wißmann (red.), Herausforderungen des Rechtsstaates: Referate und Diskussionsbeiträge des XX. Deutsch-Polnischen Verwaltungskolloquiums vom 17.-19. September 2017 in Warschau, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart-München-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden 2019, s. 103-117

– M. Kamiński, Intensity of judicial control of administrative discretionary powers. Theoretical remarks from a comparative law perspective, [w:] L. Leszczyński, A. Szot (red.), Discretionary Power of Public Administration. Its Scope and Control, Peter Lang, Frankfurt am Main-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien 2017, s. 123-135

– M. Kamiński, Zasady orzekania co do istoty sprawy sądowoadministracyjnej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 5, s. 16-34

Szczegółowa lista publikacji w bazach naukowych i repozytorium Uniwersytetu Kaliskiego

 Adres e-mail: m.kaminski@uniwersytetkaliski.edu.pl

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat. Pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor wielu publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa działalności gospodarczej, prawa przedsiębiorców, prawa zamówień publicznych i prawa konkurencji. Wykładowca akademicki, promotor i recenzent doktoratów, uczestnik – recenzent w postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich. Arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni.

Adres e-mail: a.powalowski@uniwersytetkaliski.edu.pl

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Członkini Rady Przejrzystości przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych. Działała jako członek Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek Naczelnej Komisji Bioetycznej przy Agencji Badań Medycznych, członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego oraz European Association of Health Law. Biegle włada językami obcymi, w tym angielskim, włoskim i hiszpańskim.

Zainteresowania badawcze: prawo konstytucyjne oraz prawo medyczne
i farmaceutyczne. Autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa medycznego oraz systemu ochrony zdrowia.

Wybrane publikacje:

– M. Urbaniak, M. Chmaj, Komentarz do Konstytucji RP, art. 2,Wydawnictwo Difin, Warszawa 2022

– M. Urbaniak, Komentarz do ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,Kraków 2022

– M. Urbaniak, Prawo medyczne w pigułce, C.H. Beck, Warszawa 2020

M. Urbaniak, Ustawa o produktach kosmetycznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2020

– M. Urbaniak, Monitorowanie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, [w:] D. Bach-Golecka, R. Stankiewicz (red.), Organizacja systemu ochrony zdrowia. System Prawa Medycznego, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2020

– M. Urbaniak, Sąd Konstytucyjny w Republice Włoskiej,TNOiK, Toruń 2019

– M. Urbaniak, Najwyższa Rada Sądownictwa we Włoszech,„Przegląd Prawa
i Administracji” 2019, t. 119

– M. Urbaniak, Odmowa sporządzenia skargi konstytucyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika wyznaczonego z urzędu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, t. XL

– M. Urbaniak, Wniesienie pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego a zawieszenie postępowania sądowego. Wybrane zagadnienia,[w:] K. Urbaniak (red.), Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016

– M. Urbaniak, Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia w świetle orzecznictwa włoskiego Sądu Konstytucyjnego,„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 1

Adres e-mail: m.urbaniak@uniwersytetkaliski.edu.pl

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kaliskiego, pracownik Instytutu Nauk Prawnych. W latach 2005-2018 profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu w stanie spoczynku, wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych  w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji  do obowiązujących obecnie standardów i wypracowania nowych rozwiązań prawnych (Dz. Urz. MS z 2017 r., poz. 124 i 176), w latach 2017-2018, tj. w czasie działania Zespołu, pełnił funkcję przewodniczącego. Prace Zespołu zakończyły się przygotowaniem nowego projektu ustawy dotyczącej nieletnich.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, specjalizuje się w problematyce z zakresu prawa rodzinnego, prawa dotyczącego nieletnich, prawa postępowania cywilnego.        

Temat rozprawy doktorskiej: Postępowanie cywilne w sprawach o przymusowe leczenie nieletnich narkomanów. Problematyka rozprawy habilitacyjnej: Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy.

