• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2023 r.

Informacje ogólne

Przez wiele lat stabilna sytuacja geopolityczna oraz brak zagrożeń militarnych determinowały działania edukacyjne w obszarze bezpieczeństwa. Skupiano się głównie na zagrożeniach związanych z działaniem sił natury, awariami technicznymi, przestępczością czy terroryzmem. Jako mało prawdopodobne szacowano ryzyko pojawienia się zagrożeń o charakterze militarnym. Sytuacja zmieniła się diametralnie po agresji Rosji na Ukrainę. Realne stało się ryzyko rozszerzenia się konfliktu zbrojnego na terytorium Polski. Pojawiły się pytania: kto nas obroni przed potencjalnym agresorem?, czy jesteśmy jako kraj i naród przygotowani na taką ewentualność? Niepewność
i niepokój uwidoczniły się najbardziej wśród młodzieży, która nie ma żadnych doświadczeń edukacyjnych związanych z obronnością państwa.

Konieczne zatem jest naukowe rozważenie zaistniałej sytuacji i wynikających z niej problemów z jednoczesnym wypracowaniem optymalnego modelu edukacyjnego, pozwalającego na przygotowanie społeczeństwa (budowanie odporności) na wszelkiego rodzaju zagrożenia oraz kształtowanie obywatelskich postaw pro obronnych.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz wyzwań pojawiających się w edukacji na rzecz bezpieczeństwa i obronności a także opracowanie optymalnego modelu edukacyjnego.

W trakcie prowadzonych obrad uczestnicy zastanowią się nad następującymi problemami badawczymi: Jakiego rodzaju działania edukacyjne należy wdrożyć, aby przygotować społeczeństwo do radzenia sobie z zagrożeniami o charakterze militarnym oraz jak kształtować obywatelskie postawy proobronne?

W założeniach organizacyjnych konferencji przyjęto, że rezultatem obrad będzie również udzielenie odpowiedzi na następując pytania:

 • Jaka jest rola i zadania edukacji w uświadamianiu społeczeństwa, że bezpieczeństwo i obronność to wartości publiczne?
 • W czym wyraża się współczesna edukacja na rzecz bezpieczeństwa i obronności?
 • Jakie standardy kształcenia i szkolenia należy przyjąć, aby podnieść świadomość społeczeństwa w obszarze bezpieczeństwa i obronności?
 • Jakiego rodzaju rozwiązania należy przyjąć w działalności organizacyjnej, aby zwiększyć udział instytucji i organizacji w edukacji na rzecz bezpieczeństwa i obronności?
 • Jakim wyzwaniom musi sprostać edukacja na rzecz bezpieczeństwa i obronności?

Konferencja służyć ma w zamierzeniu także wymianie doświadczeń, opinii oraz stosowaniu dobrych praktyk wśród uczestników tejże konferencji.

Proponowane obszary tematyczne:

 • społeczne funkcje nauki i podmiotowość edukacyjna;
 • edukacja antyterrorystyczna;
 • edukacja obronna w cyberprzestrzeni;
 • edukacja na rzecz bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • edukacja na rzecz bezpieczeństwa medialnego i bezpieczeństwa w mediach,
 • zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa;
 • kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotyczno-obronnych;
 • kooperacja podmiotów pozapaństwowych we wspieraniu postaw proobronnych;
 • współpraca instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronność państwa;
 • szkoły i organizacje niepubliczne w edukacji na rzecz bezpieczeństwa i obronności;
 • obrona cywilna i jej edukacja obronna społeczeństwa;
 • Wojska Obrony Terytorialnej i ich rola w kształtowaniu postaw proobronnych;
 • edukacja na rzecz obronności w ujęciu historycznym;
 • rekomendacje na rzecz bezpieczeństwa i obronności Polski w kontekście trwającego konfliktu w Ukrainie;
 • identyfikacja, egzemplifikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni prowadzących do niepożądanych postaw wśród młodzieży i dorosłych.

