• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Pracownicy i ich najważniejsze publikacje:

Obszar badawczy:

– polityka lokalna, rozwój lokalny, finanse lokalne;

– gospodarowanie nieruchomościami, wycena nieruchomości.

Wybrane publikacje:

– Trojanek, M. (2013). Buyer behaviour patterns on the primary housing market in Poznan in the period 2010-2011. Real Estate Management and Valuation, 21, 47–53. https://doi.org/10.2478/remav-2013-0036

– Trojanek, M. (2015). Strategic municipal real estate management. Journal of International Studies, 8(2), 9–17. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2015/8-2/1

– Trojanek, M., Anholcer, M., Banaitis, A., & Trojanek, R. (2018). A generalised model of ground lease pricing. Sustainability (Switzerland), 10(9), 1–21. https://doi.org/10.3390/su10093203

– Trojanek, M., & Kisiała, W. (2016). The diversification of communes’ revenue from real estate across provinces. Real Estate Management and Valuation, 24(2), 36–49. https://doi.org/10.1515/remav-2016-0012

– Trojanek, M., & Kisiała, W. (2018). Recurrent property taxes in communal budgets – Identification of types of communes and their spatial differentiation. Real Estate Management and Valuation, 26(1), 39–50. https://doi.org/10.2478/remav-2018-0004

– Trojanek, M., Kisiala, W., & Trojanek, R. (2021). Do local governments follow their neighbours ’ tax strategies ? Tax mimicking amongst Polish municipalities. Land Use Policy, 108(March), 105576. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105576

– Trojanek, R., Gluszak, M., Kufel, P., Tanas, J., & Trojanek, M. (2022). Pre and post-financial crisis convergence of metropolitan housing markets in Poland. Journal of Housing and the Built Environment, 0123456789. https://doi.org/10.1007/s10901-022-09953-1

– Trojanek, R., Tanas, J., & Trojanek, M. (2019). The effect of perpetual usufruct on single- family house prices in Poznań. Journal of International Studies, 12, 212–221. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-3/17

– Navickas, V., Skripkiūnas, T., Tanas, J., & Trojanek, M. (2020). The influence of architecture on real estate market value: A methodological framework. Journal of International Studies, 13(4), 38–53. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2020/13-4/3

– Tanaś, J., Trojanek, M., & Trojanek, R. (2019). Seniors’ revealed preferences in the housing market in Poznań. Economics and Sociology, 12(1), 353–365. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/22

Obszar badawczy:

– zarządzanie środowiskiem i zrównoważonym rozwojem w gospodarce i administracji, w różnych skalach przestrzennych;

– zarządcze aspekty zagospodarowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej;

– planowanie strategiczne ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w różnych skalach przestrzennych;

– współtworzenie i wykorzystanie wiedzy/nauki obywatelskiej w zarządzaniu środowiskiem
i zrównoważonym rozwojem.

Wybrane publikacje:

– Mizgajski A., Stępniewska M. 2023: Uwarunkowania i wyzwania wdrażania koncepcji usług ekosystemowych do praktyki, [w:] Stępniewska M., Mizgajski A. (red.): Usługi ekosystemowe w zarządzaniu układami przyrodniczymi. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2023. ISBN 978-83-7986-469-0

– Mizgajski A., Stępniewska S., 2022: Environmental Change and Management [W:] Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations (eds. Churski P., Kaczmarek T.), Geographical Perspectives, Springer, page 359-380, ISBN: 978-3-031-06108-0

– Mizgajski J.T., Mizgajski A. 2022: Globalne, europejskie i polskie dylematy polityki rozwoju wobec zmian klimatu – próba usystematyzowania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 58, 73-92

– Stępniewska M., Borysiak J., Fagiewicz K., Lupa P., Łowicki D., Poniży L., Zwierzchowska I., Mizgajski A. 2020: System społeczno-ekologiczny w badaniach poznańskiej szkoły geografii kompleksowej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 50: 47–62

– Zwierzchowska I., Fagiewicz K., Poniży L., Lupa P., Mizgajski A., 2019: Introducing nature-based solutions into urban policy – facts and gaps. Case study of Poznań. Land Use Policy 86, 161-175

– Stępniewska M., Zwierzchowska I., Mizgajski A., 2017: Capability of the Polish legal system to introduce the ecosystem services approach into environmental management. Ecosystem Services, 29 (Part B): 271-281

