• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Sejm RP przyjął w czwartek ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego! Teraz ustawą zajmie się Senat. – Jestem pełen optymizmu, ponieważ Sejm podjął decyzję niemal jednogłośnie, zatem liczę również na szerokie poparcie tej inicjatywy w Senacie – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej.

Za powołaniem Uniwersytetu Kaliskiego głosowało 425. posłów, 3. Było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. – Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego – powiedziała marszałek Elżbieta Witek i po tych słowach w sali plenarnej rozległy się brawa.

 – Bardzo się cieszę, że wszystkie kluby poselski poparły utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego. Chciałbym podziękować wszystkim naszym pracownikom, bo to, że wypadliśmy dobrze w ostatniej parametryzacji, zadecydowało o tym, że możemy stać się uniwersytetem. To zasługa naszych naukowców, dydaktyków i administracji – przyznał prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej, a już niebawem Uniwersytetu Kaliskiego. – Teraz będziemy rywalizowali z najbardziej znaczącymi i największymi uniwersytetami w Polsce i myślę, że wstydu kaliszanom nie przyniesiemy. Chciałbym podziękować posłom, którzy wspierali naszą inicjatywę: posłowi Janowi Mosińskiemu, ministrowi Janowi Dziedziczakowi, minister Marlenie Maląg, posłowi Tomaszowi Ławniczakowi, a także posłowi Jarosławowi Urbaniakowi, który zaprosił w moim imieniu wnuczkę patrona naszej uczelni – panią marszałek Małgorzatę Kidawę Błońską. Ogromne wsparcie uzyskaliśmy również ze strony władz samorządowych Kalisza, ale także pozostałych samorządów aglomeracji kalisko – ostrowskiej.

– To świetna wiadomość dla naszego miasta i regionu. Gratuluję rektorowi i całej społeczności Akademii Kaliskiej . Dziękuję wszystkim, którzy wspierali ideę rozwoju akademickiego Kalisza – napisał w mediach społecznościowych prezydent Kalisza – Krystian Kinastowski, który wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta Kalisza – Tadeuszem Skarżyńskim, był podczas głosowania w Sejmie.

– Uniwersytet Kaliski będzie oferował kształcenie i rozwój naukowy na wysokim poziomie dostosowanym do potrzeb regionalnego, krajowego i międzynarodowego rynku pracy – czytamy w uzasadnieniu przyjętej ustawy. – Stworzy też szanse na zwiększenie dostępności do wykształcenia wyższego młodzieży uboższej, szczególnie ze wsi i małych miasteczek, a także z niepełnosprawnościami. Akademia jest uczelnią wyższą kształcącą ponad 3100 studentów w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym oraz około 700 słuchaczy w trybie podyplomowym, w tym także na studiach Executive Master of Business Administration.

Studia prowadzone są na czterech wydziałach: Wydziale Nauk o Zdrowiu, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Politechnicznym oraz Wydziale Medyczno-Społeczno-Technicznym we Wrześni.

W ciągu 20 lat istnienia mury Uczelni opuściło ponad 22 000 studentów. Uczelnia oferuje kształcenie w ramach dwudziestu jeden kierunków na studiach pierwszego stopnia, dwunastu kierunków na studiach drugiego stopnia oraz jedenastu kierunków studiów podyplomowych. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Dydaktyka prowadzona jest na wysokim poziomie, czego dowodem jest fakt, że stopnie naukowe doktora uzyskują słuchacze, którzy uzyskali dyplomy studiów pierwszego stopnia (licencjaty) oraz drugiego stopnia, czyli dyplomy magistra w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu funkcjonującej w Kaliszu od 1999 roku, w 2020 roku przekształconej w Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

W strukturze Akademii funkcjonują instytuty naukowe prowadzące badania naukowe takie jak: Instytut – Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Światowy Instytut Zdrowia Rodziny, Instytut Współpracy z Międzynarodowym Instytutem ds. Badań Prewencyjnych (International Prevention Research Institute Collaborating Center – IPRi)
w Lyonie Francja, Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, Instytut Nauk
o Bezpieczeństwie, Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych.

Zatrudnieni w Akademii naukowcy współpracują, prowadząc badania naukowe i prace rozwojowe z wieloma placówkami naukowymi w Polsce, a także za granicą, np.
z: International Prevention Research Institute (Lyon, Francja), Imperial College w Londynie, Londyńską Szkołą Medycyny Tropikalnej i Zdrowia Publicznego (London School of Tropical Medicine and Public Health), Norweskim Instytutem Zdrowia Publicznego, Colorado School of Public Health, USA, University of Milan “La Statale”, Włochy, Northeastern Illinois University, Chicago, USA, Harvard University, USA, American Cancer Society, USA, National Cancer Institute, USA, University of Bath, UK, World Prevention Alliance in Lyon, France, Johns Hopkins University (USA), Uniwersytet Medyczny we Lwowie, University
of Eduardo Mondlaine (Mozambik), Institute for Mental Health Policy Research & Campbell Family Mental Health Research Institute – Kanada, Uniwersytet Medyczny w Kownie, Litwa, Uniwersytet Stradiņša w Rydze, Łotwa, University of La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, Spain  (Hiszpania), Geneva School of Diplomacy, Szwajcaria, University of Potsdam, Germany (Niemcy).

