• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Trzy kolejne osoby obroniły w tym tygodniu rozprawy doktorskie w Akademii Kaliskiej. We wszystkich przypadkach komisje jednomyślnie zdecydowały o przyznaniu autorom rozpraw stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

W czwartek 18 maja swojej dysertacji bronił mgr inż. Roberta Palka. Rozprawę doktorską poświęcił „Koncepcji rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia HMS C3IS JAŚMIN wojsk lądowych w działaniach sojuszniczych i koalicyjnych”. W zamyśle autora dotyczyła ona identyfikacji niezbędnego zakresu i kierunków koniecznych usprawnień wynikających z potrzeby współdziałania w federacyjnych sieciach misji NATO, a następnie przedstawienie skutecznej koncepcji rozwoju narodowego systemu wspomagania dowodzenia Wojsk Lądowych, celem podniesienia poziomu skuteczności współdziałania SZ RP w obszarze prowadzonych działań sojuszniczych i koalicyjnych. Głównymi przesłankami, które skłoniły autora do zajęcia się tym tematem, były z jednej strony jego zawodowe doświadczenia jako: architekta, współtwórcy oraz decydenta wyznaczającego kierunki rozwoju tego sprzętu wojskowego, z drugiej zaś chęć poprawy skuteczności współdziałania narodowych sił w ramach struktur misji sojuszu NATO, poprzez wprowadzenie usprawnień zarówno w obszarze zapewnianych funkcjonalności oraz procesu ich realizacji i weryfikacji.

Recenzenci podkreślili w swoich opiniach wysoki poziom wiedzy teoretycznej doktoranta w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, a także oryginalne rozwiązanie problemu badawczego. – Na szczególną uwagę zasługuje pieczołowicie i skrupulatnie zgormadzony materiał badawczy, który pozwolił na osiągnięcie zamierzonych celów i przyczynił się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów badawczych – napisał jeden z recenzentów, płk dr hab. inż. Grzegorz Pilarski, prof. Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Tego samego dnia dysertacji pt. „Usprawnienia procesu kierowania projektami badawczo-rozwojowymi, poprawiające skuteczność kierowania projektami badawczo-rozwojowymi realizowanymi w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa”, bronił mgr inż. Wojciech Znaniecki. Rozprawa doktorska dotyczyła rozpoznania popularnych podejść, metodyk oraz standardów kierowania projektami badawczo-rozwojowymi, możliwości i potrzeby ich dostosowywania oraz roli kierownika projektu i innych członków zespołów projektowych. – Informacje te należało zestawić z wymaganiami dotyczącymi procesu zarządzania, stawianymi przez instytucję finansującą i nadzorującą przebieg prac, w celu przedstawienia możliwych do wprowadzanie zmian procesu kierowania projektami, prowadzących do zwiększenia jego skuteczności – wyjaśnił autor. Jak dodał powodem, dla którego podjął się badań w tym zakresie, były z jednej strony doświadczenia zawodowe zebrane przy realizacji projektów, w tym badawczo-rozwojowych, także tych realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, z drugiej zaś chęć poprawy efektywności realizacji projektów badawczo-rozwojowych we wspomnianym obszarze poprzez zwiększenie skuteczności procesu kierowania projektem.

Recenzenci nie mieli wątpliwości, że autor osiągnął założony cel, a przedstawione wyniki procesu badawczego stanowią oryginalne rozwiązanie świadczące o umiejętności doktoranta do samodzielnego i poprawnego metodologicznie rozwiązywania problemów naukowych. Jak zauważył jeden z recenzentów, prof. dr hab. Sławomir Mazur z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dysertacja „powinna stanowić materiał analityczny udostępniony instytucjom odpowiedzialnym w naszym kraju za tę problematykę, zaś jej zakres powinien być przez autora kontynuowany”.

Z kolei 19 maja obrony rozprawy doktorskiej  podjęła się mgr Kaja Kasprzak. Jej praca dotyczyła „Wpływu nowych substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo społeczne w Unii Europejskiej” i stanowiła próbę oceny zagrożeń związanych z zażywaniem nowych substancji psychoaktywnych (NSP) w kontekście bezpieczeństwa społecznego w Polsce, Francji oraz Holandii. – Obecnie regularnie słyszy się o rozwoju rynku NSP, a podejście do problemu jest odmienne w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE). Rosnąca liczba omawianych substancji dostępnych na rynku wewnętrznym, ich różnorodność, szybkość, z jaką się pojawiają i rozprzestrzeniają, zagrożenia społeczne, zdrowotne, ekonomiczne oraz kryminalistyczne, które wynikają z tego problemu, a także rosnąca liczba zażywających omawiane substancje osób – to wszystko stanowi ogromne wyzwanie dla organów publicznych oraz służb medycznych – argumentowała doktorantka. Jak wyjaśniła, głównym motywem napisania dysertacji był brak oceny wpływu NSP na bezpieczeństwo społeczne w krajach UE, która w konkretny sposób wskazywałby źródła zagrożeń oraz nakreślała kierunki i sposoby implementacji zmian w obszarze badawczym.

Recenzenci nie mieli wątpliwości, że praca doktorantki stanowi rozwiązanie ważnego i oryginalnego problemu naukowego. Wszyscy byli zdania, że dysertacja zasługuje na wyróżnienie. – Należy podkreślić, że Doktorantka zdecydowała się na przedstawienie tematyki zagrożeń ekonomicznych, zdrowotnych, społecznych i kryminalistycznych, z zaakcentowaniem faktu, że pomimo, że są one rozpoznawalne “nie zniechęcają ludzi do zażywania nowych substancji psychoaktywnych – nawet tych świadomych, zdających sobie sprawę z ich szkodliwości i destrukcyjnego działania na organizm.” Świadczy to o przenikliwości Doktorantki i świadomości, że zwracanie się ludzi ku wszelkiego rodzaju używkom ma głębiej ukrytą przyczynę niż “skłonność do uzależnień” czy “zachowania autodestrukcyjne” i może tkwić w toksyczności społeczeństw i problemów z tworzeniem i utrzymywaniem więzi społecznych, które cierpią w wyniku podporządkowania współczesnego życia stresującej pracy i konsumpcji – napisała w swojej opinii dr hab. Weronika Jakubczak, prof. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Prace napisane zostały pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jarosława Wołejszy. We wszystkich przypadkach komisje jednomyślnie podjęły decyzję o przyznaniu ich autorom stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.