• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniach 17-19 kwietnia 2024 r. Pan Prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski był gościem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestniczył w X międzynarodowej Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii pt. Stan aktualny i perspektywy rozwoju międzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego oraz nowych technologii. Była to Jubileuszowa Konferencja, organizowana od 10 lat wspólnie przez Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Rzeszów oraz Katedrą Awioniki i Sterowania Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Konferencja miała charakter międzynarodowy, a jej uczestniczy reprezentowali rożne polskie i europejskie ośrodki naukowe, podmioty gospodarcze  oraz organizacje międzynarodowe. Prof. T. Gadkowski przygotował i zaprezentował referat na temat: Corpus iuris spatialis – współczesny kontekst wspólnego dziedzictwa ludzkości.

Tegoroczna konferencja była powiązana z obchodami Jubileuszu pracy naukowej Pani Prof. dr hab. Elżbiety Dyni, która przez 20 lat kierowała Zakładem Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz organizowała wszystkie dotychczasowe rzeszowskie konferencje prawa lotniczego i kosmicznego. Z okazji tego Jubileuszu została przygotowana i wydana  Księga Jubileuszowa pt. Wokół problematyki państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego, w której Prof. T. Gadkowski opublikował we współautorstwie artykuł pt. Z praktyki uznania państwa – międzynarodowe uznanie Polski 1918-1919.

Zdjęcia udostępnione przez Prof. dr hab. Tadeusza Gadkowskiego

W dniach 22-23 kwietnia 2024 r. Pan Prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski był gościem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczył
w posiedzeniu komisji w postępowaniu doktorskim Pani mgr Karoliny Prażmowskiej-Marcinowskiej, na którym zaprezentował recenzję rozprawy doktorskiej pt. Arctic Indigenous Peoples’ Cultural Rights and Climate Change, przygotowanej pod kierunkiem Pani Prof. dr hab. Barbary Mikołajczyk.

15 kwietnia 2024 r. Pan Prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski był gościem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczył w posiedzeniu komisji w postępowaniu doktorskim Pani mgr Zuzanny Witek, na którym zaprezentował recenzję rozprawy doktorskiej pt. Zasada niezależności i bezstronności sędziów międzynarodowych i jej gwarancje, przygotowanej pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Krzysztofa Wójtowicza.


W dniu 11 kwietnia w ramach wykładu „Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów” odbył się gościnny wykład dr Andrzeja Gadkowskiego na temat alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów w sporach dotyczących własności intelektualnej. Dr Andrzej Gadkowski opowiedział o praktycznym wykorzystywaniu mediacji w sporach gospodarczych przedstawiając zalety korzystania z tej instytucji w sytuacji sporu między międzynarodowymi spółkami.

W trakcie wykładu dr Gadkowski opowiadał o swoim doświadczeniu zawodowym zdobytym w międzynarodowej instytucji zajmującej się alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów. Mediacja, jak również inne sposoby rozstrzygania sporów są instytucjami, które w ostatnich latach dynamicznie się rozwijają, czego wyrazem jest choćby  projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego.Zdjęcia przekazane przez dr Martę Ćwiklińską


W dniu 9 lutego 2024 r. Rektor Uniwersytetu Kaliskiego złożył dr Marcie Ćwiklińskiej gratulacje z okazji nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. 


W dniu 1 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dr Marta Ćwiklińska złożyła ślubowanie i tym samym dołączyła do grona radców prawnych. Ślubowanie odebrał dziekan Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

Zdjęcie udostępnione przez dr Martę Ćwiklińską


W dniu 20 marca 2024 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Administracja gospodarcza – zadania, oczekiwania, reformy”. W konferencji wzięli udział pracownicy Instytutu Nauk Prawnych UK. W panelu plenarnym otwierającym konferencję referat nt. „Postępowanie w sprawie wyboru projektu współfinansowanego ze środków UE jako przykład postępowania administracyjnego III generacji” wygłosiła Pani prof. UK dr hab. Ewa Szewczyk. W konferencji wzięła udział także Pani dr Marta Ćwiklińska, wygłaszając referat „Ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie wyboru projektu współfinansowanego ze środków UE”.   

Organizatorem konferencji była Katedra Prawa Administracyjnego, Katedra Prawa Gospodarczego i Finansowego Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zdjęcie udostępnione przez prof. UK dr hab. Ewę Szewczyk


W dniu 20 grudnia 2023 r. ukazała się monografia zbiorowa pod redakcją naukową Samanty Kowalskiej (adiunkt Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego), Ewy Szczuckiej i Johna Patricka Higginsa nt. „Nowe technologie. Postępy, wyzwania. Perspektywy”. W książce, uwzględniając aspekt interdyscyplinarny, omówiono kształtowanie regulacji prawnych w obliczu dynamiki życia społecznego, przeobrażeń technologicznych i rozwoju sztucznej inteligencji. Publikacja ukazała się nakładem Center For American & European Studies Publishing Press.


Zdjęcie udostępnione przez dr Samantę Kowalską

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 6 grudnia 2023 r. nadał Panu prof. UK dr Józefowi Kolańskiemu, pracownikowi Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kaliskiego, Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu, złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Odznaczenie jest wyrazem uznania dla wzorowego i sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, zaangażowania i wkładu w rozwój samorządu zawodowego. Uroczystość odbyła się 14 grudnia 2023 r. w Warszawie. Aktu dekoracji dokonano podczas obchodów 25-lecia Samorządu Komorniczego w Polsce.

Zdjęcie i skan dokumentu udostępniony przez prof. UK dr Józefa Kolańskiego.

Kaliski Festiwal Nauki i podróż do krainy Temidy

W dniu 21 marca 2024 r. na kampusie Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odbył się Kaliski Festiwal Nauki. Organizatorzy przygotowali blisko 110 stanowisk i stref, w których za pomocą interaktywnych środków przekazu, wykładów i warsztatów, symulatorów, technologii AI, doświadczeń laboratoryjnych i eksperymentów naukowych można było odbyć podróż w fascynujący świat nauki. Festiwal odwiedziło ok. 5 tysięcy osób. Dużym zainteresowaniem i frekwencją cieszyła się strefa, która umożliwiała odbycie podróży do krainy Temidy. Świat paragrafów i prawa przyciągnął liczne grono osób zainteresowanych, pasjonatów nauki oraz przyszłych adeptów prawa.

Pracownicy i studenci Instytutu Nauk Prawnych UK w interesujący sposób przybliżyli ofertę studiów prawniczych na Uniwersytecie Kaliskim, podczas których zdobywanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach prawa można połączyć z rozwijaniem pasji i zainteresowań naukowych oraz drogą zmierzającą do uzyskania wymarzonych aplikacji prawniczych.

W organizacji Kaliskiego Festiwalu Nauki aktywnie uczestniczyli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Prawników UK.  

Fot. Studenckie Koło Naukowe Prawników UK