Adres e-mail: h.haak@uniwersytetkaliski.edu.pl

Prawnik, pracownik naukowy Uniwersytetu Kaliskiego oraz Instytutu Nauk Prawnych PAN, kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich. Wcześniej (w latach 1996-2014) związana zawodowo z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ, gdzie otrzymała stopień doktora,
a następnie doktora habilitowanego nauk prawnych.

Zajmuje się prawem konstytucyjnym, w szczególności teorią władzy, odpowiedzialnością podmiotów sprawujących władzę, prawem parlamentarnym, a także prawami i wolnościami,
w szczególności wolnością wypowiedzi i twórczości artystycznej.

Autorka kilku książek (Wolność informacji w prasie w polskim prawie konstytucyjnym, 2001; Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej, 2010; Prawo do kultury, 2018; Persuasion and Legal reasoning in ECtHR Rulings. Balancing Impossible Demands z Aleksandrą Mężykowską, Routledge 2023), licznych artykułów naukowych
i fragmentów prac zbiorowych.

Adres e-mail: a.mlynarska-sobaczewska@uniwersytetkaliski.edu.pl

Prawnik, politolog, ekonomista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz UAM, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, dr hab. nauk prawnych, prof. UK i prof. UAM, radca prawny, Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Legislacji, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Zespołu Redakcyjnego „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”.

Zainteresowania badawcze: prawo konstytucyjne, prawo wyborcze, ustrojoznawstwo, sądownictwo konstytucyjne, system konstytucyjny Wielkiej Brytanii, bankowość i prawo bankowe

Wybrane publikacje:

– K. Urbaniak, Reformy systemu wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin. Ciągłość i zmiana w prawie wyborczym i praktyce ustrojowej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2019

– K. Urbaniak, Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, wyd. 2, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018

– K. Urbaniak, Konstytucja w państwie demokratycznym, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2017

– K. Urbaniak, Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016

– K. Urbaniak, Skarga konstytucyjna. Zagadnienia teorii i praktyki, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015

– K. Urbaniak, Konstytucja – wybory – partie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013

Adres e-mail: k.urbaniak@uniwersytetkaliski.edu.pl

Doktor nauk ekonomicznych specjalność finanse, magister prawa. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Od dnia 1 lipca 1992 r. wykonuje zawód komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu. W latach 2006-2014 członek Krajowej Rady Komorniczej. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej przy Krajowej Radzie Komorniczej (2014-2018).
W latach 2018-2019 zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej przy Krajowej Radzie Komorniczej. Od 2019 r. członek Rady Izby Komorniczej w Łodzi. Pełnił funkcję koordynatora do spraw wizytacji, obecnie skarbnik Izby Komorniczej. Członek Komisji ds. oceny na najlepszą pracę z zakresu egzekucji przy Krajowej Radzie Komorniczej. W dniu 6 czerwca 2023 r. odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złotym medalem za długoletnią służbę.

Zatrudniony od dnia 1 października 2003 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Początkowo jako wykładowca, następnie jako starszy wykładowca. Od dnia 18 lutego 2021 r. na stanowisku profesora Akademii Kaliskiej. Obecnie profesor Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Dwukrotnie wyróżniony przez Samorząd Studencki: w 2007 r. otrzymał laur najlepszego wykładowcy akademickiego na Wydziale Zarządzania Biznesem, a w 2019 r. wyróżniony przez samorząd jako najbardziej prostudencki wykładowca. W 2021 r. uhonorowany Medalem „Zasłużony dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”. Członek Rady Uczelni od 2019 r.

