• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego kształci doktorantów przygotowując ich do uzyskania stopnia doktora.

Szkoła doktorska to zupełnie nowa forma kształcenia doktorantów wprowadzona od 1 października 2019 r. do systemu szkolnictwa wyższego na mocy przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zastępująca dotychczasowe studia doktoranckie. Podstawowym celem kształcenia w szkole doktorskiej jest napisanie rozprawy doktorskiej. Proces ten składa się z dwóch elementów: programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego.

Celem Szkoły Doktorskiej jest przygotowanie doktorantów do napisania rozprawy doktorskiej oraz do uczestnictwa w życiu akademickim i społecznym zarówno jako badaczy, nauczycieli akademickich, jak i specjalistów i sprawnych administratorów wiedzy. 


Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kaliskiego jest realizowane w następujących dyscyplinach naukowych, w których Uczelnia posiada uprawnienia do nadania stopnia naukowego doktora:

DZIEDZINADYSCYPLINA
Nauki społeczneNauki o bezpieczeństwie
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki medyczneNauki o zdrowiu

Proces kształcenia w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia kształcenia pod warunkiem zrealizowania programu kształcenia i opracowania rozprawy doktorskiej.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej odbywa się w formie stacjonarnej.

Celem kształcenia w Szkole Doktorskiej jest:

  • podniesienie kwalifikacji zawodowych doktoranta w wyniku realizacji programu kształcenia;
  • stworzenie organizacyjnych możliwości prowadzenia przez doktoranta samodzielnych badań naukowych zorientowanych na zdobycie niezbędnych kwalifikacji i uzyskanie stopnia doktora;
  • stworzenie doktorantowi warunków do uczestniczenia w życiu środowiska naukowego oraz współpracy naukowej w ramach krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych;
  • zapewnienie możliwości przygotowania przez doktoranta monografii naukowej lub rozdziału monografii albo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji;
  • zdobycie przez doktoranta innych kwalifikacji o charakterze ogólnym, które mogą być przydatne w dalszej działalności po uzyskaniu stopnia doktora.