• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Program mieszkanie dla absolwenta umożliwia otrzymanie dofinansowania wynajmu przez okres 36 miesięcy. Pomoc rządowa ma  charakter degresywny, a to oznacza, że w pierwszym roku, dopłata wyniesie 100 proc., w drugim 70 proc. a w trzecim, i tym samym ostatnim roku, tylko 40 proc. kosztów najmu, które obowiązują dla danej lokalizacji. Realizacją programu Mieszkanie dla absolwenta z PFRON ma zająć się samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejscowość zamieszkania wnioskodawcy.

Z programu Mieszkanie dla absolwenta oferowanego w ramach programu Samodzielność – Aktywność – Mobilność! może skorzystać każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełni poniższe warunki:

  • ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • ma status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

     Dodatkowo taka osoba powinna złożyć oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej oraz oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Więcej informacji:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/