Wybrane publikacje:

– J. Kolański, Proces zarządzania ryzykiem i determinanty jego efektywności, „Rzeczoznawca Majątkowy” 2023, nr 1

– J. Kolański, Oszacowanie nieruchomości na potrzeby egzekucji sądowej, „Studia Kaliskie / Studia Calisiensia” 2023

– J. Kolański, Court Enforcement Officers’s Office Expenditures and Maintenance Costs Management, „European Research Studies Journal” 2022, Vol. XXV, Special Issue 3

– J. Kolański, Kryteria podziału i doboru zabezpieczeń zobowiązań w obrocie gospodarczym, „Studia Kaliskie / Studia Calisiensia” 2021, t. IX

– J. Kolański, Kredyt kupiecki w gospodarce rynkowej. Ryzyko udzielania i sposoby jego ograniczania, „Studia Kaliskie / Studia Calisiensia” 2020, t. VIII

– J. Kolański, Poręczenie jako instrument ograniczenia ryzyka spłaty zobowiązań w obrocie gospodarczym, „Studia Kaliskie / Studia Calisiensia” 2019, t. VII

– J. Kolański, Udział rzeczoznawcy w sądowym postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości, [w:] I. Rącka (red.), Nieruchomości w przestrzeni 5, t. I („Wycena nieruchomości”), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2019

– J. Kolański, Źródła przychodów i wydatków w kancelarii komorniczej, [w:] Z. Szczurek, G. Sikorski (red.), Księga pamiątkowa ku czci Zenona Knypla. Cechą sprawiedliwości jest nie krzywdzić ludzi, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2017

– J. Kolański, Zasady finansowania działalności egzekucyjnej i zasady prowadzenia kancelarii komorniczej, Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne, Wyjawienie majątku dłużnika, [w:] A. Marciniak, M. Michalska-Marciniak (red.), Metodyka pracy komornika sądowego, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2015

Adres e-mail: j.kolanski@uniwersytetkaliski.edu.pl

Prawniczka, absolwentka studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Łódzkim oraz szkoły prawa niemieckiego  organizowanej we współpracy Wydziału Prawa i Administracji  UŁ oraz Zentrum für Europäisches Privatrecht na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wilhelma w Münster. Doświadczenie zdobywała jako asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz renomowanej kancelarii prawnej w Warszawie. Dwukrotnie otrzymała stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla najlepszych doktorantów.

Zainteresowania badawcze obejmują, m.in. zagadnienia komparatystyki prawniczej teorii kodyfikacji postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, gwarancji ochrony praw jednostki, efektywności działań administracji, standardów „rzetelnej” (sprawiedliwej) procedury oraz instytucji prawa procesowego umożliwiających realizację koncepcji good governance, partycypacji w postępowaniu różnych podmiotów i „prawa do sądu”. Poza tym jeżdżę konno, łapię wiatr w żagle na windsurfingu oraz czytam duuużo książek.

Wybrane publikacje:

– M. Ćwiklińska, Z problematyki udzielenia zamówienia publicznego konsorcjum, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2018, nr 6, s. 9-17

– M. Ćwiklińska, Prawo do wniesienia ponaglenia jako ochrona jednostki przed przewlekłością postępowania administracyjnego, [w:] Ochrona praw jednostki
w postępowaniach krajowych, Wydawnictwo Naukowe Think and Make, Warszawa 2018

– M. Ćwiklińska, Trzy generacje postępowania administracyjnego a kodeks postępowania administracyjnego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2015, nr 75, s. 41-50

Udział w konferencjach naukowych – wygłoszenie referatu (wybór):

– M. Ćwiklińska, Pojęcie i charakter sankcji administracyjnej – próba definicji, ogólnopolska konferencja naukowa „Granice ingerencji prawa administracyjnego w prawa i wolności”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 17 kwietnia 2018 r.

– M. Ćwiklińska, Aksjologia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na obszarze Natura 2000, ogólnopolska konferencja naukowa „Aksjologia w prawie administracyjnym”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 9 maja 2017 r.

