• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Potencjał osobowy Centrum Badawczo – Wdrożeniowego

 • dyrektor CBW:  prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Ireneusz T. DZIUBEK
 • etat badawczo-dydaktyczny (adiunkt): dr inż. Paweł RUBIŃSKI – Pełnomocnik JM Rektora ds. Informacji Patentowej i Ochrony Własności Intelektualnych;
 • starszy laborant mgr inż. Adam HOFMAN – obowiązki w zakresie:
  • gromadzenie i udostępnianie danych z zakresu ochrony patentowej, aktualnego stanu prawnego, norm i dokumentów normalizacyjnych z  wykorzystaniem sieci ośrodków informacji patentowej;
  • współpraca z Urzędem Patentowym RP, regionalnymi ośrodkami informacji patentowej, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, kancelariami patentowymi i  rzecznikami patentowymi;
  • administrowanie i zewnętrzne promowanie zróżnicowanych form aktywności badawczej, naukowo-technicznej i  innowacyjnej CBW;
  • prowadzenie punktu informacyjnego CBW i przekazywanie podstawowych danych umożliwiających swobodny transfer pomiędzy światem nauki a  interesariuszami zewnętrznymi – wspomagających poszukiwania i  warunki do rozwoju nauki, innowacji i  komercjalizacji wiedzy;
  • dystrybucja informacji z zakresu własności intelektualnej i pomoc w  sporządzaniu dokumentacji CBW;
  • wprowadzanie i aktualizowanie danych CBW do Systemu POL-on w  terminach określonych przepisami prawa oraz wewnętrznym harmonogramem działań.
 • współpracujący – uczelniani kierownicy i członkowie wyodrębnionych tematycznie interdyscyplinarnych projektów badawczych  CBW:
  • profesor Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Julia GIBKA (kierownik projektu);
  • profesor Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Andrzej KOŁODZIEJ;
  • profesor Akademii Kaliskiej dr hab. inż. Waldemar SCHEFFS;
  • profesor Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej WOJTYŁA (kierownik wyodrębnionych projektów);
  • profesor Akademii Kaliskiej dr hab. n o zdr. Paulina WOJTYŁA-BUCIORA;
  • profesor Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Wioletta ŻUKIEWICZ -SOBCZAK (kierownik projektu);
  • dr inż. Sabina LACHOWICZ-WIŚNIEWSKA;
  • dr inż. Andrzej MROWIEC;
  • dr Bogumiła PAWLACZYK;
  • dr inż. Bartosz SPYCHALSKI (kierownik projektu);
  • dr n. med.  Cezary WOJTYŁA;
  • mgr Marcin BARNAT (doktorant Akademii Kaliskiej);
  • mgr Katarzyna DOBERSTEIN – GANSZER (doktorantka Akademii Kaliskiej);
  • mgr Oliwia HAJA (doktorantka Akademii Kaliskiej);
  • mgr Łukasz MIKOŁAJCZYK, EMBA (doktorant Akademii Kaliskiej);
  • mgr Ida PARFIMCZYK (doktorantka Akademii Kaliskiej).
 • współpracownicy zewnętrzni:
  • prof. uczelni dr hab. inż. Grzegorz DOMEK (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy);
  • prof. uczelni dr hab. Włodzimierz FEHLER (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach);
  • prof. uczelni dr hab. Aleksandra KACZMAREK (Akademia Sztuki Wojennej w  Warszawie);
  • prof. uczelni dr hab. inż. Krzysztof TALAŚKA (Politechnika Poznańska);
  • kom. dr Łukasz FORYŚ (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie);
  • Stanisław BŁASZKOWIAK (firmowy interesariusz zewnętrzny);
  • Arkadiusz BIEGAŃSKI (firmowy interesariusz zewnętrzny);
  • Jerzy WAJDZIK (firmowy interesariusz zewnętrzny);
  • Wojciech WAWRZYNIAK (firmowy interesariusz zewnętrzny).

  Zbiorcze podsumowanie efektywności uczestników prac projektowych CBW

  Imię i nazwisko uczestnika
  pracowników projektowych CB-W
  projekt
  naukowo-badawczy
  patentwniosek
  patentowy
  wzór
  przemysłowy
  wdrożenie
  1.Prof. uczelni dr hab. inż. 
  Grzegorz DOMEK  
  26  4
  2.Prof. Akademii Kaliskiej dr hab.
  Ireneusz T. DZIUBEK
  19147414
  3.Prof. uczelni dr hab.
  Włodzimierz FEHLER  
  1    
  4.Prof. uczelni dr hab.
  Aleksandra KACZMAREK
  2    
  5.Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. 
  Andrzej KOŁODZIEJ
  711  9
  6.Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. inż. 
  Waldemar SCHEFFS
  41111
  7.Prof. uczelni dr hab. inż. 
  Krzysztof TALAŚKA
  57  7
  8.Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med.
  Andrzej WOJTYŁA
  514 1
  9.Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n.zdr.
  Paulina WOJTYŁA-BUCIORA
  3 3  
  10.Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med.
  Wioletta ŻUKIEWICZ-SOBCZAK
  2 1  
  11.Dr inż. Sabina LACHOWICZ-WIŚNIEWSKA1    
  12.Kom. dr Łukasz FORYŚ  1    
  13.Dr inż. Andrzej MROWIEC  21   
  14.Dr Bogumiła PAWLACZYK  3 211
  15.Dr inż. Paweł RUBIŃSKI  193933
  16.Dr inż. Bartosz SPYCHALSKI1      
  17.Dr Cezary WOJTYŁA  82611
  18.Mgr Marcin BARNAT  1    
  19.Mgr Katarzyna DOBERSTEIN – GANSZER  1    
  20.Mgr Oliwia HAJA  31111
  21.Mgr Łukasz MIKOŁAJCZYK  2 2  
  22.Mgr Ida PARFIMCZYK  1    
  23.Arkadiusz BIEGAŃSKI  21 11
  24.Stanisław BŁASZKOWIAK  514 1
  25.Jerzy WAJDZIK  514 1
  26.Wojciech WAWRZYNIAK  1    

  Organizowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych projektów Naukowo – Badawczych

  • 25.10.2019 – 22.09.2020 r.

  Wielomodułowy Projekt Naukowo – Badawczy Akademii Kaliskiej pod zbiorczym tytułem: Organizacja bezpieczeństwa pacjentów ograniczonych, wyodrębniony projekt pt. Manipulator wsparcia bezsilności ruchowej pacjentów, zwłaszcza z dysfunkcją możliwości chwytnych dłoni.

  • 25.10.2019 – 10.12.2020 r.

  Wielomodułowy Projekt Naukowo – Badawczy Akademii Kaliskiej pod zbiorczym tytułem: Organizacja bezpieczeństwa pacjentów ograniczonych, wyodrębniony projekt pt. Awaryjna toaleta jednorazowa.

  • 25.10.2019 – 18.01.2022 r.

  Wielomodułowy Projekt Naukowo – Badawczy Akademii Kaliskiej pod zbiorczym tytułem: Organizacja bezpieczeństwa pacjentów ograniczonych, wyodrębniony projekt pt. Łóżko do transportu chorych.

  • 28.10.2019 – 19.10.2020 r.

  Międzyuczelniany Projekt Naukowo – Badawczy pod przewodnictwem CBW Akademii Kaliskiej pod  tytułem: Sposób aktywacji i  dezaktywacji broni strzeleckiej.

  • 04.11.2019 – 26.06.2020 r.

  Wydziałowy Projekt Naukowo – Badawczy Akademii Kaliskiej pod  tytułem: Adaptacja broni strzeleckiej śrutowej do celów specjalnych.

  • 06.11.2019 – 24.03.2021 r.

  Wielomodułowy Projekt Naukowo – Badawczy Akademii Kaliskiej pod  tytułem: Spożywcze przetwarzanie rybnych przetworów mięsnych.

  • 20.01.2020 – 22.09.2020 r.

  Projekt Naukowo-Badawczy Akademii Kaliskiej pod tytułem: Ratowniczy zestaw rozpałkowy z kominkiem płomieniowym – korzystnie do użytku zewnętrznego przy wietrznych warunkach pogodowych.

  • 12.08.2020 r.  – nadal

  Projekt Naukowo – Badawczy Akademii Kaliskiej pod tytułem: Wykorzystanie bioodpadów na cele energetyczne.

  • 16.07.2020 – 25.08.2022 r.

  Projekt Naukowo-Badawczy Akademii Kaliskiej pod  tytułem: Urządzenie do wspomagania właściwości ruchowych osób z  dysfunkcją kończyn górnych.

  • 25.05.2021 r. – nadal

  Międzyuczelniany Projekt Naukowo-Badawczy pod przewodnictwem CBW Akademii Kaliskiej pod  tytułem: Organizacja bezpieczeństwa osób z  ograniczeniami słuchowymi.

  • 28.10.2021 r. – 04.05.2022 r.

  Projekt Naukowo-Badawczy Akademii Kaliskiej pod tytułem: Wielofunkcyjny adapter łóżka rehabilitacyjnego do celów szybkiej ewakuacji i  osób z nadwagą 140+

  • 06.12.2021 r. – nadal

  Wielomodułowy Projekt Naukowo-Badawczy Akademii Kaliskiej pod  tytułem: Opracowanie przemysłowej technologii postarzania tradycyjnego alkoholu typu Starka.

  • 18.07.2022 r. – nadal

  Projekt Naukowo-Badawczy Akademii Kaliskiej pod  tytułem: Organizacja zarządzania szybkiego przezbrajania maszyny w oparciu o koncepcję SMED.

  • 18.11.2022 r. – nadal

  Międzyuczelniany Projekt Naukowo-Badawczy pod przewodnictwem CBW Akademii Kaliskiej pod  tytułem: Zarządzanie dostępem pojazdów ciężarowych do stref chronionych – mobilny system antyterrorystycznego zabezpieczenia drogowego.

