• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022-7

W poniedziałek został uroczyście zainaugurowany rok akademicki 2021/2022 w Akademii Kaliskiej. – Kształcimy studentów na 21. kierunkach  studiów pierwszego stopnia i 10. kierunkach studiów magisterskich. Kształcenie odbywa się w zakresie 31 specjalności, a dodatkowo nadajemy stopień doktora w dwóch dyscyplinach – nauki  o zdrowiu i nauki o bezpieczeństwie – powiedział w swoim przemówieniu rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.

Najpierw, w kaliskim kościele garnizonowym, została odprawiona uroczysta msza święta, pod przewodnictwem ks. prałata Zbigniewa Cieślaka, wikariusza biskupiego ds. administracyjnych. W koncelebrze udział wzięli: ks. prałat Adam Modliński – proboszcz parafii katedralnej, ks. Włodzimierz Guzik – proboszcz parafii Matki Teresy z Kalkuty, ks. Paweł Nowacki – duszpasterz środowisk akademickich, ks. Roman Woźniak – przedstawiciel kościoła grekokatolickiego, a także gospodarz, proboszcz parafii ordynariatu polowego – ks. pułkownik Tadeusz Pałuska.

– Zastanawiałem się, w jaki sposób rozpocząć głoszenie tego słowa, ponieważ z jednej strony patrzymy na dzisiejszy świat, który się rozwija i ma się rozwijać. Z drugiej strony, jako ludzie wierzący wiemy, że świat nie może się rozwijać, bez myśli Bożej – powiedział. ks. Zbigniew Cieślak. – Nic nie może się rozwijać dobrze i pomyślnie, bez zamysłu Bożego. (…) Postęp technologiczny, rozwój myśli, nigdy nie może abstrahować od relacji Boga i człowieka. Niech Bóg będzie we wszystkim, co robimy. Szukajmy w nim mądrości i siły, niezwykłej mocy i wiedzy, która płynie z Eucharystii, z tej łaski. (…) Na piękny rozkwit waszej uczelni, wszystkich profesorów w rozwoju naukowym, a wszystkich studentów dla naszej ojczyzny, by wzrastali na pięknych intelektualnie obywateli, na wszystkie wasze dobre zamiary, przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

W samo południe rozpoczęła się z kolei uroczystość immatrykulacji studentów pierwszego roku, którzy w obecności członków senatu Akademii Kaliskiej i zaproszonych gości, zostali przyjęci w poczet studentów.

– Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020-2021, podobnie jak poprzedni rok w obliczu obostrzeń wynikających z ogólnoświatowych uwarunkowań pandemii koronawirusowej – przyznał rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. –  Obecnie funkcjonujemy w warunkach czwartej fali pandemii. Przestrzegamy tych obostrzeń skrupulatnie, wprowadzając coraz to nowe ich formy, wynikające z dokładnej analizy sytuacji epidemiologicznej nie tylko w Polsce i w naszym regionie, ale biorąc pod uwagę prognozy epidemiologiczne dotyczące rozprzestrzeniania się tej pandemii na świecie, w poszczególnych regionach świata i w poszczególnych krajach. Mamy w naszej uczelni unikalną możliwość przeprowadzania takich analiz ponieważ aktualnie pracują na naszej Uczelni jako samodzielni pracownicy naukowi  czterej  byli Główni Inspektorzy Sanitarni oraz wybitni naukowcy klasy światowej w tym epidemiolodzy klasy światowej tacy jak np. prof. Witold Zatoński, wybitni statystycy tacy jak: prof. Mirosław Krzyśko czy prof. Andrzej Młodak, jak również prof. Waldemar Ratajczak – jeden z najwybitniejszych polskich ekspertów z zakresu planowania przestrzennego. Ich uwagi i rady są podstawą do podejmowania przez Władze Uczelni regulacji dotyczących ochrony studiującej młodzieży i naszych pracowników, w tym dydaktyków i naukowców przed ewentualnymi skutkami pandemii. Dlatego też czasami regulacje i obostrzenia mające związek z pandemią wprowadzane przeze mnie były i są wcześniejsze, aniżeli na innych uczelniach polskich, nawet tych renomowanych. Jak dotychczas obostrzenia i regulacje wprowadzane w naszej Uczelni przyniosły pozytywne skutki, a zachorowania związane z zakażeniem wirusem były sporadyczne i w większości, jak wynika z analiz i dochodzeń sanitarnych nie były związane z pracą czy nauką na terenie naszych obiektów. (…) Chciałbym podziękować kadrze dydaktycznej i naukowej, oraz pracownikom administracji za zaangażowanie w rozwój Uczelni.