– M. Ćwiklińska, Prawo do wniesienia ponaglenia jako ochrona jednostki przed przewlekłością postępowania administracyjnego, ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona praw jednostki w postępowaniach krajowych”, Uniwersytet Śląski, Katowice
8 grudnia 2017 r.

Adres e-mail: m.cwiklinska@uniwersytetkaliski.edu.pl

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Członkini Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (SEAP).

Nagrody: nieprzerwanie nagradzana stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla najlepszych studentów, a następnie doktorantów. Pracę dyplomową i doktorską obroniła z wyróżnieniem. W 2023 r. rozprawa doktorska dr Moniki Dudek została nagrodzona III miejscem w V edycji konkursu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych w kategorii „Najlepsza rozprawa doktorska”.

Od 2023 r. opiekun studentów pierwszego roku prawa, opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Prawników UK.

Autorka publikacji głównie z zakresu postępowania administracyjnego, w tym monografii pt. Administracyjne postępowanie uproszczone.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień z zakresu komparatystyki prawniczej, przejawów idei upraszczania postępowania administracyjnego i sądowego, gwarancji ochrony praw jednostki.

Adres e-mail: m.dudek@uniwersytetkaliski.edu.pl

Doktor Andrzej Gadkowski jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2004), Wydziału Prawa Uniwersytetu w Genewie (prawo międzynarodowe i europejskie, 2008) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prawo i europeistyka, 2009). Jako stypendysta rządu francuskiego studiował również prawo na Uniwersytecie Paris 2 Panthéon-Assas (2008). Studia doktoranckie odbył w Katedrze Prawa Europejskiego na WPiA UAM w Poznaniu oraz w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Genewie. W 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych summa cum laude  za rozprawę zatytułowaną Treaty-making powers of international organizations, przygotowaną w ramach procedury cotutelle. Praca ta uzyskała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i została opublikowana w formie monografii. Od października 2023 r. jest adiunktem badawczym  w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Autor  kilkudziesięciu artykułów i studiów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce prawa międzynarodowego,
a zwłaszcza prawa organizacji międzynarodowych i prawa traktatów oraz na problematyce alternatywnych metod  rozwiązywania sporów, arbitrażu międzynarodowego i mediacji.

Badania naukowe dr Andrzej Gadkowski realizował w Genewie – badania naukowe
w ramach stypendium SCIEX na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Genewie (projekt badawczy:  Treaty-making capacity of international lorganizations, badania w latach 2010-2012) oraz badania w ramach grantu NCN Miniatura-4 (projekt badawczy: Status prawnomiędzynarodowy autonomicznych instytucji implementacyjnych, badania w roku 2021); w Paryżu – badania naukowe w ramach stypendium rządu francuskiego w Centrum Studiów Prawa Międzynarodowego na Sorbonie, Uniwersytet Paris 1 Panthéon-Sorbonne (projekt badawczy:  Ius contrahendi of international lorganizations, badania w roku 2010)
i w Liège – badania naukowe realizowane w Instytucie Europejskich Studiów Prawniczych na Uniwersytecie w Liège (projekt badaczy: International personality of international organizations and its legal consequences, badania w roku 2011).

Stypendysta Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego na udział w kursie prawa międzynarodowego publicznego; rządu francuskiego na badania realizowane na Uniwersytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne; rządu belgijskiego na badania realizowane
w Instytucie Europejskich Studiów Prawniczych na Uniwersytecie w Liège oraz Konferencji Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich (swissuniversities) na badania realizowane na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Genewie. Jest też stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce za rok akademicki 2008/2009 oraz laureatem Konkursu im. Profesora Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską na WPiA UAM w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009 (praca magisterska pt. Wolność żeglugi rzecznej na przykładzie Odry w świetle tendencji rozwojowych międzynarodowego prawa zasobów wodnych. W 2016 r. uzyskał prestiżową nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie. Członek American Society of International Law (ASIL), European Society of International Law (ESIL), International Council for Commercial Arbitration (Young ICCA).