– Mizgajski A., Walaszek M., Kaczmarek T. 2014: Preconditions for life quality in the communes of Poznań Agglomeration – an attempt at quantitative approach. Quaestiones Geographicae 33(4), Poznań : 67-80

– Mizgajski A. 2008: Zarządzanie środowiskiem i jego pozycja w badaniach geograficznych. Przegląd Geograficzny 80, 1, Warszawa : 23-37

– Mizgajski A. 2008: Wymiar przestrzenny zobowiązań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Przesłanki i rekomendacje dla Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. W: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, (red. Saganowski K., Zagrzejewska-Fiedorowicz M., Żuber P.), IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa : 9-37

– Mizgajski A. 2007: Problemy percepcji idei zrównoważonego rozwoju w naukach przyrodniczych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce (red. A. Graczyk), Z. 1190, Wrocław : 171-180

Obszary badawcze:

– metody i techniki zarządzania organizacjami – nowoczesne modele organizacyjne;

– zarządzanie jakością, systemy zarządzania jakością, koszty jakości, efektywność a jakość;

– zarządzanie zasobami niematerialnymi: informacją, wiedzą, kapitałem intelektualnym, wycena
i pomiar kapitału intelektualnego, kultura wiedzy;

– społeczeństwo informacyjne, sieciowe, gospodarka oparta na wiedzy w warunkach zmian, różnorodności i ryzyka;

– doskonalenie i dojrzałość organizacji, modele dojrzałości, relacje między jakością, wiedzą, dojrzałością, doskonaleniem, wartości a organizacji i doskonałością.

Wybrane publikacje:

– E. Skrzypek: Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS Lublin, 2000

– E. Skrzypek (red.) Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa  w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. UMCS Lublin,  2004 T.I i II

– E. Skrzypek (red.) Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania  w warunkach globalizacji Intellect 2005, Wyd. UMCS Lublin  T.I i II  2005.

– E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikacja, pomiar, usprawnienia, Oficyna  Wolters Kluwer business, Warszawa 2010

– E. Skrzypek (red.) Dojrzałość jakościowa a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo, Difin Warszawa 2013

– E. Skrzypek (red.), Modele organizacyjne doskonalące  zarządzanie jakością w warunkach różnorodności Quality & Variety, Wydawnictwo UMCS Lublin  2018

– E. Skrzypek, G. Grela, A. Piasecka: Uwarunkowania  doskonalenia zarządzania jakością, Wydawnictwo UMCS Lublin 2019

– E. Skrzypek (red.) Jakość nadzieją na lepszy świat, Wydawnictwo UMCS Lublin, 2020

– E. Skrzypek, Zarządzanie jakością,   Wydawnictwo UMCS Lublin, 2023

–  E. Skrzypek, Adam Skrzypek Jakość 4.0 w  warunkach czwartej rewolucji przemysłowej, Wydawnictwo UMCS Lublin 2023

Obszary badawcze:

– zrównoważony rozwój, zrównoważona przedsiębiorczość, systemy informatyczne, chmura obliczeniowa.

Wybrane publikacje:

– Marta Starostka-Patyk, Paula Bajdor, Jakub Białas, Green logistics performance Index as a benchmarking tool for EU countries environmental sustainability, Ecological Indicators, Volume 158

– FIDLEROVA Helena, VRANAKOVA Natalia, STARECEK Augustin, BAJDOR Paula, Bibliometric Analysis: Interconnections between Sustainability and Entrepreneurship, MM Science Journal, nr 12, 2023

– Paula Bajdor, Cloud Computing in Terms of Sustainable Development – Evaluation and Mutual Relations, International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems (KES 2023), Ateny, Grecja (06 do 08 września 2023 r.), Procedia Computer Science, nr 225, 2023

– Bajdor Paula, Damian Dziembek, Impact of the COVID-19 Pandemic on the Adaptation and Development of Cloud Computing Solutions in Enterprises in Poland, International Conference on Information Systems Development (ISD), Lizbona, Portugalia (30 sierpnia do 01 września 2023 r.), 2023

– Bajdor Paula, Marta Starostka-Patyk, Implementation of Sustainable Development Goals in Business Entities, [w:] Smart Technologies in Urban Engineering (red.) ARSENYEVA Olga, ROMANOVA Tatiana, SUKHONOS Maria, TSEGELNYK Yevgen, Springer, Cham, 2023

