• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
baner z logami funduszów europejskie, unia europejska, Rzeczpospolita Polska

„Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Kaliszu” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PARTNER PROJEKTU: Szpital powiatowy we Wrześni Sp. z o o
WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 586 835,76 PLN
DOFINANSOWANIE  Z UE: 2 180 185,17 PLN
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2018 r. – 30.09.2020 r.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo dofinansowane w 85% z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Europejskich

Szczegółowe informacje

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie „Programu Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (PWSZ)” oraz utworzenie i późniejszy rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) na kierunku pielęgniarstwo

Cel będzie realizowany wraz z partnerem (Szpital Powiatowy we Wrześni), który ma bogate doświadczenie w zakresie świadczenia usług medycznych oraz wdrażania programów unijnych. Jest potencjalnym pracodawcą odbiorców projektu. Jego udział pozwoli w lepszy sposób dopracować program rozwoju uczelni i wzbogaci go o elementy praktyczne, które są niezbędne przy wprowadzaniu studentów pielęgniarstwa na rynek pracy.

Poprawa jakości kształcenia nastąpi w wyniku wdrożenia programu rozwojowego i utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w oparciu o rekomendacje zawarte w raporcie z audytu oceniającego MCSM. W ramach realizacji personel dydaktyczny uczelni zostanie przeszkolony w zakresie wdrażania i prowadzenia zajęć metodami symulacji medycznej oraz zostaną opracowane scenariusze symulacyjne, które zostaną wprowadzone do programu studiów.

W wyniku wprowadzenia tych metod studenci kierunku pielęgniarstwo nabiorą unikalnych umiejętności w zakresie wykonywania czynności medycznych, zostanie im przekazana umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w kontakcie z pacjentem. Prowadzenie zajęć metodami symulacji medycznej umożliwi studentom naukę technik samodoskonalenia, co w efekcie przyniesie umiejętność uczenia się przez całe życie. Jest to istotne z uwagi na bardzo szeroki zakres umiejętności potrzebnych w trakcie wykonywania zawodu w różnych obszarach (np. chirurgii, pediatrii, geriatrii itp.). Nabycie praktycznej umiejętności wykonywania procedur medycznych jeszcze przed rozpoczęciem pracy w podmiotach leczniczych ma istotne znaczenie dla dobrego wejścia na rynek pracy. Umożliwi to absolwentom uczelni rozpoczęcie pracy z pewnością swoich umiejętności, czego oczekują pracodawcy.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2018 roku do 30.09.2020 roku.

Opracowany Program Rozwoju Uczelni będzie uwzględniał utworzenie i podtrzymanie funkcjonowania MCSM zgodnie z rekomendacjami audytu, wprowadzenie różnych form symulacji medycznej do programu kształcenia i realizację jego treści z ich użyciem w celu uzyskania jak najlepszych efektów kształcenia. Nastąpi zmiana sylabusów i dostosowanie siatki godzin. Część godzin praktycznych zostanie zrealizowana metodami symulacji.

Program wskaże kierunki kształcenia kadry dydaktycznej, która będzie wdrażała założenia programu.

W celu osiągnięcia założeń projektu zaplanowano następujące zadania:

 1. Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Monoprofilowego Centrum Symulacji:

  zaplanowano przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych w budynku Wydziału Medycznego zlokalizowanego przy ulicy Kaszubskiej 13, do potrzeb MCSM zgodnie z raportem z audytu eksperta ds. budowlanych.

 2. Utworzenie i wyposażenie pracowni niskiej i wysokiej wierności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej:

  Zaplanowano zakup wyposażenia zgodnie z przeprowadzonym audytem do sal, które powstaną w ramach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Kaliszu

  • sala opieki pielęgniarskiej – wysokiej wierności;
  • pomieszczenie kontrolne dla Sali opieki pielęgniarskiej;
  • sala egzaminu OSCE;
  • sala symulacji z zakresu ALS;
  • sala symulacji z zakresu BLS;
  • sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich;
  • sala ćwiczeń umiejętności technicznych.

  Ponadto zgodnie z zaleceniami audytu zostanie zakupiony: fantom porodowy, trenażer- badanie ucha, trenażer –badanie oka, zestaw narzędzi chirurgicznych, zestaw do nauki szycia ran.

 3. Realizacja Programu Rozwojowego poprzez utworzenie MCSM:

  w ramach tego zadania zaplanowano zatrudnienie technika symulacji, który zostanie wyłoniony w postępowaniu konkursowym oraz będzie uczestniczył w szkoleniach z zakresu symulacji medycznej.

  Zaplanowano również szkolenia dla osób objętych wsparciem oraz kadry uczelni w celu utworzenia i podtrzymania funkcjonowania MCSM. Szkolenia są skierowane ponadto do poszczególnych grup, w tym: do kadry dydaktycznej, zarządzającej, obsługi technicznej oraz studentów.

 4. Realizacja zadań wspierających proces kształcenia:

  W ramach tego zadania zaplanowano:

  • utworzenie scenariuszy symulacyjnych;
  • przygotowanie podręcznika symulacji
  • opracowanie dodatku e- lerningowego do podręcznika symulacji;
  • przygotowanie aplikacji wspomagającej nauczanie symulacji.

Realizacja zaplanowanych zadań znacząco wpłynie na podniesienia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Kaliszu.

dr Katarzyna Juszczak-Kierownik Projektu

Biuro Projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

ul. Kaszubska 13; pok.104; 62-800 Kalisz

akademia.kalisz.pl