Wasza praca została nagrodzona wyjątkowo dużą ilością studentów rozpoczynających naukę w naszej szkole wyższej w roku akademickim, który właśnie rozpoczynamy. Rekrutacja tegoroczna zakończyła się przyjęciem na pierwszy rok studiów 1380 studentów na studia stacjonarne i niestacjonarne, co oznacza wyższą o ponad 100 liczbą nowych studentów niż w ubiegłym roku. Na niektórych kierunkach rekrutacja została przedłużona i jeszcze trwa, co związane jest z panującą pandemią koronawirusową (związanych z pandemią opóźnieniami z obroną prac dyplomowych przez niektórych studentów). Z doświadczeń z ostatnich lat wynika, że w rozpoczynającym się roku akademickim zacznie u nas studiować około 1500 studentów, co jest liczbą dla nas zaskakującą. Co roku bowiem decyzją Rektora po okresie rekrutacji przyjmowani są studenci z Kalisza i okolic przyjęci na I rok w uczelniach mieszczących się w dużych miastach okalających Kalisz. Jest to dla naszej uczelni duży sukces, biorąc pod uwagę, że rozpoczynają obecnie  naukę w uczelniach wyższych w Polsce roczniki, które przyszły na świat w końcu lat 90 XX wieku i na początku XXI wieku, czyli w okresie kryzysu demograficznego, kiedy notowano najniższe w historii Polski liczby urodzeń. Spodziewaliśmy się, że ten kryzys urodzeń może odbić się na naborach studentów na studia również w naszej uczelni.

Na szczęście zarówno w ubiegłym jak i w  tym roku to się nie stało. Studenci wybierają studia w naszej uczelni, co mnie, jako rektora bardzo cieszy. Szczególnie cieszy mnie, że studenci coraz chętniej wybierają kierunki studiów, których ukończenie daje zawód na który jest zapotrzebowanie w naszym mieście i regionie. Jest to efekt naszej polityki i prowadzonych akcji promujących studiowanie w zawodach deficytowych w naszym regionie. W tym roku dużym powodzeniem cieszą się np. kierunki medyczne – pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia czyli kierunki, których ukończenie daje zawód na który istnieje duże zapotrzebowanie.

Kształcimy studentów na 21 kierunkach  studiów pierwszego stopnia i 10 kierunkach studiów magisterskich. Kształcenie odbywa się w zakresie 31 specjalności. Nadajemy stopień doktora w dwóch dyscyplinach – nauki  o zdrowiu i nauki o bezpieczeństwie.

Prowadzimy też studia podyplomowe. W tym roku z tego rodzaju studiów skorzysta  ponad 400 słuchaczy na 22 kierunkach studiów podyplomowych. Niektóre studia podyplomowe prowadzimy w uzgodnieniu programów studiów z instytucjami centralnymi np. Głównym Inspektorem Sanitarnym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  czy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.   Przez 20 lat istnienia PWSZ i Akademii Kaliskiej mury Uczelni opuściło ponad 20 000 studentów, z których większość podjęło pracę w Kaliszu i regionie.

W roku akademickim 2021-2022 będzie pobierało naukę w naszej Uczelni prawie 3100 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  oraz ponad 400 słuchaczy studiów podyplomowych.

W Akademii Kaliskiej pracuje obecnie 101. samodzielnych pracowników naukowych ( profesorów, profesorów uczelnianych i dr habilitowanych) w tym 47.  profesorów tytularnych. Dodatkowo zatrudnionych jest 5. profesorów wizytujących, w tym trzech zagranicznych.  

Kadra naukowo dydaktyczna w sumie liczy 294 pracowników. z tego oprócz samodzielnych pracowników naukowych : profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych zatrudnionych jest 120. pracowników z tytułem doktora.

W uczelni funkcjonuje 4 wydziały: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Politechniczny oraz Wydział Medyczno-Społeczno- Techniczny we Wrześni.

Działają też jednostki badawcze – Instytuty: Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Centrum Doskonałości Kół Zębatych, Światowy Instytut Zdrowia Rodziny, Centrum Współpracy w Międzynarodowym Instytutem Prewencji w Lyonie we Francji (iPRI Collaborating Center) oraz jednostki międzywydziałowe :   Ośrodek Badań Regionalnych, Studium Języków Obcych, Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki, Międzywydziałowa Katedra Żywności i Żywienia, Międzywydziałowy Zakład Gospodarki Przestrzennej i Analiz Zjawisk Przyrodniczych oraz Centrum Badawczo-Wdrożeniowe. Funkcjonuje również Uczelniany Inkubator Przedsiębiorczości. Kadrę naukowo-dydaktyczną obsługuje 142. pracowników administracyjnych.

Nasi naukowcy stale podnoszą swoje kwalifikacje naukowe.