– Marta Starostka-Patyk, Paula Bajdor, IoT and Smart Health Management, [w:] Smart Healthcare Monitoring Using IoT with 5G. Challenges, Directions, and Future Predictions (red.) GUPTA Meenu, CHAUDHARY Gopal, ALBUQUERQUE Victor Hugo C., CRC Press, Boca Raton, 2022

– Paula Bajdor, Perception and Evaluation of Selected Cloud Computing Factors in the Light of Conducted Research Among Small and Medium-Sized Enterprises, International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems (KES2022), Werona, Włochy (07 do 09 września 2022 r.), Procedia Computer Science, nr 207, 2022

– Bajdor Paula, Marta Starostka-Patyk, The Internet of Things in Healthcare Management: Potential Applications and Challenges, [w:] Smart Healthcare Monitoring Using IoT with 5G. Challenges, Directions, and Future Predictions (red.) GUPTA Meenu, CHAUDHARY Gopal, ALBUQUERQUE Victor Hugo C., CRC Press, Boca Raton, 2022

– Bajdor Paula, Pawełoszek Ilona, Helena Fidlerova, Analysis and Assessment of Sustainable Entrepreneurship Practices in Polish Small and Medium Enterprises, Sustainability, nr 13

– Bajdor Paula, Simulations of the Relationship between the Experience Level of E-Commerce Customers and the Adopted Variables – Implications for Management in the Area of Online Shopping, International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems (KES), Szczecin, Polska (08 do 10 września 2021 r.), Procedia Computer Science, nr 192, 2021

– Bajdor Paula, Marta Starostka-Patyk, Smart City: A Bibliometric Analysis of Conceptual Dimensions and Areas, Energies, nr 14, 2021

– FIDLEROVA Helena, MAKYSOVA Helena, SKLENAROVA Lucia, BAJDOR Paula, Streamlining Packaging as Part of Sustainable Reverse Logistics Processes, Acta Logistica, nr 8, 2021

– Bajdor Paula, Damian Dziembek, The Assessment of the Significance of Differences Between Cloud Computing Factors and their Impact on Management in SME’s Enterprises, International Conference on Information Systems Development (ISD), Walencja, Hiszpania (08 do 10 września 2021 r.), 2021

– Paula Bajdor, Zrównoważona przedsiębiorczość. Analiza i model, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2021

Obszary badawcze:

– zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zielone finanse, zielone budżetowanie, zrównoważony rozwój.

Wybrane publikacje:

– Green Controlling in Enterprise Management – Perspective of Reporting in Polish Construction Companies, International Business Information Management Association, 2020, Companies s.13249-13260 

– Monitoring finansowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, monografia, Wydawnictwo PCz, 2021, s.155

– Open Innovation and Strategic Decisions of Enterprises, art. w czasopiśmie (współautor), Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, nr 144, 2020, s.265-276

– Key Performance Indicators of Social Media in Enterprise Management, artykuł w czasopiśmie Polish Journal of Management Studies, vol 18, nr 2, 2018, s.176-184

Obszary badawcze:

– Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – problemy związane z: aktywnością innowacyjną MSP, przedsiębiorczością kobiet, wspieraniem małych i średnich przedsiębiorstw, formami rodzinnymi
w sektorze MSP.

Wybrane publikacje:

– Mizgajska H., 2023 , The pandemic’s impact on barriers of male and female entrepreneurship : case study from Poland , Communication of International Proceeding , 2023(4)( 4144923)   

– Mizgajska H., Wściubiak Ł., 2022, Institutional suport for innovation : national versusu local level: insight from Poland , European Research Studies Journal ,  25(3), 199 -209.

– Mizgajska H., Wściubiak Ł.,2021,  Innovative activity of SMEs  cooperating with scientific : reserarch institution on the basis of Wielkopolska voivodship, Proceedings of the 38 th International Business Infomation Management Association Conference (IBIMA), Seville , Spain , 23-24 November .

– Mizgajska H., Wściubiak Ł.,2019, Wpływ kwalifikacji właścicieli na sposób zarządzania małymi
i średnimi firmami rodzinnymi, Przedsiębiorczość -Edukacja , Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geogeafii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne -Komisja Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków , 15 (2) s. 83-94.

– Mizgajska H., Wściubiak Ł., 2018, Uwarunkowania aktywności innowacyjnej wielkopolskich MSP
w okresie przejścia do czwartej  rewolucji przemysłowej, Czynniki rozwoju gospodarczego układów regionalnych i lokalnych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 32(3) , 26-37.

