• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Rektorem Uniwersytetu Kaliskiego w kadencji 2024-2028 będzie ponownie prof. Andrzej Wojtyła. W wyborach, które odbyły się 18 czerwca br. startowało dwóch kandydatów – dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła oraz prof. Jan Matysiak. Dotychczasowy rektor uzyskał w głosowaniu poparcie 22 spośród 26 głosujących elektorów.

Wybory na uczelniach wyższych mają długą tradycję i znacząco różnią się od tradycyjnych elekcji – przede wszystkim społeczność akademicka nie głosuje bezpośrednio na kandydata na rektora, ale wybiera elektorów. Swoich przedstawicieli w Kolegium Elektorów mają zatem studenci, naukowcy, wykładowcy i pracownicy administracji. W przypadku Uniwersytetu Kaliskiego, wybrano 29 elektorów, którzy w ub. tygodniu mieli możliwość zapoznania się z dorobkiem naukowym kandydatów oraz ich programem i właśnie we wtorek 18 czerwca, decydowali w głosowaniu, komu powierzyć kierowanie uczelnią przez najbliższe cztery lata.

Niespodzianki nie było – Kolegium Elektorów zdecydowało, że rektorem ponownie będzie prof. Andrzej Wojtyła, który kieruje uczelnią od 2018 roku. W tym czasie została ona przekształcona z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Akademię Kaliską, a następnie, decyzją Sejmu, został powołany Uniwersytet Kaliski.

Prof. Andrzej Wojtyła ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1990 r. uzyskał specjalizację II stopnia z pediatrii, a w 2004 r. – specjalizację z zakresu zdrowia publicznego. W 2005 r. otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a w 2014 r. – doktora habilitowanego. W latach 1994–96 pracował jako visiting researcher w Georgetown University w Waszyngtonie. Uzyskał amerykańskie tytuły zawodowe Public health administraion certificate oraz Public health management certificate. W latach 1992–1993 sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej, a w okresie 2005–06 – podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Od 2006 do 2010 r. był Głównym Inspektorem Sanitarnym. W latach 2010–12 zajmował stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, kierował też tamtejszym Zakładem Promocji Zdrowia, Żywności i Żywienia. Od 2012 do 2015 r. był adiunktem w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2014 r. związany jest z uczelnią – najpierw wykładał jako profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, a w 2018 roku został rektorem tej uczelni. W kolejnych wyborach prof. Andrzej Wojtyła nie miał kontrkandydata i ponownie zyskał zaufanie elektorów, dzięki czemu mógł kontynuować misję przekształcenia uczelni zawodowej w Uniwersytet. Był posłem na Sejm (I, III i IV kadencji ) oraz senatorem RP IX kadencji.

Kontrkandydatem dotychczasowego rektora był prof. Jan Matysiak, który karierę naukową rozpoczął w 2006 roku, gdy zdobył dyplom magistra farmacji. Cztery lata później uzyskał stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych (naukowa bioanaliza), a w 2016 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2021 roku uzyskał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. Prof. Matysiak od początku związany jest z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie od 2017 roku pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Od 2010 roku, związany również z kaliską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, później Akademią Kaliską i obecnie z Uniwersytetem Kaliskim, gdzie pełnił m. in. funkcje kierownika Katedry Kosmetologii, czy prodziekana Wydziału Medycznego.

– Cieszę się, że moje dotychczasowe wysiłki na rzecz rozwoju uczelni zostały zauważone i że studenci, oraz pracownicy chcą, abym nadal kierował Uniwersytetem Kaliskim – powiedział po ogłoszeniu wyników wyborów  prof.  Andrzej Wojtyła. – Po raz kolejny społeczność akademicka Uniwersytetu Kaliskiego powierzyła mi swoje losy na cztery lata. Z jednej strony odczuwam więc radość i satysfakcję, ale z drugiej wiem, jaka spoczywa na mnie odpowiedzialność. Jesteśmy uczelnią, która się rozwija, najmłodszym uniwersytetem w Polsce, zatem przed nami spore wyzwania organizacyjne, naukowe, dydaktyczne. Wynik wyborów mówi, że nie mamy czasu na eksperymenty, jałowe dyskusje, ale na wytężoną pracę. Zwracając się do studentów i pracowników to zresztą zapowiedziałem, gdy mój program wyborczy zamknąłem w jednym zdaniu: zamierzam z udziałem moich wspaniałych studentów i współpracowników rozwijać uczelnię i nie dopuścić do tego, aby został zaprzepaszczony dorobek ostatnich lat. Przed nami jest wiele do zrobienia – czekają nas kolejne oceny parametryczne, a ambitny plan zakłada, iż uzyskamy co najmniej kategorię B+ w siedmiu dyscyplinach naukowych. Wiem, że razem możemy tego dokonać.

Chwilę po wyborze przedstawiciele większości uczelnianych jednostek, ale również kontrkandydat prof. Andrzeja Wojtyły, złożyli nowemu rektorowi gratulacje.