Doświadczenia zawodowe dr A. Gadkowski zdobywał i rozwijał w organizacjach międzynarodowych, m.in. w Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, w Trybunale Administracyjnym przy Międzynarodowej Organizacji Pracy, w Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie oraz placówkach dyplomatycznych RP w Paryżu i w Genewie. Uczestniczył w procedurach rozwiązywania sporów krajowych i międzynarodowych, zarówno doradzając stronom sporu, jak również wspierając arbitrów i sędziów. Od 2016 r. jest radcą prawnym wpisanym na listę OIRP
w Poznaniu.

 Wybrane publikacje:

– A. Gadkowski, Limitations to the Implied Powers of International Organizations, „Adam Mickiewicz University Law Review” 2023,No. 15, s. 103-118

– A. Gadkowski, Confidentiality and Protection of Trade Secrets in Intellectual Property Mediation and Arbitration (z I. de Castro), [w:] G. Zeiler, A. Zojer (red.), Trade Secrets: Procedural and Substantive Issues, NWV Publisher, Wiedeń, 2020, s. 79-90

– A. Gadkowski, The Basis for the Implication of Powers of International Organizations, „Adam Mickiewicz University Law Review” 2021, No. 11, s. 67-79

– A. Gadkowski, The Human Rights Council Advisory Committee (z L. Boisson de Chazournes), [w:] F. Mégret, P. Alston (red.), The United Nations and Human Rights.
A Critical Appraisal (2nd edition), Oxford University Press, Oxford 2020, s. 239-255

– A. Gadkowski, Arbitration and Mediation Center: World Intellectual Property Organization (WIPO), [w:] Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law, Oxford University Press 2019 (wersja elektroniczna encyklopedii)

– A. Gadkowski, The External Relations of the OSCE (z L. Boisson de Chazournes), [w:] N. Steinbrück Platise, C. Moser, A. Peters (red.), The Legal Framework of the OSCE, Cambridge University Press, Cambridge 2019, s. 199-214

– A. Gadkowski, Treaty-making powers of international organizations, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, ss. 337

– A. Gadkowski, Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (z L. Boisson de Chazournes), [w:] I. Dekker, C. Ryngaert, R. Wessel (red.), Casebook of the Law of International Organizations: Leading Judicial Decisions, Oxford University Press, Oxford 2016, s.183-192

– A. Gadkowski, Direct effect of the European Union mixedagreements and the rights of individuals, [w:] D. Kornobis-Romanowska (red.), Prawa podstawowe Unii Europejskiej
w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, „Przegląd Prawa i Administracji” 2016, t. 107, s. 117-127

– A. Gadkowski, A propos de la liberté de navigation sur les fleuvesinternationaux. L’Affaire de l’Oderdevant la Courpermanente de Justice internationale, „Adam Mickiewicz University Law Review” 2013, nr 2, s. 247-266

Adres e-mail: a.gadkowski@uniwersytetkaliski.edu.pl

Doktor nauk prawnych, adwokat. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Ukończyła studia doktoranckie nauk prawnych i uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, specjalność: prawo cywilne. Obroniła pracę doktorską nt. Odpowiedzialność osób prawnych Kościoła katolickiego za czyny niedozwolone. Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadziła zajęcia z zakresu prawa cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Aktualnie adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Dr Aleksandra Głowacka jest adwokatem (Izba Adwokacka we Wrocławiu). W ramach działalności kancelarii reprezentuje klientów przed sądami w postępowaniach z zakresu prawa prywatnego, a także przed organami administracji publicznej. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, instytucji oraz klientów indywidualnych. Doradza w zakresie prawa cywilnego, w szczególności w przedmiocie zobowiązań – co stanowi główny obszar jej praktyki – jak również prawa rodzinnego oraz prawa pracy. Sporządza opinie prawne. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich
w ramach szkolenia zawodowego organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.

