• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Dokumenty związane z realizacją praktyk zawodowych:

Dziennik praktyk zawodowych – do pobrania u opiekuna praktyk

Opiekunowie praktyk zawodowych:

 • dr inż. Maria Chojnacka- praktyka zawodowa, studia I stopnia
 • dr inż. Maria Chojnacka- praktyka dyplomowa, studia II stopnia

Praktyki zawodowe, realizowane są w wymiarze 6 miesięcy na studiach I stopnia i 3 miesięcy na studiach II stopnia. Zasady realizacji praktyk zawodowych określa Regulamin Praktyk Zawodowych, z którym każdy student ma obowiązek zapoznania się. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien dostarczyć opiekunowi praktyk Oświadczenie zakładu pracy o przyjęciu na praktykę zawodową. W innym przypadku praktyka będzie realizowana w zakładzie wskazanym przez Uczelnię. Na podstawie oświadczenia Uczelnia podpisuje ”Porozumienie” z zakładem pracy. Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty aktualnego ubezpieczenia NNW (wykupionego w danym roku akademickim lub indywidualnie na czas trwania praktyk) opiekunowi praktyk. W trakcie trwania semestru raz w tygodniu prowadzone są konsultacje dotyczące praktyk. Aktualne terminy konsultacji z opiekunem praktyk podane są w systemie usos w profilu pracownika.

Wykaz zakładów pracy w których realizowane są praktyki:

 • Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie,
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Kaliszu,
 • Zakład Usług Wodnych w Koninie,
 • Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie,
 • Spółka Wodno-Ściekowa Prosna w Kucharach,
 • Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny,
 • PWiK WODKAN sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.,
 • WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu,
 • PSSE w Kaliszu,
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie,
 • MZO Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami w Ostrowie Wlkp.,
 • UMiG w Pleszewie,
 • Urząd Gminy Brzeziny,
 • Urząd Miejski w Kaliszu,
 • Urząd Gminy Żelazków,
 • Starostwo Powiatowe w Kaliszu,
 • Urząd Gminy Szczytniki,
 • HYDRO-MARKO sp. z o.o. w Jarocinie,
 • EKOSYSTEM KALISZ,
 • Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych w Kaliszu,
 • Firma Projektowo-Budowlana Protek, Zakład Instalacji Sanitarnych w Kaliszu,
 • KLIMAT-INSTAL w Miliczu,
 • Chłód -Serwis w Kaliszu,
 • INTER COOL w Saczynie,
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu,
 • Związek Spółek Wodnych  Kępno,
 • P.B.H. Cegiełka Wilkowyja,
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych w Tuliszkowie,
 • Centrum Budowlane DOMET w Ostrowie Wlkp.,
 • BIMs Plus, Hurtownia Instalacyjna w Ostrowie Wlkp.,
 • ZIS M.D. Świątek sp. j., Topola Mała,
 • Firma Instalacyjno-Budowlana Jerzy Czwordon w Ostrowie Wlkp.,
 • Eko Systemy Grzewcze i Sanitarne, Gorzyce Wielkie,
 • GOMA kształcenie kadr w zakresie BHP i w Sieradzu,
 • Majda-Poż., Usługi ppoż. i BHP Marcjanów.