• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Program konferencji

Organizatorzy

Wydział Nauk Społecznych i Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Informacja o konferencji kół naukowych i warsztatach

Perspektywa poznania i zrozumienia rzeczywistości dowodzi, że tematyka bezpieczeństwa i edukacji, mobilności i ekologii jest zawsze istotna, ale w aktualnych uwarunkowaniach zarówno w ujęciu globalnym, jak i regionalnym, utrwala się w świadomości społecznej jako szczególnie ważna i aktualna. Ważna także, bo widziana z perspektywy młodego człowieka. Dlatego też tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla studentów kół naukowych i równolegle organizowane warsztaty dla uczniów szkół średnich z cyklu Odkrywamy Naukę koncentrują uwagę i wystąpienia prelegentów na tematyce stanowiącej przedmiot poznania w wymiarze teorii i praktyki. Nadmienić należy, że warsztaty dla uczniów szkół średnich organizowane są w ramach XIII Seminarium Uczniowsko-Studenckiego z cyklu Odkrywamy Naukę.

Zauważyć należy, że współczesna dynamika zmian zagrożenia poczucia bezpieczeństwa wymusza lepsze poznanie i zrozumienie środowiska bezpieczeństwa (personalnego, ekologicznego, komunikacyjnego) i jego uwarunkowań właśnie z punktu widzenia wartości, potrzeb, przekonań i oczekiwań młodego człowieka. Diagnozę tę potwierdzają liczne badania. Multidyscyplinarna tematyka konferencji kół naukowych gwarantuje uzupełnianie wiedzy, podnoszenie świadomości znaczenia pojęcia i obszaru bezpieczeństwa, zapewnia wymianę doświadczeń przez środowiska akademickie z odrębnych dyscyplin dziedziny nauk społecznych. Przyjęta przez organizatorów formuła konferencji stanowi też płaszczyznę do prezentowania wyników własnych badań studentów kół naukowych z różnych uczelni z Polski.

Podkreślić należy, iż celem konferencji kół naukowych jest:

– przybliżanie i odkrywanie nauki, rozumienie jej głębi kontekstu,

– identyfikacja wyzwań i zagrożeń związanych z mobilnością człowieka i ekologią,

– uświadamianie problemów z obszaru edukacji dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpiecznego kształtowania przestrzeni publicznej,

– wymiana poglądów i doświadczeń studenckiego środowiska akademickiego na aktualne zagrożenia, szczególnie, które wynikają z korzystania z nowoczesnych technologii cyfrowych,

– poznawanie argumentacji w ważnych kwestiach zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesnego świata, ich definiowania i rozumienia,

– wskazanie skutecznych sposobów ochrony przed zdefiniowanymi zagrożeniami i im zapobiegania poprzez profilaktykę i prewencję,

– stworzenie uczestnikom konferencji, studentom kół naukowych i ich opiekunom, platformy wymiany doświadczeń utrwalonych w formie publikacji pokonferencyjnej.

Jak każda konferencja dla czynnych uczestników wiąże się z publicznym prezentowaniem zagadnień stanowiących jej przedmiot i cel. Na poziomie poznania konferencja staje się więc przyjemnością kontaktu z nauką. Jest szansą na zdobywanie w obszarze nauki zdolności interpersonalnych, adaptacji wobec ryzyk, szans i wyzwań współczesności.

Konferencja naukowa dla studentów i warsztaty dla uczniów szkół średnich wzmacniają więzi i utrwalają wzajemne, bezpośrednie kontakty. Organizatorzy konferencji liczą na kontynuację tej formy wymiany wspólnych doświadczeń poznania naukowego.

Z pewnością studencka konferencja zapewnia dyskurs teoretyczny, który wymaga rozumienia języka pojęć, tworzy kulturę myślenia i kulturę bycia. Z tych też powodów konferencje środowisk studenckich stymulując aktywność poznawczą powinny znajdować się w centrum uwagi życia akademickiego. Zapraszamy zatem do wspólnej i merytorycznej dyskusji, żywiąc nadzieję na osiągnięcie edukacyjnych celów konferencji.

Współorganizatorzy

Współorganizatorzy naukowi

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Wydział Bezpieczeństwa Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Akademia Policji w Szczytnie

Współorganizatorzy instytucjonalni

Urząd Miasta Kalisza

Straż Miejska Kalisza

Staż Miejska w Szczecinku

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta ECO sp. z o.o.

