• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Oświadczenie demaskujące kłamstwa Naczelnej Izby Lekarskiej wydał w czwartek prof. Andrzej Wojtyła. – Treści zawarte we wniosku do Prokuratury, wyrażane również publicznie, że studia w naszej Uczelni grożą przyszłymi trudnościami w uzyskaniu prawa wykonywania zawodu przez absolwentów studiów lekarskich, wprowadzają umyślnie w błąd naszych studentów – powiedział rektor podczas briefingu prasowego. Stanowczy protest wyrazili również studenci uczelni.

W związku z wnioskiem Naczelnej Izby Lekarskiej skierowanym do Prokuratury  o możliwości popełnienie przestępstwa oszustwa przez kierowany przeze mnie, Uniwersytet Kaliski oświadczam, co następuje:

  1. Uniwersytet Kaliski otrzymał zgodnie z obowiązującym prawem zgodę na utworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim Decyzją Ministra Edukacji   i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 roku.
  2. Przed uzyskaniem zgody na kształcenie na kierunku lekarskim spełnił obowiązujące kryteria niezbędne do uzyskania takiej zgody, a potwierdzone to to było wizytacjami kontrolnymi ministrów: zdrowia – Pana Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, wiceministra Zdrowia Piotra  Brombera, Ministrów Edukacji i Nauki – Wojciecha Murdzka i profesora Przemysława Czarnka. Również, wcześniej jako posłanka Ziemi Kaliskiej,  a obecnie Minister Zdrowia, Katarzyna Sójka wielokrotnie wizytowała naszą Uczelnię zapoznając się z przygotowaniami do uzyskania zgody na kształcenie lekarzy i uczestnicząc w nich.
  3. Uczelnia była również poddana półrocznym działaniom kontrolnym Najwyższej Izby kontroli w 2022 roku, które były nastawione na ocenę warunków materialnych i fachowych kształcenia zawodów medycznych prowadzonych od 20 lat w murach naszej Uczelni oraz  przygotowań do kształcenia na kierunku lekarskim. Raport z Kontroli zakończył się pomyślnie dla Uczelni i nie zawierał żadnych zaleceń dotyczących wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości lub wniosków dotyczących usunięcia ewentualnych uchybień.
  4. Od wielu lat prowadzimy działalność naukową pozyskując granty naukowe od instytucji finansujących naukę: polskich i europejskich. Nasi naukowcy prowadzą badania we współpracy z najbardziej prestiżowymi  instytucjami europejskimi  i światowymi, tworząc międzynarodowe zespoły naukowe, publikujące wyniki swoich prac w najlepszych prestiżowych czasopismach notowanych na tzw. Liście Filadelfijskiej, w wysokimi wskaźnikami wpływu ( IF-Impact Factor).
  5. Uczelnia poddała się procesowi parametryzacji naukowej w 2021 roku za okres poprzednich pięciu lat uzyskując kategorie naukowe uprawniające do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, w tym w dyscyplinie naukowej nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Kilkudziesięciu doktorów uzyskało do tej pory stopień naukowy naszej Uczelni. Prowadzone są również postępowania habilitacyjne.

Kształcenie na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Kaliskim od 1 października br.,  w roku akademickim 2023/2024 rozpoczynamy zgodnie z prawem i wszelkimi obowiązującymi przepisami, a oskarżenie nas i mnie osobiście jako Rektora Uczelni oraz inicjatora i autora powołania pierwszego w XVIII wiecznej bogatej historii Kalisza  i Ziemi Kaliskiej Uniwersytetu z kierunkiem lekarskim o oszustwo, uważam za nieprawdziwe i nie mające uzasadnienia formalnego i merytorycznego, naruszające dobre imię Uczelni i jej  interes prawny oraz  krzywdzące dla studiujących w Uczelni ponad 3200 naszych studentów, w tym prawie 1400 rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów. Studenci ci  podjęli studia w naszej  Uczelni w dobrej przecież wierze z ufnością, że nauczanie odbywa się z zastosowaniem nie tylko minimalnych, ale najwyższych standardów. Wniosek Naczelnej Izby Lekarskiej skierowany do Prokuratury tą ufność narusza, narażając wszystkich studentów naszej Uczelni, a zwłaszcza kierunku lekarskiego na stres i obniżenie poczucia własnej wartości jako młodych adeptów nauki zawodu lekarskiego, tylko z tego powodu, że wybrali na miejsce studiowania Kalisz a nie miasto  wielkiej aglomeracji. Wniosek Izby naraża  ich na pogorszenie stanu zdrowia,   a nawet jego utratę, zwłaszcza w sferze psychicznej i emocjonalnej. Etos naszego zawodu i samarytańskie powołanie do tego niego nakazuje zaś ochronę zdrowia i życia każdego człowieka – bliźniego bez wyjątku.  Współczesna definicja zdrowia oznacza dobrostan, nie tylko fizyczny psychiczny i społeczny, ale także emocjonalny, intelektualny     i duchowy. Czy zastanowiliście się Państwo nad tym, że wielu z tych studentów, zdolnych, żądnych wiedzy i ich rodziców nie stać finansowo na to, by podjąć studia w dużym mieście? Treści zawarte we wniosku do Prokuratury, wyrażane również publicznie, że studia w naszej Uczelni grożą przyszłymi trudnościami w uzyskaniu prawa wykonywania zawodu przez absolwentów studiów lekarskich, wprowadzają umyślnie   w błąd naszych studentów. Po studiach będą oni zgodnie z prawem poddani weryfikacji podczas państwowego Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), który zgodnie  z prawem uprawniać będzie ich do uzyskania prawa wykonywania zawodu. Grożenie trudnościami w uzyskaniu takiego dokumentu jest celową nadinterpretacją uprawnień Naczelnej Izby Lekarskiej i groźbą karalną.  