– Mizgajska H., Wściubiak Ł., 2017, Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw eksportujących: wyniki badań oraz studia przypadków firm średniej wielkości z Wielkopolski
w: Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa, Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw
i państwa, Warszawa ,Oficyna Wydawnicza SGH, 199-217.   

– Mizgajska  H.,  Wściubiak Ł.,  2016, The impact of entrepreneur educational attainment and professional experience on the innovation activity of smes : the case of Wielkopolska region, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 4, no.5, s. 69-85

– Mizgajska H., 2015, Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu
w latach 2007-2013 na  przykładzie województwa wielkopolskiego, Przedsiębiorczość i Edukacja,
t. 11

– Mizgajska H., 2015,  Czynniki sukcesu średnich firm rodzinnych w świetle badan analizy przypadków z południowej części województwa wielkopolskiego, Firmy rodzinne doświadczenia  i perspektywy zarządzania, Łódź, Tom XVI, Zeszyt 7, Cz. III, s. 53-71, Społeczna Akademia Nauk

– Mizgajska H.,2013,  Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce –zmiany
i uwarunkowania, Wyd. UEP w Poznaniu, Poznań, s.140

Obszary badawcze:

– teoria ekonomii, teoria zarządzania, ekonomia instytucjonalna.

Wybrane publikacje:

– Z. Staniek: Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji, Warszawa, SGH, 2001, Monografie i Opracowania nr 488

– Z. Staniek: System instytucjonalny rynku pracy a zatrudnienie i bezrobocie (w): Wzrost gospodarczy
a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu
(red. W. Pacho, M. Garbicz), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2008

– Z. Staniek: System instytucjonalny a wzrost i rozwój gospodarczy (w): Szkice z dynamiki i stabilizacji gospodarki (red. W. Pacho), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009

– R. Bartkowiak, Z. Staniek:  Stan gospodarki światowej a rozwój teorii ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011

– Z. Staniek: Inercyjność i zmienność instytucji a rozwój, Zarządzanie. Teoria i praktyka, nr 9/2014

– Z. Staniek: Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2017

– Z. Staniek: Przedsiębiorstwo jako instytucja – organizacja a gospodarka sieciowa (aspekty zarządzania publicznego), Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2019, 29/54 (1)

– Z. Staniek: Sektory własności a równowaga instytucjonalna (w) Sektor prywatny a sektor publiczny. Ujęcie interdyscyplinarne (red. M. Gruchelski), Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa, 2020

– Z. Staniek:: Privatisation in public health care system (w) Proceedings of the 37th International Business Information Management,  (IBIMA 2767-9640)Cordoba Spain, 30-31 May, 2021

– Z. Staniek: Institutional management versus economic growth factors and equilibrium problems, European Research Studies Journal, 2022, 25 (3)

Obszary badawcze:

– logistyka, w tym szczególnie logistyka zwrotna, zielona i odpadów, gospodarka obiegu zamkniętego, zarządzanie logistyczne i zarządzanie łańcuchami dostaw, logistyka w zrównoważonym rozwoju oraz zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w logistyce.

Wybrane publikacje:

– Starostka-Patyk, M., Bajdor, P., & Białas, J. (2024). Green logistics performance Index as a benchmarking tool for EU countries environmental sustainability. Ecological Indicators, 158, 111396

– Starostka-Patyk, M., & Grunt, P. (2022). Future ICT trends as the opportunity for reverse logistics support. Procedia Computer Science, 207, 4401-4408

– Bajdor, P., & Starostka-Patyk, M. (2021). Smart city: A bibliometric analysis of conceptual dimensions and areas. Energies, 14(14), 4288

– Grondys, K., Bajdor, P., & Starostka-Patyk, M. (2020). The information flow between enterprises in the context of sharing economy. European Research Studies Journal, 23(2), 781-794

– Starostka-Patyk, M. (2019). Environmental Approach to Managing Defective Products and Waste in the Household Appliances Industry. Polish Journal of Environmental Studies, 28(5)

Obszary badawcze:

– badanie segmentu mieszkań w Polsce: rentowność inwestycji mieszkaniowych. Dochodowo-podażowa dostępność mieszkań do najmu w Polsce. Preferencje najemców mieszkań w Polsce. Oczekiwana użyteczność preferencji najemców mieszkań;

– bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych: Barometr BBE;

– Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw niefinansowych: Indeks Sytuacji Przedsiębiorstw (ISP) w sektorze transportu, spedycji i logistyki. Indeks Sytuacji Przedsiębiorstw (ISP) sektora budowlanego.

