• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  2023/2024

Stypendium dla osób niepełnosprawnych, może otrzymywać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Ważne terminy

Studenci I, II, III, IV i V roku od 9.10.2023 r. do 31.10.2023 r.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego. Wniosek zostaje rozpatrzony w ciągu miesiąca od daty wpływu z terminem przyznania stypendium od następnego miesiąca bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

Wnioski

Świadczenie przyznawane jest na wniosek studenta, który generuje się za pośrednictwem systemu Wirtualnej Uczelni (wu.uniwersytetkaliski.pl).

Podpisany własnoręcznie wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie papierowej w Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Informacje ogólne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki.
W przypadku, gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca
po wygaśnięciu ważności orzeczenia chyba, że akty prawne stanowią inaczej.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia wydania nowego orzeczenia jeśli zostanie dostarczone w ciągu 14 dni od daty wydania lub od daty doręczenia, bez konieczności składania nowego wniosku. Jeżeli dostarczenie nastąpi później niż w ciągu 14 dni, student zobowiązany jest złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który określa załącznik nr 6 Regulaminu.

Stypendium przyznawane jest na okres do 9 miesięcy w danym roku akademickim.
Wypłata świadczeń dokonywana jest co miesiąc, najpóźniej do końca miesiąca, za który przysługuje świadczenie z zastrzeżeniem, że:

  • stypendia za semestr zimowy zostaną wypłacone najpóźniej w grudniu danego roku akademickiego z wyrównaniem,
  • stypendia za semestr letni zostaną wypłacone najpóźniej w kwietniu danego roku akademickiego z wyrównaniem.

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta.

Wszystkie formy pomocy są przyznawane wyłącznie na wniosek studenta.
Wnioski bez podpisów i wymaganych dokumentów będą zwracane studentom z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni. Jeżeli student nie uzupełni wymaganej dokumentacji w terminie – WNIOSKI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Do pobrania