• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

PRAKSEOLOGIA WSPÓŁDZIAŁANIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

22-23.11.2022

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa w ramach programu

„Doskonała Nauka”
moduł  „Wsparcie konferencji naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki

Dofinansowanie: 37290,00 PLN

Całkowita wartość: 44790,00 PLN

Zamierzeniem organizatorów jest, by konferencja ta, z racji swojego ogólnopolskiego charakteru oraz uczestnictwa w niej uznanych postaci nauki oraz teoretyków i praktyków z obszaru bezpieczeństwa stała się szerokim forum wymiany wiedzy i naukowych rozważań oraz by była miejscem popularyzacji praktycznych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Poprzez zaprezentowane spektrum wykorzystania różnorodnych rozwiązań technicznych możliwe będzie wskazanie, które z nich mogą zostać zaimplementowane i wydatnie przyczynić się do zwiększenia skuteczności użycia i działania sił i środków w bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym.

Natomiast za sprawą nawiązania do historii i tradycji w wymiarze krajowym i regionalnym, a także przy uwzględnieniu współczesnych potrzeb obronnych, w sposób wyraźny zaakcentowane zostaną idee i wartości związane z krzewieniem i popularyzacją postaw patriotycznych i proobronnych.           Wśród przewidywanych wyników konferencji znajdują się te związane z:

  • Podniesieniem świadomości w zakresie znajomości i ciągłego wzrostu znaczenia tematyki bezpieczeństwa, w tym zarządzania kryzysowego wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród uczniów szkół średnich oraz studentów.
  • Wypracowaniem racjonalnych i naukowo uzasadnionych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych i technicznych, możliwych do zastosowania i zwiększających skuteczność działań sił i środków podczas wspólnej realizacji zadań.
  • Wskazaniem stycznych w poglądach o aktualnych wyzwaniach i zagrożeniach w obszarze bezpieczeństwa, porządku publicznego i zarządzania kryzysowego oraz przedstawienie „dobrych praktyk” z zakresu sprawności przyjętych rozwiązań i kierunków działań podmiotów o charakterze wojskowym, policyjnym i cywilnym.

Więcej informacji o konferencji zostało zamieszczonych w zakładce: akademia.kalisz.pl/instytuty/instytut-nauk-o-bezpieczenstwie

W przypadku potrzeb, których spełnienie mogłoby ułatwić uczestnikom udział w konferencji organizatorzy proszą o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety.