• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Poniższa klauza została stworzona na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Katarzyna Bronowskiej, z którym można skontaktować za pośrednictwem email: iod@akademia.kalisz.pl lub telefonicznie +48 62 76 79 690.

3. Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ją Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

4. Informacja o prawie wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

5. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) rejestracji uczestnictwa w III Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny, komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji wydarzenia naukowego, udokumentowania jego przebiegu oraz w celu wysyłania informacji o wydarzeniach naukowych przez Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w przyszłości.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742) oraz realizowana przez uczelnię misją, jaką jest prowadzenie działalności naukowej, kształtowanie podstaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym;

b) promocji wydarzenia naukowego w szczególności w materiałach informacyjno-promocyjnych. W odniesieniu do wizerunku – utrwalonego w trakcie spotkania w postaci fotografii, nagrania wideo z przebiegu spotkania, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w związku z udzieloną zgodą na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie i czasie wskazanym w oświadczeniu uczestnika o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku.

6. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwienia Pani/Panu udział w III Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny.

7. Czas przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w wydarzeniu naukowym będą przetwarzane przez okres przechowywania przez uczelnię dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej dotyczącej tego wydarzenia.

8. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą co do zasady ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

9. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.