  Uczestnictwo CBW w zewnętrznie organizowanych projektach Naukowo – Badawczych

  1. CBW jako uczestnik w Projekcie Naukowo-Badawczym pod tytułem: Dwie  dekady polskich działań antyterrorystycznych z perspektywy skutków pośrednich zamachów terrorystycznych w WTC i Pentagon; sygnatura projektu: 1/I.2021-XII.2021/NWIBBO/DIFIN; miejsce realizacji projektu: Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań bezpieczeństwa i Obronności WSBPI Apeiron w Krakowie (zakończony: Warszawa 22.10.2021 r.);
  2. CBW jako uczestnik w  Międzynarodowym Projekcie Naukowo-Badawczym pod tytułem: Sustainable Development and Social and Economic Cohesion in the 21st Century: Trends and Challenges; dedykowany 85. rocznicy powstania Akademii Ekonomicznej im. D. A. Tsenova (Bułgaria, Svishtov); podsumowany  w dniach 8-9.11.2021 r. – w  wym. Uczelni – specjalną, uroczystą, konferencją o charakterze naukowo-praktycznym; sygnatura projektu: 978-954-23-2067-8 (print); 978-954-23-2068-5 (online).

  Inicjowanie interdyscyplinarnych projektów Badawczo – Wdrożeniowych

  1. Projekt pn. (nazwa robocza) Systemy szpitalne do sprawnej ewakuacji w sytuacjach kryzysowej – konsorcjum: Akademia Kaliska + Medus Strzelin;
  2. Projekt pn. (nazwa robocza) Systemy bezpiecznej dystrybucji żywności w warunkach zagrożenia epidemicznego – konsorcjum: Akademia Kaliska + Foodie Wrocław.

  Umowy pozyskane do Akademii Kaliskiej ułatwiające współpracę Naukowo – Badawczą do konkursów krajowych 2019-2020

  (dr inż. Paweł RUBIŃSKI – organizator, pomysłodawca  i wykonawca)

  Działanie 1.2  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

  1.Z.P.U.H ,,Eksport Import” Karol Gołdyn
  2.POLAK MEBLE Sp. z o.o. sp. k.
  3.PROFIS Jacek Chwiłkowski
  4.Zofia Stempin P.W. BOLIVAR
  5.Wdrożenie działu B+R do spółki Europol
  6.KRAFT-BOX Sp. z o.o.
  7.P.H.U.P. s.c. Ewa, Ryszard Pachurka & Alina, Dariusz Dąże
  8.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TRAK Sp. z o. o.
  9.Witold Sobieraj SOB-PAL
  10.KOMFORT Sp. z o.o. sp. k.
  11.CNC MILLING Sp. z o.o. sp. k.
  12.PIONIER KOWALIŃSCY Sp. J.
  13.Ryszard Górecki Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe GORTEX
  14.Gamplast sp. c. Marek Matysiak, Elżbieta Matysiak
  15.DACHY TARTAK Roman Krawczyk
  16.Henryk Sołyga Przedsiebiorstwo wielobranżowe A R K A M A
  17.CNC MICRON Marcin Kamiński
  18.CNC PRECISION Sp. z o.o.
  19.SŁAWOMIR BYLICKI Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe
  20.MOTIVA Sp.  z o.o.
  21.EL-TRANS Sp. z o. o
  22.ECOKOPTER Sp. z o.o.
  23.Adabet24  Beata Pawlak
  24.AIRFIX  Spóła Cywilna
  25.Wielkopolskie Centrum Odzieży Sportowej KALAHARI Anna Leszczyńska – Pawlak
  26.OPEN Agnieszka Ślęzak Robert Tomczak Spółka Cywilna
  27.Medcervin Sp. z o.o.
  28.PBK LOGISTIC PAULINA BYLICKA – KRAŚNER

  Poddziałanie 1.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

  1.Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe EKOWENT Sp. z o.o.
  2.VARITEX  Sp. z o.o.

  Działanie 2.1  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

  1.Przedsiębiorstwo Produkcyjno handlowo – usługowe
  MEBLOHAND  Leonard Braun
  2UHLMANN  Sp. z  o.o.

  Organizowanie projekty z wystąpieniem o granty do instytucji zagranicznych

  Projekt pn. Reproductive Age Family Health Study  NOR/POLNOR/ReFaH/0032/2019  w  ramach konkursu POLNOR 2019 Programme „Applied Research”  na projekty polsko – norweskie współfinansowane w ramach Funduszy Norweskich i EOG 2014-2021 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Badania stosowane realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (dr inż. Paweł RUBIŃSKI).

  Organizowane projekty z wystąpieniem o granty do instytucji krajowych

  Projekt pn. Opracowanie nowych metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia wirusa SARS-CoV-2 poprzez badania stanu odporności immunologicznej i stanu świadomości pracowników służby zdrowia –Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19, wg działania POIR 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy oraz w ramach przedsięwzięcia Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z  rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w  leczeniu COVID-19 (dr inż. Paweł RUBIŃSKI).