• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
logo innoes

Jeśli masz INNOWACYJNY POMYSŁ, który pomoże w rozwiązywaniu problemów społecznych w obszarze dostępności na rzecz osób starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją oraz osób z niepełnosprawnościami weź udział w projekcie “INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”

Jeżeli Twój pomysł okaże się interesujący, to uzyskasz grant ponad 40.000 zł na jego realizację!

Nabór fiszek trwa do 29 października!

Inkubator Innowacji Społecznych utworzony przez Partnerstwo Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza zaprasza do składania FISZEK INNOWACJI w ramach projektu pt. „INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”.

Nabór na ramowe opisy pomysłów rozpoczął się w  dniu 4 października 2021 o godz. 10:00.  Fiszki składane są w trybie ciągłym w terminie do dnia 29 października 2021 r. do godziny 10:00 ( dzień ten jest ostatecznym terminem na złożenie dokumentu i nie będzie ponownie przedłużany).

Podpisaną Fiszkę Innowacji (zeskanowaną do 1 pliku) należy przesłać drogą elektroniczną na adres
e-mail: innoes_wnioski@pap.rzeszow.pl:

 • tytuł e-maila:

Nabór Fiszek Innowacji Nr 3

 • treść e-maila:

W odpowiedzi na ogłoszony nabór Fiszek Innowacji w ramach projektu „INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności” ……………………………… (nazwa Pomysłodawcy) przedkłada w załączeniu podpisaną Fiszkę Innowacji w wersji elektronicznej (skan).

Potwierdzeniem złożenia Fiszki Innowacji będzie przesłanie do Pomysłodawcy potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającego nadany nr Fiszki.

Fiszki złożone przed terminem rozpoczęcia naboru lub po terminie zakończenia naboru nie będą podlegać rozpatrzeniu.

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym w Polsce i wprowadzonymi obostrzeniami rządowymi, zaleca się ich uwzględnienie na etapie planowania działań i składania przez Państwa Fiszek Innowacji w ramach niniejszego naboru.

Uprawnieni do składania Fiszek Innowacji:

 1. Osoba fizyczna (min. 18 lat) lub grupa osób fizycznych, rozumiana jako grupa co najmniej dwóch osób fizycznych zarówno nieformalna (luźny związek), jak też działająca w sformalizowanej strukturze (np. stowarzyszenie, związek, etc.).
 2.  Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co najmniej dwóch osób prawnych.
 3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna.
 4. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Grupa docelowa

 Pomysły na innowacje społeczne muszą być skierowane do osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie całej Polski i należących do co najmniej jednej z następujących grup, będących odbiorcami wsparcia:

 1. Osób z niepełnosprawnościami (ON).
 2. Osób starszych o ograniczonej percepcji i/lub mobilności (OS).
 3. Grup, stowarzyszeń i związków ww. osób.
 4. Podmiotów i instytucji, które działają na rzecz ww. grup.

Innowacje społeczne muszą dotyczyć pomysłów/rozwiązań, które pozwolą w/w grupom na poprawę dostępności do produktów i/lub usług.

Ogłoszenie o naborze fiszek znajduje się na stronie:

innoes.pl Ogłoszenie Nabór Fiszek Innowacji (PDF) otwiera się w nowym oknie

Informacje dotyczące sposobu oceny Fiszek Innowacji znajdują się w Procedurach realizacji projektu grantowego pn. „INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności” na stronie https://innoes.pl/.

Pytania dotyczące naboru Fiszek Innowacji prosimy kierować drogą elektroniczną na adres email: innoes@pap.rzeszow.pl

Inkubator służy pomocą w przygotowaniu fiszki – zachęcamy do kontaktu:

Małgorzata Sielska

tel. 693 579 180

Iwona Fudali

tel. 512 143 455

INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH
prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką
Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza
email: innoes@pap.rzeszow.pl