• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Uzyskanie wsparcia finansowego w postaci stypendium może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, niezależnie od dochodu.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku, gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia chyba, że akty prawne stanowią inaczej.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia wydania nowego orzeczenia jeśli zostanie dostarczone w ciągu 14 dni lub od daty dostarczenia orzeczenia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego po stwierdzeniu niepełnosprawności. Wniosek o stypendium zostaje rozpatrzony w ciągu miesiąca od daty wpływu z terminem przyznania stypendium od następnego miesiąca bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim (nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia).

Na podstawie Regulaminu świadczeń dla  studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego studenci mogą skorzystać również z innych form pomocy materialnej: stypendium socjalne, stypendium rektora, zapomoga oraz stypendium ministra.  Wnioski należy wypełnić w systemie USOSweb, obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający.

Więcej

Akademia Kaliska stypendium dla osób niepełnosprawnych