• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Prezydent Andrzej Duda nadał tytuły profesorskie 68 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie nominowanych znalazł się przedstawiciel Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – prof. Jacek Piątek. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej. 

Nadanie tytułu profesora jest ogromnym wydarzeniem, nie tylko dla samego naukowca, ale również dla całej społeczności akademickiej danej uczelni – powiedział rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. – Gratuluję profesorowi Jackowi Piątkowi i wiem doskonale, ponieważ blisko współpracujemy od wielu lat, że jest wyjątkowym naukowcem, lekarzem, który posiada imponujący dorobek naukowy.

Jacek Piątek jest profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W 1985 roku  ukończył Akademię Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Będąc lekarzem rozwijał zainteresowania naukowe i pracując Katedrze i Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kilka lat temu związał się z kaliską uczelnią i został dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu. W Akademii Kaliskiej odpowiada również za utworzenie kierunku lekarskiego.