• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

To historyczne wydarzenie nie tylko dla naszej uczelni, ale także Kalisza i regionu! 4 maja 2023 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę powołującą z dniem 1 października 2023 r. Uniwersytet Kaliski. Zgodnie z jej zapisami studenci Akademii staną się studentami Uniwersytetu.   

Ustawę w tej sprawie Sejm RP przyjął 9 marca br. Za powołaniem Uniwersytetu Kaliskiego głosowało 425 posłów, 3 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafiła do Senatu, a następnie z poprawkami ponownie do Sejmu i stamtąd na biurko prezydenta RP. Swój podpis Andrzej Duda złożył pod dokumentem w czwartek 4 maja 2023 r.

Formalnie Uniwersytet Kaliski  im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zacznie funkcjonować 1 października 2023 r. Nadzór nad nim sprawować będzie, podobnie jak nad Akademią, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Pierwszym rektorem Uniwersytetu, na okres do końca kadencji rozpoczętej w dniu 1 września 2020 r., będzie rektor Akademii Kaliskiej prof. Andrzej Wojtyła, a członkowie senatu oraz rady Akademii staną się członkami senatu i rady Uniwersytetu pierwszej kadencji. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Akademii stanie się mieniem Uniwersytetu, a ten wstępuje z dniem utworzenia w prawa i obowiązki Akademii, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych.

Z dniem utworzenia Uniwersytetu:

1) jednostki organizacyjne Akademii stają się jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu;

2) osoby pełniące funkcje kierownicze w Akademii stają się osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Uniwersytecie;

3) pracownicy zatrudnieni w Akademii stają się pracownikami Uniwersytetu;

4) studenci Akademii stają się studentami Uniwersytetu;

5) uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz innych form kształcenia Akademii stają się uczestnikami odpowiednio studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz innych form kształcenia Uniwersytetu;

6) osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2023/2024 w Akademii stają się osobami przyjętymi na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie;

7) osoby przyjęte do szkoły doktorskiej Akademii stają się osobami przyjętymi do szkoły doktorskiej Uniwersytetu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uniwersytet, zdaniem inicjatorów, stworzy szanse na zwiększenie dostępności do wykształcenia wyższego młodzieży uboższej, szczególnie ze wsi i małych miasteczek, a także z niepełnosprawnościami.