Wydarzenia towarzyszące konferencji:

 • ewakuacja z rejonu zagrożonego, organizacja zabezpieczenia miejsca po detonacji niezidentyfikowanego ładunku wybuchowego (oględziny miejsca zdarzenia w ramach śledztwa powybuchowego);
 • warsztaty naukowe pt. „Gra wojenna Bursztynowy Pierścień 2023”, które posłużą do ukazania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych oraz proceduralnych możliwych do wdrożeniach w szkołach i uczelniach wyższych jak też w Centrach Zarządzania Kryzysowego w relacjach z podmiotami resortów siłowych;
 • prezentacje patronujących wydarzeniu instytucji i organizacji oraz przedstawicieli reprezentujących obszar obrony, ochronny i ratunkowy (Wojsko Polskie, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska).

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Rektor Uniwersytetu Kaliskiego

Organizatorzy:

 • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Kaliskiego
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaliskiego
 • Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego przy Uniwersytecie Kaliskim

Współorganizatorzy naukowi:

 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Instytut Nauk Technicznych | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Współorganizatorzy instytucjonalni

 • Biblioteka Uniwersytetu Kaliskiego
 • Komenda Miejska Policji w Kaliszu
 • Straż Miejska Kalisza
 • Straż Miejska w Szczecinku
 • TELDAT Bydgoszcz
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kaliszu
 • Polska Izba Ochrony

Komitet naukowy

Przewodniczący komitetu naukowego:

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Zastępcy przewodniczącego komitetu naukowego:

prof. dr hab. Sławomir M. Mazur – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

płk dr hab. Dariusz Bogusz – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Członkowie Komitetu Naukowego: 

prof. dr hab. inż. Piotr Dela − Uniwersytet Kaliski

prof. dr hab. Janusz Gierszewski − Uniwersytet Pomorski w Słupsku

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak − Akademia Policji w Szczytnie

prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski − Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij − Krakowska Akademia im A.F. Modrzewskiego

prof. dr hab. Witold Lidwa − Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Pieczywok − Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Andrzej Polak − Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

prof. dr hab. inż. Jan Posobiec − Uniwersytet Kaliski

prof. dr hab. Bogdan Szulc − Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

prof. dr hab. Bernard Wiśniewski − Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

prof. dr hab. Marek Wrzosek − Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

płk dr hab. Dariusz Bogusz − Lotnicza Akademia Wojskowa

dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski − Akademia Menadżerska Nauk Stosowanych w Warszawie

dr hab. Andrzej Czupryński − Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. UK − Uniwersytet Kaliski

dr hab. inż. Krystian Frącik, prof. UK − Uniwersytet Kaliski

dr hab. Weronika Jakubczak − Akademia Pożarnicza w Warszawie

dr hab. Danuta Kaźmierczak − Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. inż. Marek Kubiński, prof. UK − Uniwersytet Kaliski

płk dr hab. Jacek Lasota − Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. Jan Maciejewski − Uniwersytet Wrocławski

dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, prof. UK − Uniwersytet Kaliski

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski − Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Henryk Noga − Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ppłk płk dr hab. Krzysztof Ogonowski − Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

dr hab. Monika Ostrowska − Krakowska Akademia im A. F. Modrzewskiego

dr hab. Krzysztof Rejman − Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr hab. inż. Tomasz Rubaj, prof. UK − Uniwersytet Kaliski

dr hab. inż. Waldemar Scheffs, prof. UK − Uniwersytet Kaliski

dr hab. Agnieszka Szczygielska − Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr hab. Krzysztof Wysocki − Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski – Akademia Pożarnicza

dr Agata Dybioch – Straż Miejska Kalisza

dr inż. Wiesław Jaszczur − Uniwersytet Kaliski

dr Paweł Kamiński − Uniwersytet Kaliski

dr Roman Kaszubowski − Uniwersytet Kaliski

dr Patrycja Lipold − Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr Monika Majchrzak − Uniwersytet Kaliski

dr Zofia Marciniak − Uniwersytet Kaliski

dr Łukasz Mikołajczyk – Uniwersytet Kaliski

dr inż. Iwona Osmólska − Uniwersytet Pomorski w Słupsku

dr Bogumiła Pawlaczyk − Uniwersytet Kaliski

dr inż. Norbert Prusiński − Uniwersytet Kaliski

dr Zuzanna Przyłuska − Uniwersytet Kaliski

dr inż. Jarosław Stelmach − Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie

ppłk dr Marcin Sztobryn − Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

dr Beata Wenerska − Uniwersytet Kaliski

dr Małgorzata Wilczyńska − Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr Wojciech Winkler − Uniwersytet Kaliski

