• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

„Znaczenie wywiadu opartego na otwartych źródłach (OSINT) w zapewnieniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i bezpieczeństwa osobowego” to tył rozprawy doktorskiej, której bronił 13 kwietnia br. mgr inż. Krzysztof Wosiński. Praca powstała pod kierownictwem naukowym płk. rez. dr. hab. inż. Piotra Deli.

W zamyśle autora rozprawa dotyczyła identyfikacji i oceny technik wykorzystywanych w ramach wywiadu otwartoźródłowego w celu zdobycia informacji o budowie i działaniu infrastruktury teleinformatycznej oraz informacji dotyczących sfery osobistej i biznesowej. W ramach dysertacji przeprowadzona została analiza możliwości wykorzystania OSINT-u do ochrony infrastruktury teleinformatycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobowego i biznesowego, poprzez wyprzedzające rozpoznanie i wdrożenie zabezpieczeń przed stosowaniem wywiadu otwartoźródłowego jako jednej z metod i faz ataku na bezpieczeństwo danej organizacji bądź osoby. –Głównym przyczynkiem do napisania dysertacji był bardzo ograniczony zasób aktualnej literatury naukowej w języku polskim w temacie samej istoty wywiadu otwartoźródłowego, jego podstaw, technik, wykorzystywanych narzędzi oraz, przede wszystkim, metod obrony przed OSINT-em, realizowanym przez osoby lub organizacje, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osobistemu i biznesowemu – uzasadnił autor pracy, mgr inż. Krzysztof Wosiński. – Główny problem badawczy dysertacji określono odpowiednio do przedmiotu oraz celu badań pytaniem: W jakim zakresie dostępne narzędzia, służące do gromadzenia informacji w ramach wywiadu otwartoźródłowego oraz techniki ich analizy wpływają na bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz bezpieczeństwo osobowe, a także jakie są możliwości obrony przed zidentyfikowanymi technikami?

Recenzenci, pomimo uwag, pozytywnie ocenili rozprawę doktorską. Dr hab. inż. Maciej Marczyk z Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, zwrócił uwagę na „wartościowe i oryginalne rozwiązanie problemu naukowego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie”. – Wyniki badań przedstawione w pracy wskazują na  wiedzę metodologiczną autora oraz jego umiejętności rozwiązywania problemów naukowych. Autor rozprawy wykazał się także wiedzą w obszarze prowadzonych  badań i umiejętnościami posługiwania się metodami, technikami i narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w prowadzonych badaniach naukowych. Autor prawidłowo dostrzega problem naukowy określony w rozprawie, prawidłowo uzasadnia jego istnienie i właściwie go rozwiązuje – ocenił dr hab. Maciej Marczyk.

Podobnego zdania był drugi z recenzentów, dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.- Przedmiotem recenzowanej dysertacji doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej – stwierdził w swojej recenzji. Jednocześnie przyznał, że temat podjęty przez doktoranta jest bardzo istotny zarówno w sferze teoretycznej, jak i praktycznej. – Trudno jest także odmówić mu aktualności. Wiąże się to z dynamicznym rozwojem społeczeństwa informacyjnego i rewolucji informacyjnej, przede wszystkim w aspekcie digitalizacji informacji, rosnących możliwości dostępu do niej i trudności w zachowaniu informacji w poufności. Z drugiej strony, Doktorant słusznie podkreśla „ograniczony zasób aktualnej literatury naukowej w języku polskim w temacie samej istoty wywiadu otwartoźródłowego, jego podstaw, technik, wykorzystywanych narzędzi  oraz, przede wszystkim, metod obrony przed OSINT-em, realizowanym przez osoby lub organizacje, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osobistemu i biznesowemu – zauważył prof. Tomasz Aleksandrowicz.

Pozytywnie o rozprawie doktorskiej wypowiedział się również dr hab. inż. Jerzy Kosiński, prof. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. – Autor rozprawy za przedmiot swoich badań przyjął: zabezpieczenia systemów teleinformatycznych, podłączonych do Internetu oraz procedury bezpieczeństwa osobowego w zakresie ochrony informacji o aktualnym położeniu i statusie osób, a także w odniesieniu do informacji technologicznych z nimi związanych. Tak sformułowany przedmiot badania świadczy dobrze o świadomości Doktoranta problematycznych kwestii dotyczących możliwości stwarzania przez OSINT zagrożeń w cyberprzestrzeni, a jednocześnie podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa – zauważył recenzent. – Warto podkreślić, że recenzowana praca stanowi cenną inspirację do dalszej naukowej dyskusji (przynajmniej w obszarze wskazanym w zakończeniu), a tym samym do dalszego rozwoju nauk o bezpieczeństwie – dodał.

Po pytaniach do doktoranta i dyskusji, komisja pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jarosława Wołejszy, w tajnym głosowaniu jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu mgr. inż. Krzysztofowi Wosińskiemu stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.