Podkreślić trzeba, że Akademia Kaliska na mocy porozumienia w ramach tzw. Sieci Doktorskiej „DOCTORAL NETWORKS – 2022-DN-01-01”  nadaje stopnie naukowe doktora nauk o zdrowiu „ DHSc” wspólnie z europejskimi placówkami naukowymi: National Institute for Bioprocessing Research and Training, Dublin, Ireland, Maynooth University, Kildare, Ireland, National University of Ireland Galway, Galway, Ireland, University of Tartu, Estonia, University of Naples Federico II, Napoli NA, Italy, Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster, Münster, Germany, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, The University of Granada, Spain, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, Porto, Portugal, Maastricht University, Netherlands, The University Medical Centre Utrecht, Netherlands.

Naukowcy Akademii publikują swoje osiągnięcia naukowe w najbardziej prestiżowych światowych i międzynarodowych czasopismach naukowych jak np. w Lancet, NEJM – New England Journal of Medicine, JAMA – Journal of American Medical Association czy European Journal of Cancer. Tylko w 2021 roku badacze i dydaktycy zatrudnieni w Akademii uzyskali łączny dorobek punktowy liczony tzw. współczynnikiem wpływu (IF – Impact Factor) w wysokości 487 pkt. Należy zaznaczyć, że Akademia Kaliska wydaje swoje własne czasopismo naukowe „Journal of Health Inequalities”, znajdujące się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (o wartości 100 pkt)

Akademia prowadzi badania naukowe w czterech dyscyplinach naukowych: nauki o zdrowiu, nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i jakości oraz inżynierii mechanicznej.

W wyniku naukowej oceny parametrycznej zakończonej w 2021 roku w trzech dyscyplinach naukowych: nauki o zdrowiu, nauki o zarządzaniu i jakości oraz naukach o bezpieczeństwie Akademia Kaliska uzyskała ocenę B+ i wyższą, co daje jej prawo do prowadzenia w tych dyscyplinach Szkoły Doktorskiej.

Kształcenie studentów w Szkole Doktorskiej rozpocznie się w październiku 2023 roku z początkiem roku akademickiego 2023/2024.

Powstały Uniwersytet stanie się dużym i liczącym się w regionie ośrodkiem nauki, kształcenia, rozwoju sztuki i kultury.

Władze Akademii podjęły starania o utworzenie w przyszłym Uniwersytecie Wydziału Teologicznego. W przypadku jego powołania w strukturach Uniwersytetu, będzie on ponadto pozostawał pod nadzorem władz Kościoła Katolickiego, co zostanie uregulowane w statucie Uniwersytetu.

Władze Akademii Kaliskiej podjęły decyzje o utworzeniu kierunku prawnego i ostatnio wystąpiły z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji i Nauki o uzyskanie zgody na prowadzenia kształcenia studentów na kierunku Prawo.

Jest to podyktowane niedoborami prawników w regionie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Stosowne porozumienia z instytucjami zatrudniającymi prawników zostały przed złożeniem wniosku podpisane. Również podpisano porozumienia z okolicznymi samorządami w zakresie możliwości odbywania tam praktyk zawodowych prawniczych.

Utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego poparło pisemnie w postaci uchwał i opinii 37 samorządów lokalnych i powiatowych z terenu Południowej Wielkopolski i przyległych gmin i powiatów województwa łódzkiego (Błaszki, Uniejów) oraz samorząd powiatowy Wrześni. Poparcia udzielił również Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, skupiający 119 gmin i 14 powiatów z terenu Wielkopolski, w tym tak znaczne ośrodki miejskie jak: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła i Ostrów Wielkopolski. Poparcia tej inicjatywie udzieliła również Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Projekt ustawy reguluje sprawy związane z ciągłością działalności dydaktycznej, szkoleniowej i badawczej Akademii. Zakładając kontynuację wszystkich dotychczasowych form szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego w projekcie ustawy zawarto przepisy związane z przeniesieniem uprawnień znoszonej Akademii na Uniwersytet. Przewidziano również kontynuację realizacji zawartych umów, przez przejęcie praw i obowiązków, których podmiotem była Akademia, na bazie której tworzony jest Uniwersytet.