• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Dokumenty do pobrania

OKREŚLENIE WARUNKÓW ODBYWANIA PRAKTYK PRZEZ STUDENTÓW KIERUNKU ELEKTRORADIOLOGIA

 Student rozpoczynający praktykę powinien posiadać:

 1. Aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B
 2. Aktualne ubezpieczenie NNW (rozszerzone o zapis związany z ryzykiem ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny) i OC.
 3. Skierowanie i porozumienie, 
 4. Dziennik praktyk, 
 5. Czyste ochronne ubranie (fartuch) i zmienne obuwie.

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI DLA STUDENTÓW, KTÓRZY SAMODZIELNIE DOKONUJĄ WYBORU MIEJSCA PRAKTYK:

 1. Wybierz zakład pracy, uzyskaj zgodę na odbycie praktyki (na pobranym powyżej wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki), ustal termin i czas trwania praktyki
 2. Złóż  wniosek ze zgodą placówki na odbycie praktyki zawodowej do pok. 110, p. Sylwia Minta
 3. Odbierz skierowanie na praktyki i porozumienie z Uczelni (P. Sylwia Minta p.110)
 4. Dostarcz skierowanie i porozumienie do pracodawcy
 5. Pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię 
 6. Po dopełnieniu tych formalności możesz  rozpocząć praktykę

Dzienniczek praktyk wypełniany jest przez studenta  podczas trwania praktyki zawodowej (daty wykonania danych czynności oraz ocena i podpis przez Zakładowego Opiekuna praktyk).

Po zakończeniu praktyki złóż uzupełniony dziennik praktyk do Uczelnianego Opiekuna praktyk –  prof. Małgorzaty Kowalczyk, nie później niż do końca semestru!

FORMA ZALICZENIA PRAKTYK:

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów,
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej – w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • proponowaną ocenę;
 • ostateczną ocenę wystawia Uczelniany Opiekun praktyk – prof. Małgorzata Kowalczyk.

HARMONOGRAMY PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok akademicki 2022/2023

Elektroradiologia rok 3