Wybrane publikacje:

– A. Głowacka, Odpowiedzialność opiekuna za szkody wyrządzone małoletniemu wskutek nienależytego sprawowania opieki, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 1, s. 105 i n.

– A. Głowacka, A. Fojt, Egzekucja z weksla w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, „Folia Iuridica Wratilsaviensis” 2015 , Vol. 4, No. 1, s. 343-356

– A. Głowacka, Odpowiedzialność osób prawnych Kościoła katolickiego za czyny niedozwolone, „Acta Erasmiana” 2015, t. IX, s. 137-156

 – A. Głowacka, Nienależyte sprawowanie opieki. Odpowiedzialność odszkodowawcza opiekuna, „Acta Erasmiana” 2015, t. X, s. 249-272

– A. Głowacka, Skuteczność czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne Kościoła katolickiego, „Rejent” 2014, nr 7(279), s. 52-81,

– A. Głowacka, Wybrane zagadnienia dotyczące czynności prawnych dokonywanych przez osoby prawne Kościoła katolickiego, „Folia Iuridica Wratislaviensis” 2014, Vol. 3, No. 2,
s. 299-316

Adres email: a.glowacka@uniwersytetkaliski.edu.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Stopień naukowy doktora uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2004-2019 pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełnomocnik Dziekana ds. prawnych i współpracy z otoczeniem. Prodziekan ds. studenckich w latach 2008-2012. W Akademii Kaliskiej zatrudniona od 2020 r. Obecnie adiunkt
w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Autorka wielu monografii i artykułów publikowanych w kraju i za granicą. Od 2021 r. ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), a od 2023 r. ekspert Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Zainteresowania badawcze: prawo międzynarodowe, prawa człowieka, ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, prawo ochrony środowiska, filozofia prawa, komparatystyka prawnicza.

Wybrane publikacje:

– S. Kowalska, Międzynarodowe prawo roślin, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2023, ss. 286

– S. Kowalska, Ecocídio: Uma Ameaça Ao Tecido Biológico E À Segurança Ecológica, „Veredas do Direito. Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável” 2023, Vol. 20, s. 1-15

– S. Kowalska, The Role of ‘Green’ Courts in Shaping Environmental Justice in India and New Zealand, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2023, Vol. 85, No. 3, s. 13-26

– S. Kowalska, Ekobójstwo – wielowymiarowe zagrożenie dla środowiska, „Studia Prawnoustrojowe” 2023, nr 61, s. 145-160

– S. Kowalska, Prawa przyrody w ochronie środowiska i wzmacnianiu bezpieczeństwa ekologicznego, „Studia Prawnicze KUL” 2023, nr 2(94), s. 43-61

– S. Kowalska, Koncepcja godności roślin w ochronie środowiska i bezpieczeństwie ekologicznym, „Studia Prawnoustrojowe” 2022, nr 55, s. 117-129

Adres e-mail: s.kowalska@uniwersytetkaliski.edu.pl

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt. Prodziekan ds. Rozwoju Dydaktycznego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Pełnomocnik Rektora ds. organizacji Wydziału Prawa, pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu seksualnemu pracowników i studentów. Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów. Przewodniczący kolegium elektorów w kadencji 2020-2024.

Ukończył w 2012 r. stacjonarne studia prawa z wynikiem bardzo dobrym na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem. W latach 2017-2023 pełnił funkcję społeczną wiceprzewodniczącego Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Od 2016 r. wykonuje zawód adwokata. Od 2018 r. pełni funkcję komisarza wyborczego. 

Zainteresowania badawcze obejmują historię doktryn politycznych i prawnych, teorię
i filozofię prawa, prawo konstytucyjne.