SoftBlue S.A w Bydgoszczy

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Koźminie Wielkopolskim

Zespół Szkół Samochodowych im. S. Staszica w Kaliszu

Komitet naukowy konferencji

Przewodnicząca komitetu naukowego

dr Beata Wenerska, prof. UK – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UK

Członkowie komitetu naukowego

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Uniwersytet Kaliski

prof. dr hab. Piotr Dela – Uniwersytet Kaliski

dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. UK − Uniwersytet Kaliski

dr hab. Marek Kubiński, prof. UK – Uniwersytet Kaliski

dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, prof. UK – Uniwersytet Kaliski

dr hab. Henryk Noga, prof. UKEN – Uniwersytet KEN w Krakowie

dr hab. Adam Radomyski, prof. LAW – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

 dr hab. inż. Tomasz Rubaj, prof. UK − Uniwersytet Kaliski

dr hab. inż. Waldemar Scheffs, prof. UK – Uniwersytet Kaliski

dr Anna Ludwiczak, prof. UK – Uniwersytet Kaliski

dr Izabela Rącka – Uniwersytet Kaliski

dr Jan Frąszczak – Uniwersytet Kaliski

dr Artur Dąbek – PWSZ w Koszalinie

dr Agata Dybioch – Straż Miejska Kalisza

dr Łukasz Foryś – Akademia Policji w Szczytnie

dr Grzegorz Grondys – Straż Miejska w Szczecinku

dr Wiesław Jaszczur − Uniwersytet Kaliski

dr Paweł Kamiński − Uniwersytet Kaliski

dr Mirosław Kuświk – Uniwersytet Kaliski

dr Monika Majchrzak − Uniwersytet Kaliski

dr Zofia Marciniak − Uniwersytet Kaliski

dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, prof. UK –  Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Zuzanna Przyłuska − Uniwersytet Kaliski

mgr inż. Tomasz Stępień – Zespół Szkół Samochodowych w Kaliszu

mgr inż. Stanisław Paterek – Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Koźminie Wielkopolskim

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący komitetu organizacyjnego

dr Wiesław Jaszczur – Uniwersytet Kaliski

Członkowie komitetu organizacyjnego

dr Zofia Marciniak – Uniwersytet Kaliski

mgr Damiana Łada – Uniwersytet Kaliski

mgr Beata Miler – doktorantka Uniwersytetu Kaliskiego

mgr Wojciech Apiecionek – doktorant Uniwersytetu Kaliskiego

Sekretariat konferencji

Katarzyna Bukowska – studentka KN BRD

Paulina Pabian – studentka KN BRD

Wiktoria Szkudlarz – studentka KN BRD Roksana Wojtynka – studentka KN BRD

Ustalenia organizacyjne

Termin i miejsce Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i warsztatów dla szkół średnich

Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla studentów kół naukowych odbędzie się w dniach: 24-25.04.2024 r. w Kaliszu, w murach Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, w Auli Collegium Oecologicum przy Poznańskiej 201-205.

Warsztaty w ramach Seminarium Uczniowsko-Studenckiego odbędą się w dniu 25.04.2024 r. w Kaliszu, w budynku Collegium Oecologicum przy Poznańskiej 201-205.

Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego (dostępny w zakładce DO POBRANIA) w terminie do 01.04.2024 r. na adres: z.marciniak@uniwersytetkaliski.edu.pl

Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i Seminarium Uczniowsko-Studenckim jest nieodpłatny. Decyduje termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i seminarium.

Nocleg

Czynni uczestnicy Konferencji Naukowej, studenci kół naukowych i ich opiekunowie mają nieodpłatnie zapewniony nocleg w dniu 24.04.2024 r. w Akademiku Uniwersytetu Kaliskiego.

Wydarzenie towarzyszące

W dniu 24.04.2024 r. o godz. 16.00 dla czynnych uczestników konferencji, opiekunów kół naukowych i zaproszonych gości przewidziana jest uroczysta obiadokolacja z okazji dziesięciolecia istnienia Koła Naukowego BRD. Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestnictwa.

Publikacja pokonferencyjna

Przewiduje się wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej, punktowanej monografii (20 pkt za każdy rozdział). Udział autorów publikacji w monografii – nieodpłatny. Redakcja pokonferencyjnej publikacji zastrzega sobie prawo wyboru artykułów.

Termin nadsyłania abstraktów rozdziałów do dnia 30.05.2024 r.

Termin nadsyłania rozdziałów sformatowanych zgodnie z ustaleniami Wydawnictwa Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego do 30.06. 2024 roku.

Zasady formatowania rozdziałów znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

Wraz z rozdziałami przesłać należy wypełnione i podpisane Oświadczenie autora oraz Umowę wydawniczą. Wzory w zakładce DO POBRANIA.

Uwaga: osoby z niepełnosprawnością prosimy o wypełnienie ankiety, druk w zakładce DO POBRANIA. Znając Państwa potrzeby podejmiemy wszelkie starania, by udział w konferencji był dla Państwa jak najbardziej komfortowy.

Wszystkie materiały proszę przesyłać na adres:
konferencja.kol.naukowych@uniwersytetkaliski.edu.pl

Dane kontaktowe

dr Zofia Marciniak  z.marciniak@uniwersytetkaliski.edu.pl, tel. 796865582 (w sprawie udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej)

mgr Damiana Łada d.lada@uniwersytetkaliski.edu.pl, tel. 604 551 075 (w sprawie udziału szkół średnich w warsztatach) dr Wiesław Jaszczur w.jaszczur@uniwerstetkaliski.edu.pl, tel. 502 409 723 (w sprawie publikacji pokonferencyjnej)