Od 01.10 2020 do 30.09.2021 roku stopnie naukowe doktora uzyskali: Sławomira Janiak, Dominik Wojtaszczyk, Katarzyna Mazurek-Rudnicka, Monika Majchrzak, Mirosław Kuświk i Zofia Marciniak– nasza absolwentka, która ukończyła w naszej uczelni studia licencjackie, magisterskie i uzyskała stopień doktora Akademii Kaliskiej, stając się historycznie pierwszą doktorantką kaliskiej Akademii. Tytuł naukowy profesora uzyskał pan profesor Jan Matysiak. W okresie 2020-2021 pracownicy Akademii Kaliskiej opublikowali: 1.200 prac naukowych w czasopismach notowanych na tzw. Liście Filadelfijskiej, a łączna wartość  współczynnika wpływu ( IF – Impact Factor) = 474,235. W okresie objętym ewaluacją 2017-2021 wartość IF wynosi 615.255, co stanowi  wartość punktów ministerialnych 28 219.

W okresie ostatniego roku Uczeni zatrudnieni w Akademii zdobyli dwa granty naukowe NCN o wartości łącznej 57 152 złote. Nasza uczelnia w tym roku otrzymała środki w konkursie „ Uczelnia Liderów 2021”, co jest ogromnym osiągnięciem. Program ten jest obecnie w naszej Uczelni realizowany.

W lipcu 2021 roku Wydawnictwo Uczelniane znalazło się na ministerialnym Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe uzyskując 80 pkt tzw. ministerialnych.

We  wrześniu 2021 roku Ministerstwo Nauki wydało pozytywną opinię dotyczącą wniosku o przystąpienie do ewaluacji.

Przygotowania do procesu parametryzacji jednostek naukowych trwają.

Liczymy na to, że nasz dorobek naukowy jeszcze się powiększy, bo nasi naukowcy kończą obecnie kilka publikacji z badań , które przeprowadzili i prowadzą.(…) Uczelnia, którą kieruje ma bogate plany na przyszłość, przede wszystkim Akademia Kaliska planuje rozwój kształcenia na nowych kierunkach. I tak, decyzją rektora został powołany Zespół ds. utworzenia kierunku studiów Lotnictwo i Kosmonautyka. Przewodniczącym Zespołu jest Prof. Antonii Niepokólczycki. Prace są na etapie końcowym. Planujemy otworzyć ten kierunek w październiku 2022 roku. Decyzją rektora został również powołany zespół ds. utworzenia kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu, którego przewodniczącym jest Prof. Jacek Piątek.  Przygotowania do utworzenia tego kierunku trwają od dwóch lat a polegają na organizacji laboratoriów i zakładów nauk medycznych podstawowych niezbędnych do uruchomienia tego kierunku oraz zatrudnianiu kadry naukowej i dydaktycznej.  Obecnie kończy się proces doposażania i rozbudowy Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w zakresie położnictwa i ginekologii oraz chirurgii. Toczy się proces dodatkowego pozyskiwania kadry niezbędnej do uruchomienia studiów lekarskich. Prace są zaawansowane w około 70-proc.  zarówno w zakresie sprzętu jak i kadry. Planowane rozpoczęcie przyjęć na kierunek lekarski pierwotnie było na początek roku akademickiego 2023. Obecnie jednak trwają starania o pozyskanie odpowiednich zgód i środków na uruchomienie tego kierunku w październiku 2022 roku. (…) Drodzy studenci! Bez was Akademia Kaliska nie mogłaby istnieć. Wszelkie działania, jakie wymieniłem są podejmowane przede wszystkim z myślą o Was. Cieszę się, że organizujecie się w Koła Naukowe, że organizujecie Konferencje naukowe. Staramy się Wam pomagać w tych inicjatywach, również finansowo. Dziękuję samorządowi studenckiemu za wsparcie Cieszę się z waszej Aktywności, również poza naszą uczelnią. Sukcesem sportowym naszych studentów jest wywalczenie srebrnego medalu Mistrzostw Polski w piłce ręcznej. Wasz głos i rady są dla mnie szczególnie wartościowe. To wasza działalność i wasza inicjatywa buduje w naszym mieście środowisko akademickie i życie studenckie. Drodzy Studenci pierwszego roku, witam was serdecznie w murach PWSZ w Kaliszu, która od dzisiaj jest również waszą uczelnią. Gratuluję zakończonego z powodzeniem procesu rekrutacyjnego i życzę wam, aby studia były najpiękniejszym okresem w waszym życiu. Nie rezygnujcie z marzeń! Pracujcie nad tym, aby je urzeczywistnić. Jednocześnie pamiętajcie, że w przyszłości będziecie zasilać elity, kształtując rzeczywistość, a to zobowiązuje. Bycie absolwentem wyższej uczelni to branie odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju, jego rozwój ekonomiczny i gospodarczy, tak jak czynili i czynią to wasi poprzednicy. By sprostać wymogom współczesności musicie być kompetentni! Rok akademicki 2021-2022 w Akademii Kaliskiej  ogłaszam za otwarty. Quod felix faustum fortunatumque sit! Inauguracyjny wykład wygłosił z kolei gen. Andrzej Trybusz, profesor Akademii Kaliskiej, którego temat dotyczył faktów i mitów związanych z pandemią koronawirusa.