Wybrane publikacje:

– Derkacz, A.J., Gajda, A., (2023) Preferencje najemców w Polsce. Raport z badania pilotażowego, Materiały i Studia NBP, Nr 347

– Derkacz, A.J., Dudziak, A., Stopka, O., Stopková M., (2023) Profitability Determinants of Transport Service, Warehouse Enterprises: A Case Study from Poland, Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 51(3), pp. 275–286

– Derkacz A.J., Gajda A. (2022) Changes in the Structure of the Apartments Rental Segment in Poland During the COVID-19 Pandemic, European Research Studies Journal, Volume XXV, Special Issue 3, 156-166, DOI: 10.35808/ersj/3027

– Dudziak A, Stoma M, Derkacz AJ. (2022) Circular Economy in the Context of Food Losses and Waste. Sustainability. 14(16):10116. https://doi.org/10.3390/su141610116

– Arogundade, S., Bila, S., & Derkacz, A.J. (2021). Autonomous Expenditure Multipliers and Gross Value Added in South Africa, MPRA Paper, No. 111115

– Staniek Z., Derkacz A.J., Dudziak A., Spychalski B., (2021) The COVID-19 Pandemic and The Global Financial Crisis – A Comparison of Symptoms in The Visegrad Group, [w:] Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic, (red. Soliman K.S.), Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference, 23-24 November 2021, Seville, Spain, 4818-4831

– Derkacz A.J., Dudziak A., Stoma M. (2021) General Concept of Business Process Measures in the Circular Economy. Sustainability. 13(22):12675. https://doi.org/10.3390/su132212675

– Derkacz, A. J. (2021, September). Autonomous expenditure multipliers as safety buffers during the COVID-19 pandemic–a comparison between Poland and Germany. In Forum Scientiae Oeconomia (Vol. 9, No. 3, pp. 23-42), DOI: 10.23762/FSO_VOL9_NO3_2

– Derkacz A.J. (2021) Update of the factors that adjust the economic growth rate – comparison of the models of M. Kalecki and K. Laski, National Congress of Economists, Międzyzdroje, Poland, 20-22 September 2021 (Session VIII, Part 1), DOI: 10.5281/zenodo.551175

– Derkacz A.J., Dudziak A., Kolek A., Szuba T. (2021) Koniunktura gospodarcza 2020 województw łódzkiego, lubelskiego i mazowieckiego, Wydawnictwo SAN, Łódź

– Derkacz A.J., Updating the factors adjusting economic growth rate as interpreted by M. Kalecki, IJTGM, 1(2021), DOI: 10.1504/IJTGM.2021.10034828

Obszary badawcze:

– wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w zarządzaniu opieką zdrowotną, a także koszty działalności opieki zdrowotnej oraz wycena świadczeń zdrowotnych.

Wybrane publikacje:

– R. Orliński, Możliwości zastosowania Value Based Healthcare (VBH)  w polskiej opiece zdrowotnej [w:] Wyzwania w zarządzaniu kosztami, pod red. M. Kowalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2020, s.131-140, ISBN 978-83-7695-841-5, monografia,

– Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej w naukach społecznych, pod red. H. Mruk, R. Orliński. Wydawnictwo PTE, Poznań 2020, ISBN  978-83-958472-5-7 – monografia

– R. Orliński, M. Macuda,  Sustainability Reporting of European Healthcare Services Organizations According to GRI Standards: Management Approach, [w:] Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic, Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s.12370-12373

– R. Orliński, M. Macuda, Zarządzanie kryzysowe opieką zdrowotną w sytuacji koronawirusa w Polsce, [w:] Studia Kaliskie tom 8, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki, Kalisz 2020, s.121-140 ISSN 2083-9243

 – R. Orliński, Controllingowa orientacja na pacjenta opieki zdrowotnej w okresie pandemii COVID – 19, [w:] Współczesne dylematy zarządzania dokonaniami i controllingu, pod red. P. Bednarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2021, s.145-153, ISBN 978-83-7695-901-6 – monografia

– R. Orliński, The usefulness of reporting in crisis management for decision making, Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Seville, Spain, 23-24 November 2021 / ed. Khalid S. Soliman, International Business Information Management Association (IBIMA), 2021, 01-010 (IBIMA; 2767-9640) Seville, Spain, 2021.11.23, 2021.11.24, ISBN: 978-0-9998551-7-1

– Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce, pod red. J.Frąszczak, R.Orliński, T.Rubaj, Wydawnictwo Akademii Kaliskiej, Kalisz 2021, monografia, ISBN 978-83-65872-46-3

 – R. Orliński, M. Macuda, Zarządzanie kryzysowe w opiece zdrowotnej w warunkach COVID-19, [w:] Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce, pod red. J.Frąszczak, R.Orliński, T.Rubaj, Wydawnictwo Akademii Kaliskiej, Kalisz 2021, monografia, s.43-76, ISBN 978-83-65872-46-3

 – R. Orliński, M. Macuda, Quo vadis opieko zdrowotna [w:] Studia Kaliskie tom 9, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki, Kalisz 2021, s.183-206, ISSN 2083-9243

– Koliński A., Orliński R., Macuda M., Koszty i efektywność logistyki w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2021

Obszary badawcze:

– organizacje samozarządzające (SMO) /ang. self-managing organisations/ w szczególności organizacje oparte na holokracji /ang. holocracy/, socjokracji /ang. socjocracy/, organizacje turkusowe /ang. teal organisations/, budowanie relacji ze współpracownikami w SMO, podmiotowość i autonomia
w miejscu pracy, budowanie zespołów pracowniczych, a także wypalenie zawodowe.

Wybrane publikacje:

Iwko Jacek, Pisarska Aneta, Iwko Joanna, Kochanek Małgorzata, Corporate health and safety performance index as a measure of the level of occupational health and safety management in the company based on the ISO 45001 standard, Tytuł całości: Rational decisions in organisations: theoretical and practical aspects/ed. by Adam Fédéric, Dorota Kuchta, Stanisław Stanek, New York; London: Routledge Taylor & Francia Group, 2022

Pisarska Aneta, Szkolenie i rozwój pracowników w organizacji turkusowej na przykładzie firmy Highsolutions Sp. z o.o. Tytuł całości: Rozwój kompetencji dla gospodarki 4.0 / red. nauk. Aldona Andrzejczak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2022

Pisarska Aneta, Iwko Joanna, Transparencja wynagrodzeń w organizacjach turkusowych, Tytuł całości: Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu, T. 7 Etyka w zarządzaniu, red. nauk. Witold Kieżun, Jarosław Wołejszo, Aneta Pisarska, Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2020

Pisarska Aneta, Crisis of practices in the field of recruiting employees to organizations
Czasopismo: European Research Studies Journal, 2022, 25 (3), 41-51

Pisarska Aneta Maria, Iwko Joanna, The aspects of corporate social responsibility in the job candidates’ recruitment and selection processes in a teal organization, Sustainability, 2021

Pisarska Aneta Maria, Remuneration transparency in a teal organisation on the basis of a company representing IT industry : case study, Tytuł całości: Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Seville, Spain, 23-24 November 2021, ed. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2021

Iwko Joanna, Pisarska Aneta, Human relations management maturity model in the teal organization: selected issues, Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic, Granada, Spain, 4-5 November 2020 / ed. Khalid S. Soliman, International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, Konferencja/zjazd: 36th International Business Information Management Association Conference, IBIMA

Obszary badawcze:

– logistyka, rozwój regionalny.

Wybrane publikacje:

– Leszek Szczupak, Balanced scorecard as a tool supporting organization management, European Research Studies Journal 2022

– Leszek Szczupak, The impact of ‘industrial revolution 4.0’ on logistics companies’ operations, European Research Studies Journal 2022

– Leszek Szczupak, Monika Kozerska – The Influence of Logistics Centers on the Region Development on the Example of Bełchatów District, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, T.2, nr. 27, Częstochowa 2017, s. 38-49

– Leszek Szczupak – Trends and Development Barriers of Courier Services Market in Poland, Supply Chain Management Journal vol. 7 nr. 2, 2016 s. 16 – 24

– Leszek Szczupak – The Role and Significance of Information in Customer Service System in a Shipping Company, Supply Chain Management Journal vol. 7, nr. 1, 2016 r. s.94 – 105

– Leszek Szczupak – Uwarunkowania ekonomiczno-logistyczne rozwoju obszarów wiejskich, monografia, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015 s. 97

– Szczupak Leszek, Otola Iwona red. – Logistics and Organizational Aspect of Company Management,  Monografia; Wyd. WZPCZęst. Częstochowa 2010 s. 111