• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

O nowy kierunek wzbogaciła się oferta edukacyjna Uniwersytetu Kaliskiego na rok akademicki 2024/2025. To administracja – połączenie wiedzy prawniczej z zarządzaniem i kompetencjami menedżerskimi. Na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zaprasza Wydział Nauk Społecznych.

Opis kierunku:

Administracja jest kierunkiem studiów, który umożliwia połączenie wiedzy prawniczej z zarządzaniem i kompetencjami menedżerskimi. Profil praktyczny został opracowany pod kątem potrzeb rynku pracy oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizowane przedmioty umożliwiają nabycie umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania organów administracji rządowej i samorządowej, służby cywilnej, organów wymiaru sprawiedliwości, administracji celno-skarbowej, instytucji społecznych, sektora outsourcingowego. Program studiów uwzględnienia standardy prawa do dobrej administracji (good governance), normy administracji elektronicznej (e-administracja) oraz przeobrażenia w europejskiej przestrzeni administracyjnej. Student może wybrać indywidualną ścieżkę rozwoju, która łączy wiedzę z zakresu nauk prawnych z ekonomią oraz interdyscyplinarnym wymiarem funkcjonowania administracji publicznej. W toku studiów Studenci będą mogli wybrać jeden z przygotowanych modułów poszerzonych kompetencji w zakresie: administracji publicznej, administracji samorządowej, administracji skarbowej oraz administracji gospodarczej.

Kadra: Przedmioty przewidziane interdyscyplinarnym programem studiów, łączącym efekty uczenia się przypisane do dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki prawne, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, będą prowadzili uznani naukowcy i dydaktycy, m.in.:

dr Wojciech Bachor, prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski, dr hab. Henryk Haak, dr hab. Olgierd Lissowski, dr Anna Maczasek, dr Anna Matuszewska, dr Łukasz Mikołajczyk, dr Aneta Pisarska, prof. dr hab. Andrzej Powałowski, dr hab. Ewa Szewczyk, prof. dr hab. Marek Szewczyk, prof. dr hab. Maria Trojanek, dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. dr hab. Monika Urbaniak, dr Beata Wenerska

Perspektywy zawodowe: Absolwent studiów na kierunku administracja otrzymuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne otwierające drogę do podejmowania zatrudnienia na różnych szczeblach administracji publicznej, przedsiębiorstwach krajowych oraz instytucjach międzynarodowych. Kwalifikacje z zakresu internacjonalizacji prawa wyposażają absolwenta w wiedzę praktyczną związaną z multicentrycznością systemu norm prawa administracyjnego.