Wybrane publikacje:

– A. Plichta, Chrześcijański liberalizm Mirosława Dzielskiego, „Myśl Polityczna. Political Thought” 2023, nr 2(18)

– A. Plichta, Presidential Elections in the Republic of Poland in 2020, „European Research Studies Journal” 2022, Vol. XXV, Special Issue 3

– A. Plichta,  Godność w ujęciu Mirosława Dzielskiego. Uwagi na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. (K 1/20), [w:] W. Lis (red.), Prawo do życia, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022

– A. Plichta, O aktualności myśli Mirosława Dzielskiego, [w:] Mirosław Dzielski i krakowscy liberałowie, Znak, Kraków 2021

– A. Plichta, Kilka uwag o stosowaniu Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, „Studia Kaliskie / Studia Calisiensia” 2021, t. IX

– A. Plichta, Prawnoskarbowe skutki zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, „Studia Kaliskie / Studia Calisiensia” 2020, t. VIII

– A. Plichta, Mirosław Dzielski [hasło], [w:] R. Łatka (red.), Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego” t. 1, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego oraz Ignacego Paderewskiego, Wydawnictwo Meriton, Warszawa 2020

– A. Plichta, Wolność i polityka. Myśl społeczno-polityczna Mirosława Dzielskiego, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2019

– A. Plichta, Częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej w trakcie trwania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych – problematyka prawna i szacowania nieruchomości (współautorstwo z I. Rącką), [w:] I. Rącka (red.), Nieruchomości w przestrzeni 5, t. I („Wycena nieruchomości”), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2019

– A. Plichta, Prawne aspekty „odpowiedniego wynagrodzenia” za ustanowienie służebności przesyłu,„Problemy Rynku Nieruchomości” 2018, nr 2(50)

– A. Plichta, Perspektywa lokalna w myśli społeczno-politycznej Mirosława Dzielskiego, [w:] P. Fiktus, M. Marszał (red.), Samorząd w myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2017

– A. Plichta, Szczególne formy władczego kształtowania przestrzeni publicznej: park kulturowy i miejscowy plan rewitalizacji, [w:] I. Rącka, B. Wenerska (red.), Przemiany przestrzeni publicznej miasta, Kalisz 2017

– A. Plichta,  Mirosława Dzielskiego wizja wielkiej polityki średniego państwa, [w:] P. Fiktus, H. Malewski, M. Marszał (red.), Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczno-prawna
u progu XXI wieku, Wrocław 2015

– A. Plichta, Problematyka autorytaryzmu i totalitaryzmu poruszana w latach 2009-2014 na łamach Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Politeja – wybrane zagadnienia, „Studia nad Autorytaryzmem
i Totalitaryzmem” 2015, nr 1(37)

– A. Plichta,  Johna Rawlsa koncepcja pokoju międzynarodowego, „Acta Erasmiana” 2015, t. IX

–  A. Plichta, Prawne sposoby zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby inwestycji liniowych, a projekt ustawy o korytarzach przesyłowych, „Acta Erasmiana” 2014, t. VII

– A. Plichta, Różne oblicza realizmu politycznego, czyli Mirosława Dzielskiego krytyka myśli Jerzego Giedroycia, [w:] P. Fiktus, M. Marszał (red.), Śladami Jerzego Giedroycia, Kraków 2014

– A. Plichta, Myśl liberalna w PRL-u, [w:] A. Bator, W. Jedlecka, J. Helios (red.), Rządy Prawa i Europejska Kultura Prawna, Wrocław 2014

– A. Plichta, Wolność i jej ochrona w myśli Mirosława Dzielskiego, [w:] A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wójtowicz (red.), Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, Wrocław 2013

– A. Plichta, Koncepcja wolności Johna Stuarta Milla, [w:] Ł. Machaj (red.), Varia doctrinalia, Wrocław 2013 

– A. Plichta, Równość i demokracja w myśli Alexisa de Tocqueville’a, „Acta Erasmiana” 2013, t. 5

