• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
nt. Prakseologia w sztuce wojennej.
Wojska Lądowe w kształtowaniu bezpieczeństwa.

Informacje ogólne

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie wraz z Wydziałem Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową nt. Prakseologia w sztuce wojennej. Wojska Lądowe w kształtowaniu bezpieczeństwa.

Geneza sytuacji problemowej:

Przyczyny odniesionych zwycięstw czy poniesionych porażek były i są przedmiotem zainteresowań nie tylko historyków, teoretyków wojskowych czy strategów, ale również dowódców i żołnierzy niższych szczebli dowodzenia. Nie od dziś aktualne są pytania: Jak zwyciężać? Jak nie dać się pobić?

Studia nad wojnami i konfliktami zbrojnymi, wskazują, że w walce często powodzenie uzyskują siły działające przeciwko znacznie liczniejszemu i lepiej uzbrojonemu przeciwnikowi, siły operujące w niepewnym, wrogim lub politycznie wrażliwym środowisku. Według wielu teoretyków wojskowości tego typu czynniki powinny stać się przyczyną niechybnej porażki, jak się jednak okazuje nierzadko prowadzą one do spektakularnego sukcesu.

Szczegółowa analiza poszczególnych operacji, bitew i bojów przyczyniła się do sformułowania tezy, że  istnieją pewne zalecenia, przestrogi lub fortele, których stosowanie przybliża do zwycięstwa lub co najmniej udaremnia skuteczne działania przeciwnika. Te reguły to dyrektywy sprawnego działania, będące podstawą racjonalnego funkcjonowania dowództw, sztabów i wojsk w skali taktycznej, operacyjnej i strategicznej, to ujęte i szeroko stosowane w sztuce wojennej zasady prakseologii.  

Biorąc powyższe pod uwagę zespół pracowników Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie  wystąpił z ideą zorganizowania cyklu spotkań naukowych poświęconych prakseologii w sztuce wojennej.

Pierwsza konferencja obejmie tematykę Wojsk Lądowych – zasadniczego komponentu Sił Zbrojnych RP oraz jednego z kluczowych elementów kształtujących bezpieczeństwo naszego państwa.

Cel konferencji:

Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz wniesienie nowych wartości do teorii sztuki wojennej w obszarze sprawnego działania Wojsk Lądowych. 

Główny problem badawczy konferencji i problemy szczegółowe:

Organizatorzy przyjęli założenie, że w trakcie konferencji rozważeniu poddany zostanie  problem badawczy, którego rozwiązanie zawiera się w odpowiedzi na pytanie: Jakie powinny być kierunki przemian w Wojskach Lądowych aby zapewnić ich sprawność funkcjonowania w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń?

W myśl założeń organizacyjnych, przyjęto, że efekty obrad pozwolą na udzielenie   odpowiedzi na szereg pytań szczegółowych sformułowanych w sposób następujący:

 1. Jak przedstawia się współczesne ryzyko, szanse, wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa państwa?
 2. W czym wyraża się ewolucja współczesnej sztuki wojennej?
 3. Jakie jest miejsce i rola współczesnych Wojsk Lądowych w sztuce wojennej?
 4. Jak kształtują się aktualne funkcje i zadania Wojsk Lądowych?  
 5. W jaki sposób uwarunkowania współczesne wpływają na sprawność funkcjonowania Wojsk Lądowych?
 6. Jakie są kierunki przemian strukturalnych i organizacyjnych współczesnych Wojsk Lądowych?
 7. Jakie zmiany zachodzą w wyposażeniu i taktyce działania Wojsk Lądowych?
 8. Jak przedstawia się  sprawność współdziałania Wojsk Lądowych z komponentami innych rodzajów wojsk?
 9. Jak przedstawia się sprawność współdziałania Wojsk Lądowych z układem pozamilitarnym?  

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja będzie nie tylko interesującym wydarzeniem naukowym, platformą do dyskusji i wymiany poglądów, ale również stanie się zaczynem do szerszego spojrzenia na problematykę prakseologii w sztuce wojennej w  kolejnych, cyklicznych konferencjach naukowych poświęconych sprawności funkcjonowania pozostałych rodzajów sił zbrojnych.

Komitet naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego


Zastępca przewodniczącego Komitetu Naukowego:

dr hab. inż. Krystian Frącik – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Członkowie Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Bogdan Szulc – Uczelnia Łukaszewski w Warszawie

prof. dr hab. Marek Wrzosek – Akademia sztuki Wojennej w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Polak  – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

prof. dr hab. Witold Lidwa – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij – Krakowska Akademia im A. F. Modrzewskiego w Krakowie

prof. dr hab. inż. Jan Posobiec – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. Jan Maciejewski – Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Jacek Lasota – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr hab. Juliusz Tym – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr hab. Ryszard Chrobak – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

ppłk dr Krzysztof Ogonowski – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

ppłk dr hab. Dariusz Bogusz – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

dr hab. Jacek Nowak – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

dr hab. Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Andrzej Czupryński – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski – Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie

dr hab. inż. Konrad Malasiewicz – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. inż. Piotr Dela – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. inż. Marek Kubiński – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. inż. Tomasz Rubaj – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. inż. Waldemar Scheffss – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. Ireneusz Dziubek – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr hab. Weronika Jakubczak – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

mjr dr Marcin Sztobryn – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

dr inż. Iwona Osmólska – Akademia Pomorska w Słupsku

dr inż. Łukasz Apiecionek – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Julia Nowicka – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr Zdzisław Ludziejewski – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

dr inż. Iwona Szkudlarek

dr inż. Andrzej Łydka

dr Beata Wenerska – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr inż. Norbert Prusiński – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr inż. Sławomir Wronka – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Bogumiła Pawlaczyk – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Paweł Kamiński – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Roman Kaszubowski – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Wiesław Jaszczur – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Wojciech Winkler – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Monika Majchrzak – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Zosia Marciniak – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Zuzanna Przyłuska – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

płk mgr Grzegorz Potrzuski – Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Inspektorat Wojsk Lądowych DG RSZ

gen. bryg. Jarosław Górowski – Szef Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, Inspektorat Wojsk Lądowych DG RSZ

gen. bryg. Rafał Miernik – 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana

płk mgr Zbigniew Targoński – 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Komitet organizacyjny

Przewodniczący komitetu organizacyjnego

dr Zuzanna Przyłuska

Zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego

dr Monika Majchrzak

Sekretarz komitetu organizacyjnego

mgr. Jakub Banasiak

Członkowie komitetu organizacyjnego

nadkom. mgr Wojciech Apiecionek

mł. insp. Witold Goździelewski

mgr Agnieszka Maciejewska-Kaciupa

mgr Katarzyna Bronowska

mgr Monika Muszyńska

mgr Katarzyna Antkowiak

mgr Kamil Przyłuski

mgr Mirosław Mudlaff 

mgr Michał Juszczak

mgr Grzegorz Cichosz

płk dypl. rez. mgr Krzysztof Gramsz

mjr mgr Marcin Małys

mgr Katarzyna Doberstein-Ganszer

mgr Marcin Barnat

mgr Adam Hofman

mgr Andrzej Haraś

mgr Piotr Peksa

mgr Sylwia Wróbel

mgr inż. Tomasz Piotrowski

mgr Agnieszka Gajewska

Współorganizatorzy

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Akademia Pomorska w Słupsku

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kaliszu

Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Kalisza

12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Polskie Towarzystwo Geopolityczne w Krakowie

Ustalenia organizacyjne

Termin konferencji: 08 – 09.03.2023 r.

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w murach Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, w budynku Collegium Novum, przy ul Nowy Świat 4.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego (dostępny w zakładce DO POBRANIA) w terminie do 24.02.2023 r. na adres:
konferencja.wojska.ladowe@akademiakaliska.edu.pl

Publikacja pokonferencyjna

Publikacja pokonferencyjna będzie wydana w formie recenzowanej punktowanej monografii.

Termin nadsyłania rozdziałów sformatowanych zgodnie z ustaleniami Wydawnictwa Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego do 30 kwietnia 2023 roku.

Zasady formatowania rozdziałów w zakładce DO POBRANIA

Wraz z rozdziałami przesłać należy wypełnione i podpisane Oświadczenie autora oraz Umowę wydawniczą. Wzory w zakładce DO POBRANIA

Materiały proszę przesyłać na adres: konferencja.wojska.ladowe@akademiakaliska.edu.pl

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie we własnym zakresie. Na hasło „Konferencja. Wojska Lądowe’ istnieje możliwość uzyskania 10% rabatu w pobliskim hotelu Calisia,  Link do hotelu: https://www.hotel-calisia.pl/

Uwaga: osoby z niepełnosprawnością prosimy o wypełnienie ankiety, druk w zakładce DO POBRANIA. Znając Państwa potrzeby podejmiemy wszelkie starania, by udział w konferencji był dla Państwa jak najbardziej komfortowy.

Cennik

Udział Doktorantów bezpłatny, w tym certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, publikacja pokonferencyjna w monografii, poczęstunek w przerwach kawowych.


200 zł: opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu materiału do publikacji)

200 zł: udział czynny (wystąpienie), certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, publikacja pokonferencyjna w monografii, poczęstunek w przerwach kawowych, uroczysta kolacja;

150 zł: udział bierny, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, publikacja pokonferencyjna w monografii, poczęstunek w przerwach kawowych, uroczysta kolacja;

100 zł: udział bierny, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Bank Pekao S.A.

86 1240 6609 1111 0010 2612 4161

Tytuł przelewu: Konferencja Wojska Lądowe

Kontakt

Kontakt do organizatorów: konferencja.wojska.ladowe@akademiakaliska.edu.pl

Szczegółowe informacje mogą Państwo również uzyskać kontaktując się z zastępcą przewodniczącego komitetu naukowego:

dr. hab. inż. Krystianem Frącik

Email: k.fracik@akademiakaliska.edu.pl

Tel. 662 781 980