Czy podejmując decyzję, jako korporacja zawodowa reprezentująca zawód lekarza, zawód najwyższego zaufania publicznego, Izba nie zauważyła,  że w obszarze funkcjonowania Uniwersytetu Kaliskiego np. powiecie kaliskim notuje się najniższe w Polsce wskaźniki ilości lekarzy na 1000 mieszkańców. W tym powiecie na 1000 mieszkańców przypada 0,87 lekarza, w całej Polsce 2,4 lekarza, zaś w UE prawie 4 lekarzy na 1000 mieszkańców, co skutkuje tym, że w powiecie kaliskim  i ościennych umiera 2-3 razy więcej urodzonych noworodków i niemowląt niż  np. w Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu czy Warszawie. Tragedia, nieszczęście i przeżywany ból i cierpienie matek po stracie noworodka lub niemowlęcia, ojców i wszystkich członków ich rodzin jest jedynie spowodowany tym, że mieszkają  w powiecie kaliskim a nie w tamtych miastach. Powstanie uniwersytetu i kierunku lekarskiego ma te sytuacje ograniczyć i te statystyki odwrócić.

Boli mnie to, że organizacja zawodowa, w której powstawaniu brałem udział i do której przynależę jako czynny lekarz, tego faktu nie dostrzega. Przypominam, że  nasz zawód jest szczególnym zawodem zaufania publicznego o etosie pomocy bliźnim w cierpieniu  i chorobie oraz etosie poprawy zdrowia ludzi i jego jakości oraz zapobiegania przedwczesnym zgonom i pomocy w godnym umieraniu. Zawód lekarza to powołanie do odpowiedzialności za życie innych ludzi, w tym także niemowląt w powiecie kaliskim. Dotyczy to każdego pojedynczego lekarza, a przede wszystkim organizacji przedstawicielskich, które lekarzy reprezentują. Obrona partykularnych, przyziemnych interesów kosztem życia pacjentów i cierpienia ich oraz ich rodzin jest zaprzeczeniem misji, etosu i powołania do zawodu lekarza.

Zawód lekarza cechuje humanizm, potem profesjonalizm a nie tylko zawodowe rzemiosło. Te aspekty zawiera misja Uniwersytetu Kaliskiego – oświadczył prof. Andrzej Wojtyła.

Studenci Uniwersytetu Kaliskiego wyrażają zdecydowany sprzeciw, wobec szkalujących i niesprawiedliwych oskarżeń skierowanych wobec naszej Uczelni oraz jej władz w związku z uruchomieniem kierunku lekarskiego. Przez lata nasza Uczelnia, począwszy od PWSZ, poprzez Akademię, a obecnie jako Uniwersytet, kształci wybitnych profesjonalistów, min. pielęgniarki, ratowników medycznych oraz elektroradiologów. Czy rzeczywiście

ktokolwiek uważa, że Ci zdolni ludzie nie maja odpowiednich warunków do nauki? Ze uczymy się wyłącznie teorii, pozbawieni realnych doświadczeń Nasza odpowiedź to stanowcze NIE!

Studenci Uniwersytetu Kaliskiego maja szeroki dostęp do nowoczesnych laboratoriów, centrów symulacji medycznej, placówek medycznych, sprzętu i autentycznych sytuacji klinicznych. Kształcenie w zakresie anatomii, nie opiera się na wątpliwych źródłach. Nie kształcą nas krasnoludki. Ataki na Uniwersytet Kaliski i Jego Magnificencję Rektora, dotykają także nas studentów, którzy świadomie wybrali te uczelnie z wielu ważnych powodów!

Rektor, lekarz kierujący edukacją na Uniwersytecie, który kształci studentów na kilkudziesięciu kierunkach, na pewno również sprosta wyzwaniom związanym z kształceniem przyszłych medyków. Pragniemy podkreślić, ze nasza uczelnia dba o rozwój kadry naukowej i studentów. Zapewniając odpowiednie wyposażenie oraz dostęp do praktyki w specjalistycznych placówkach. Jesteśmy dumni z naszego Uniwersytetu i cieszymy się że władze Uczelni z determinacją kontynuują misję wychowania dobrych specjalistów, wspierając ich rozwój w każdej dziedzinie – powiedział Dominik Łapa, przedstawiciel Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kaliskiego.