Adres e-mail: a.plichta@uniwersytetkaliski.edu.pl

Doktor Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn była polskim dyplomatą, pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 1991 do 2018 r. Została mianowana na stanowisko chargé d’affaires
w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej w latach 1993-1994. Była konsulem w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Waszyngtonie w latach 1995-1999. Kilkakrotnie krótkoterminowy obserwator OBWE podczas wyborów parlamentarnych i prezydenckich na Ukrainie, w Rosji, Mołdawii i Białorusi. Pracowała jako oficer praw człowieka OBWE w Macedonii (Skopje i Ohrid) oraz Bośni i Hercegowinie (Pale w Republice Serbskiej) w latach 2001-2005. Wykładała prawo międzynarodowe i protokół dyplomatyczny w Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, protokół dyplomatyczny, dyplomację Stolicy Apostolskiej, zapobieganie zbrodni ludobójstwa, na różnych uczelniach w Polsce (WSB
w Dąbrowie Górniczej, SAN w Krakowie, Collegium Civitas, UKSW i UW w Warszawie). Każdego roku wykłada prawo międzynarodowe w ramach programu Erasmus+ na uniwersytetach europejskich we Włoszech (Rzym, Piza, Florencja, Cagliari, Neapol,Macerata, Campobasso) i innych krajach, takich jak Hiszpania (Walencja, Teneryfa), Turcja (Aydin University), Francja (Sorbonne), Litwa (Wilno), Cypr (Pafos), Północny Cypr (Famagusta), Belgrad (Serbia), Sarajewo (BiH). Posiada tytuł doktora praw Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dyplom z Institut des Hautes Etudes Internationales
w Genewie w Szwajcarii. Pracowała jako Human Rights Officer w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, Komisji Praw Człowieka w latach 1982-1984 oraz jako asystentka na Uniwersytecie w Genewie (1984-1986) i na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie w latach 1986-1990. Posługuje się językiem angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim, serbskim i hiszpańskim. Jest mężatką, mąż Amerykanin i mieszka w Polsce od 1999 roku.

Adres e-mail: e.salkiewicz@uniwersytetkaliski.edu.pl

Sędzia Sądu Rejonowego, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Kaliszu. Prawnik praktyk
z wieloletnim doświadczeniem. W latach 2011-2014 orzekał w Wydziałach Karnych i Wykonywania Orzeczeń, a od 2014 r. do chwili obecnej sędzia w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kaliszu. Od 2018 r. na podstawie art. 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001, Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oddelegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym. W ramach pracy sędziego sprawuje patronat nad aplikantami radcowskimi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, aplikantami adwokackimi Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, aplikantami notarialnymi Izby Notarialnej w Poznaniu, a także aplikantami aplikacji sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. W 2003 r. uzyskał tytuł magistra prawa. W latach 2003-2006 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu. W okresie aplikacji zrealizował praktykę w Kancelarii Notarialnej w Kaliszu, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu w V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W 2006 r. złożył egzamin sędziowski. W 2008 r. mianowany na stanowisko referendarza sądowego, pełnił obowiązki orzecznicze w Sądzie Rejonowym w Jarocinie i w Sądzie Rejonowym w Kaliszu w Wydziałach Ksiąg Wieczystych oraz Cywilnym. W 2011 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego
w Kaliszu, a od 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa tegoż Sądu.

Od 2008 r. asystent w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Wykładowca Akademii Kaliskiej. Realizowane przedmioty, m.in. na kierunkach Zarządzanie, Zarządzanie Publiczne, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Obecnie wykładowca Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Przedmioty realizowane również na Wydziale Nauk Społecznych na kierunkach Zarządzenie, Zarządzanie Publiczne i Logistyka dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz studiów
II stopnia z przedmiotów prawo oraz prawo cywilne i gospodarcze.

Zainteresowania badawcze obejmują regulacje materialne i procesowe z obszaru prawa karnego oraz cywilnego i gospodarczego.

Adres e-mail: m.wlodarek@uniwersytetkaliski.edu.pl