• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Misja Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kaliskiego

Samorząd Studencki Uniwersytetu Kaliskiego zobowiązuje się do skutecznego reprezentowania studentów w sprawach istotnych dla ich życia akademickiego. Działamy jako głos studentów, starając się aktywnie uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na poziomie uczelni. Naszym celem jest tworzenie silnej społeczności akademickiej, opartej na zrozumieniu, wzajemnym szacunku i współpracy. Organizujemy różnorodne wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe, aby umożliwić studentom rozwijanie zainteresowań, nawiązywanie nowych znajomości oraz budowanie więzi społecznych. 

Samorząd Studencki angażuje się w promowanie wartości edukacyjnych, wspierając inicjatywy związane z rozwojem umiejętności miękkich, kreatywnością i przedsiębiorczością. Zachęcamy do udziału w projektach, warsztatach i szkoleniach, które poszerzają horyzonty intelektualne i rozwijają kompetencje studentów. Jesteśmy zaangażowani w działania charytatywne i społeczne, dążąc do tworzenia pozytywnego wpływu na lokalną społeczność. Organizujemy akcje charytatywne, wolontariat oraz projekty społeczne, aby podkreślać odpowiedzialność społeczną studentów i wspierać potrzebujących. Aktywnie współpracujemy z innymi instytucjami na rzecz dobra studentów. Nawiązujemy partnerstwa z przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, aby tworzyć nowe możliwości rozwoju dla naszych koleżanek i kolegów. Dążymy do zapewnienia równego dostępu do edukacji, kultury i możliwości rozwoju dla wszystkich studentów. Walczymy o eliminację barier, które mogą utrudniać uczestnictwo w życiu uniwersyteckim.

Studencki głos jest niezwykle ważny w procesie podejmowania decyzji dotyczących przyszłości naszej społeczności akademickiej. Oto organy, w których studenci mają swoich przedstawicieli:

Organy Ogólnouczelniane:

 • Senat – główny organ decyzyjny uczelni, gdzie ustalane są najważniejsze kierunki jej rozwoju.
 • Komisja Dyscyplinarna dla Studentów – organ zajmujący się sprawami dyscyplinarnymi dotyczącymi studentów.
 • Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów – organ odwoławczy w sprawach dyscyplinarnych studentów.
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich – organ rozpatrujący sprawy dyscyplinarne dotyczące kadry akademickiej.
 • Komisja ds. Jakości Kształcenia – komisja odpowiedzialna za utrzymanie i podnoszenie jakości kształcenia na uczelni.
 • Uczelniane Kolegium Elektorów – organ uczestniczący w wyborach władz uczelni.
 • Uczelniana Komisja Wyborcza – komisja organizująca i nadzorująca procesy wyborcze na uczelni.
 • Uczelniana Komisja Stypendialna – komisja zajmująca się przyznawaniem stypendiów.
 • Uczelniana Komisja Stypendialna Odwoławcza – organ odwoławczy w sprawach stypendialnych.

Organy Wydziałowe:

 • Komisje ds. Zapewniania Jakości Kształcenia – komisje działające na poziomie wydziałowym, zajmujące się zapewnianiem wysokiej jakości kształcenia.
 • Wydziałowe Komisje Wyborcze – komisje odpowiedzialne za organizację wyborów na poziomie wydziałów.

Aktywny udział przedstawicieli Samorządu Studentów w tych organach pozwala na skuteczne reprezentowanie Waszych interesów i dbanie o jakość edukacji oraz warunki studiowania. Zachęcamy wszystkich studentów do zgłaszania swoich uwag i propozycji do Waszych przedstawicieli, aby wspólnie kształtować naszą uczelnię.

Jesteśmy otwarci na sugestie, pytania i współpracę!