dr inż. Sławomir Wronka − Uniwersytet Kaliski

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

dr hab. inż. Waldemar Scheffs  

Zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Ireneusz T. Dziubek  

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

dr Bogumiła Pawlaczyk – Uniwersytet Kaliski

dr Zofia Marciniak – Uniwersytet Kaliski

dr Leszek Kowalczyk

Sekretariat

mgr Piotr Peksa

mgr Damiana Łada  

mgr Grzegorz Cichosz

mgr Michał Juszczak

mgr Magdalena Schmidt-Łazarz

mgr inż. Tomasz Piotrowski

mgr Agnieszka Gajewska

mgr Katarzyna Antkowiak

mł. insp. Witold Goździelewski

mgr Paweł Ratajczyk

Ustalenia organizacyjne

Termin Gry Wojennej Bursztynowy Pierścień 2023: 13.11.2023 r.

W ramach Konferencji Prakseologia w Naukach o Bezpieczeństwie odbędzie się w dniu 13.11.2023 r. Gra Wojenna przy ulicy Łódzkiej 149-153 (więcej informacji pod adresem Gra Wojenna Bursztynowy Pierścień 2023).

Termin konferencji: 14-15.11.2023 r.

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w murach Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, w budynku Collegium Oecologicum, ul. Poznańska 201-205. W drugim dniu przy ul. Nowy Świat 4. w Sali Błękitnej i Sali Zielonej.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego (dostępny w zakładce DO POBRANIA) w terminie do 02.11.2023 r. na adres: konferencjaedukacjaobronna@akademia.kalisz.pl

https://uniwersytetkaliski.edu.pl/instytuty/instytut-nauk-o-bezpieczenstwie/prakseologia-w-naukach-o-bezpieczenstwie-14-listopada-2023/

Publikacja pokonferencyjna

Publikacja pokonferencyjna będzie wydana w formie recenzowanej punktowanej monografii (20 pkt każdy rozdział).

Termin nadsyłania rozdziałów sformatowanych zgodnie z ustaleniami Wydawnictwa Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego do 30 listopada 2023 roku.

Zasady formatowania rozdziałów w zakładce DO POBRANIA

Wraz z rozdziałami przesłać należy wypełnione i podpisane Oświadczenie autora oraz Umowę wydawniczą. Wzory w zakładce DO POBRANIA

Zgłoszenia

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce DO POBRANIA należy przesłać do dnia 2-go listopada 2023 r.

Uwaga: osoby z niepełnosprawnością prosimy o wypełnienie ankiety, druk w zakładce DO POBRANIA. Znając Państwa potrzeby podejmiemy wszelkie starania, by udział w konferencji był dla Państwa jak najbardziej komfortowy. Wszystkie materiały proszę przesyłać na adres: konferencjaedukacjaobronna@akademia.kalisz.pl

Cennik

300 zł: udział czynny (wystąpienie), certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, publikacja pokonferencyjna w monografii, poczęstunek w przerwach kawowych, uroczysta kolacja;

150 zł: udział bierny, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwach kawowych, opublikowanie rozdziału w monografii (po zakwalifikowaniu materiału do publikacji)

100 zł: opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu materiału do publikacji)

Udział Doktorantów płatny (w wysokości 50% pełnych kosztów), w tym certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, publikacja pokonferencyjna w monografii, poczęstunek w przerwach kawowych, uroczysta kolacja.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Bank Pekao S.A.

86 1240 6609 1111 0010 2612 4161

Tytuł przelewu:

Konferencja Edukacja Obronna

Kontakt

Kontakt do organizatorów: konferencjaedukacjaobronna@akademia.kalisz.pl

Szczegółowe informacje mogą Państwo również uzyskać kontaktując się z przewodniczącym komitetu organizacyjnego Panem dr. hab. inż. Waldemar Scheffs:

w.scheffs@akademiakaliska.edu.pl tel. 605-080-014

lub członkami komitetu organizacyjnego: Panią dr Bogumiłą Pawlaczyk:

b.pawlaczyk@akademia.edu.pl, tel. 601-872-326

lub Panią dr Zofią Marciniak:

z.marciniak@akademiakaliska.edu.pl, tel. 796-865-582.