• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
rekrutacja 2022

Rozpoczęła się rekrutacja na dwa kierunków studiów drugiego stopnia: inżynieria środowiska oraz zdrowie publiczne. Dokumenty można składać w dziale kształcenia i rekrutacji do 15 lutego.

Zdrowie publiczne

Głównym celem kształcenia na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością promotor zdrowia będzie uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji z zakresu promocji zdrowia oraz przygotowanie do pracy z populacją osób w różnym wieku, w zakresie wzmacniania zachowań prozdrowotnych.

W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę na temat podstawowych problemów i zagrożeń zdrowia populacji oraz działań profilaktycznych podejmowanych w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Absolwent będzie posiadał podstawowe umiejętności związane z zarządzaniem zasobami niezbędnymi do realizacji wytyczonych celów polityki zdrowotnej państwa na różnych szczeblach organizacyjnych: instytucji samorządowych, rządowych, instytucji pozarządowych oraz organizacji udzielających świadczeń w zakresie zdrowia.

Studenci zostaną wyposażeni w umiejętności oraz kompetencje społeczne, które sprawią, że poradzą sobie w przyszłości z wyzwaniami podjętej pracy. Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom na świadczenie usług w zakresie doboru właściwych programów prozdrowotnych i poprawy jakości życia na każdym etapie ontogenezy.

Zadaniem stawianym przed promotorami zdrowia (specjalność studiów) jest edukowanie i poprawa jakości życia społeczeństwa. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje pozwolą przyszłym absolwentom na możliwość podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej ze względu na duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Celem podejmowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym jest stworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań, umiejętności i wiedzy studentów, jak również promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie aktywności fizycznej służącej zdrowiu
w różnych grupach społecznych ze szczególny uwzględnieniem osób starszych.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku zdrowie publiczne, który bezpośrednio podkreśla związek z obszarem nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej jest współodpowiedzialność za zdrowie zarówno indywidualnego pacjenta jak i grup ludności oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu promocji zdrowia. Absolwent kierunku może aplikować o pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w placówkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu zdrowia, instytucjach ukierunkowanych na zajęcia z osobami w różnym wieku m.in.: w domach pomocy społecznej, w dziennych placówkach opieki, organizacjach społecznych i samorządowych zajmujących się ochroną i promocją zdrowia (np. w osiedlowych/gminnych klubach seniora, świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży, w placówkach kulturalnych) a także w ośrodkach zdrowia kierujących swoje działania promocyjne lub profilaktyczne do osób w różnym wieku.

Inżynieria Środowiska II stopień – 3 semestralne

Trzysemestralne (1,5 roczne) studia drugiego stopnia niestacjonarne na kierunku inżynieria środowiska przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków inżynieria środowiska oraz budownictwo oraz kierunków pokrewnych, posiadających tytuł inżyniera, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia trwające co najmniej 7 semestrów (nabór na semestr letni). Absolwenci kierunku budownictwo oraz pokrewnych zobowiązani będą zaliczyć zajęcia uzupełniające. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje wydziałowa komisja rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu. 

UWAGA 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż wyżej wymienione będą mogli ubiegać się o przyjęcie na czterosemestralne studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria środowiska (nabór na semestr zimowy w roku akademickim2022/2023; semestr pierwszy w formie niestacjonarnej, a od semestru drugiego możliwość kontynuacji studiów w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej). 

Specjalność POWIETRZE, WODA I ŚCIEKI 

Program studiów zakłada solidne poznanie podstaw na poziomie magisterskim. Na tych mocnych podstawach studenci dokonują wyboru zajęć z obszernej listy przedmiotów specjalnościowych. Pozwoli to przyszłym absolwentom dopasować się do bardzo zróżnicowanych potrzeb rynku pracy, a w wielu przypadkach – do potrzeb ich aktualnego miejsca pracy. Semestr ostatni jest całkowicie poświęcony wykonaniu pracy dyplomowej. 

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do pracy koncepcyjnej oraz posiadają umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, m.in. z programów komputerowego wspomagania projektowania, obliczania oczyszczalni ścieków, urządzeń ochrony powietrza, opłat środowiskowych oraz programów statystycznych niezbędnych w monitoringu środowiska. Stanowi to bardzo dobrą podstawę do podjęcia dalszych studiów na trzecim stopniu kształcenia, w ramach studiów doktoranckich. 

Ważną cechą studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska jest to, że jego absolwenci nabywają prawo ubiegania się o państwowe uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji sanitarnych (bez ograniczeń) oraz w specjalności konstrukcyjnej (w ograniczonym zakresie) w zależności od odbytej praktyki zawodowej, koniecznych do sprawowania samodzielnej funkcji w zakresie projektowania, kierowania i nadzoru robót budowlanych. 

Szczegóły oferty, można znaleźć TUTAJ:

irk.akademia.kalisz.pl otwiera się w nowym oknie