• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Zarząd Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Akademii Kaliskiej im.
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Związku, które odbędzie się w dniu 1️⃣4️⃣ października 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ r. o godzinie 1️⃣6️⃣:0️⃣0️⃣ w Auli im. Profesora Czesława Glinkowskiego (ul. Nowy Świat).
W przypadku braku kworum, zgodnie z §25 ust. 6 Statutu Związku, Zarząd Związku
wyznacza drugi termin na dzień 14 października 2021 roku o godz. 16,15 w miejscu, jak wyżej. Zebranie Członków Związku, zwołane w drugim terminie, jest upoważnione do podejmowania wszelkich czynności, zastrzeżonych do kompetencji Zebrania Członków Związku.

Porządek obrad:
1️⃣. Otwarcie Zebrania Członków Związku, powitanie delegatów i gości –
Przewodniczący Zarządu Związku.
2️⃣. Wybory do komisji uchwał i wniosków oraz skrutacyjno-mandatowej.
3️⃣. Przedstawienie Informacji na temat działalności Związku w latach: 2019-2021 –
członkowie Zarządu,
4️⃣. Procedowanie uchwał Zebrania Członków Związku.
5️⃣. Przedstawienie informacji na temat planowanych działań Związku na najbliższe
miesiące roku 2021 oraz 2022 – Przewodniczący Związku.
6️⃣. Dyskusja i wolne wnioski.
7️⃣. Zamknięcie Zebrania Członków Związku.

? Zwracamy się do wszystkich członków Związku o przygotowanie uwag i wniosków w zakresie działań Związku. Na czas trwania Zebrania zostanie przygotowana zamknięta „urna”, w której zainteresowani będą mogli umieszczać anonimowe uwagi, dotyczące organizacji i funkcjonowania Uczelni.

? Z uwagi na obecną sytuacje pandemiczną ? prosimy o zaopatrzenie się w
środki ochrony osobistej (maseczki ochronne ?, rękawiczki etc.).

Z wyrazami szacunku w imieniu Zarządu Związku
Andrzej Kwiatkowski

Zaproszenie na Zwyczajne Zebranie Członków Związku