• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
Plakat - Konferencja

ORGANIZATOR

Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

PARTNER

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
https://www.ktpn.org/

MIEJSCE OBRAD

Kalisz, Collegium Novum, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz

INFORMACJA O KONFERENCJI

Organizowane przez nas wydarzenie naukowe opatrzyliśmy tytułem: „Znaczenie polskich środowisk politycznych XIX wieku dla formowania kadr Odrodzonej Polski. Historia i biografie”. Pragniemy ukazać fenomen polskiego ruchu wyzwoleńczego XIX i początków XX w. m.in. poprzez biografie wybitnych działaczy różnych nurtów politycznych.

Konferencja poprzez swoje rezultaty ma przypomnieć, w jakich warunkach politycznych i narodowościowych i gospodarczych kształtowały się elity II Rzeczypospolitej. Ważnym wątkiem konferencji będą biografie wybitnych członków polskiej elity politycznej, ukazujące różnorakie warunki kształtowania się postaci decydujących – zwłaszcza w okresie rządów parlamentarnych II Rzeczypospolitej – o kształcie Polski, odzyskującej i umacniającej w tych latach niepodległość.

Proponowane obszary tematyczne:

 1. kształtowanie się polskich środowisk politycznych w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku i ich liderzy
 2. formowanie się i działalność partii politycznych
 3. stosunki narodowościowe
 4. rola postaw wyzwoleńczych oraz pracy organicznej dla utrzymania polskości
 5. rola oświaty i działalności społecznej
 6. środowisko jako czynnik kształtowania postaw patriotycznych
 7. działalność gospodarcza jako wyraz patriotyzmu
 8. rola Kościoła katolickiego w zachowaniu ducha narodowego i kreowaniu liderów
 9. lokalni “Ojcowie Niepodległości”
 10. aktywność polityczna polskiej emigracji
 11. biografie elity politycznej Polski odrodzonej.

Zakres geograficzny referatów pozostaje nieograniczony.

Efektem konferencji będzie opublikowany tom materiałów konferencyjnych, upowszechniając dorobek naukowy tego spotkania. Konferencja jest jednym z zadań realizowanych w ramach dwuletniego projektu pt. „Prezydent Stanisław Wojciechowski. Jego wiek, dokonania, pamięć” przez Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa II” w obszarze „Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość”.


Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa II” w obszarze „Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość”.

TERMINARZ, SZCZEGÓŁY

Zgłoszenie wystąpień oraz nadsyłanie abstraktów (ok. 250 słów) planowanych wystąpień 
do 30 kwietnia 2024 r.
Zapraszamy do składania propozycji 20-minutowych referatów.

Przyjmujemy zgłoszenia w języku: polskim

Prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/1I_QOeoWM5yvgnX4PkefgXfS_GMBz5AmBPO89V6AuB5Q/edit

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu i noclegów.

Weryfikacja i kwalifikacja nadesłanych zgłoszeń przez Radę Programową konferencji: 
do 31 maja 2024 r.

Ogłoszenie programu konferencji: lipiec/wrzesień 2024 r.

Zgłoszenie udziału w konferencji (bez referatu): do 15 września 2024 r. 

Konferencja: 14-16 listopada 2024

(Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszonych referatów, a w przypadku mniejszej ich ilości do skrócenia trwania konferencji o jeden dzień)

Uwaga: osoby z niepełnosprawnością prosimy o wypełnienie ankiety, druk w zakładce DO POBRANIA.
Znając Państwa potrzeby podejmiemy wszelkie starania, by udział w konferencji był dla Państwa jak najbardziej komfortowy.

Wszystkie materiały prosimy przesyłać na adres:

b.celer@uniwersytetkaliski.edu.pl oraz iibh@uniwersytetkaliski.edu.pl

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Prof. dr. hab. Waldemar Łazuga – Uniwersytet Kaliski
Prof. dr. hab. Andrzej Chwalba – Uniwersytet Jagielloński Kraków
Prof. dr. hab. Maciej Janowski – Instytut Historii PAN Warszawa
Prof. dr hab. Jerzy Pietrzak – Uniwersytet Kaliski
Prof. dr. hab. Robert Traba – Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa
Prof. dr. hab. Adam Wątor – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr. hab. Mariusz Wołos – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej Kraków
Prof. UO dr. hab. Marek Białokur – Uniwersytet Opolski
Prof. UK dr. hab. Jarosław Durka – Uniwersytet Kaliski
Prof. UK dr. hab Piotr Gołdyn – Uniwersytet Kaliski
Prof. UR dr. hab. Paweł Sierżęga – Uniwersytet Rzeszowski
Prof. UAM dr. hab. Damian Szymczak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
Prof. UK dr. hab. Krzysztof Walczak – Uniwersytet Kaliski

PATRONAT HONOROWY

(W przygotowaniu)

PATRONAT MEDIALNY

(W przygotowaniu)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. UK dr hab. Krzysztof Walczak

Zespół Organizacyjny:

dr Bogumiła Celer – sekretarz konferencji

dr Elżbieta Steczek Czerniawska

mgr Anna Lisiecka

mgr Marcin Mikołajczyk

mgr Aldona Zimna

mgr Maja Żeśko

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Planowane jest wydanie materiałów pokonferencyjnych jesienią 2025 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Kaliskiego znajdującym się na wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Wymogi redakcyjne dla autorów zostaną udostępnione na stronie internetowej konferencji.

Dostarczenie gotowych materiałów do druku w wersji elektronicznej: do 15 marca 2025 r.
na adres: iibh@uniwersytetkaliski.edu.pl

DANE KONTAKTOWE

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. UK dr hab. Krzysztof Walczak
k.walczak@uniwersytetkaliski.edu.pl

Sekretarz konferencji:
dr Bogumiła Celer
b.celer@uniwersytetkaliski.edu.pl

Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych UK:
iibh@uniwersytetkaliski.edu.pl