• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniach 6 – 7 marca br. Akademia Kaliska miała zaszczyt gościć zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w ramach wizytacji programowej na kierunku Budownictwo. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej, umożliwiając wygodną interakcję między uczestnikami.

Podczas wizytacji przeprowadzono szereg inspirujących spotkań z różnymi podmiotami związanymi z uczelnią. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele władz uczelni, aktywni studenci, członkowie Samorządu Studenckiego także cenieni nauczyciele akademiccy odpowiedzialni za prowadzenie kształcenia na kierunku Budownictwo. Nie zabrakło również reprezentantów odpowiedzialnych za doskonalenie jakości kształcenia oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, co pozwoliło na rzetelną ocenę i szeroki kontekst ocenianego programu.

W ramach wizytacji przeprowadzono przegląd wybranych prac dyplomowych i etapowych, a także dokonano hospitacji zajęć, dając możliwość zapoznania się z jakością kształcenia na żywo. Dodatkowo, ocenie poddano bazę dydaktyczną wykorzystywaną w procesie dydaktycznym, co pozwoliło na dokładne zrozumienie podejmowanych działań edukacyjnych.

W efekcie intensywnego procesu oceny, Akademia Kaliska z dumą ogłasza, że otrzymała pozytywny raport z wizytacji! Zespół oceniający PKA jednogłośnie potwierdził spełnienie wszystkich dziesięciu kryteriów oceny programowej. Jest to bez wątpienia wynik naszego wspólnego wysiłku, zaangażowania i ciężkiej pracy całego środowiska akademickiego.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało oficjalną pozytywną opinię (uchwała nr 546/2023) w sprawie procesu kształcenia na kierunku Budownictwo prowadzonym w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Stwierdzono, że proces kształcenia na tym kierunku jest zgodny z założonymi celami, umożliwiając studentom osiągnięcie zamierzonych efektów uczenia się.

Obecna ocena programowa otwiera nowe perspektywy rozwoju naszej uczelni, dlatego już teraz z niecierpliwością oczekujemy przyszłych wyzwań. Następna ocena programowa PKA kierunku Budownictwo zaplanowana jest na rok akademicki 2028/2029. Dzięki naszemu zdeterminowaniu i zaangażowaniu, mamy pewność, że osiągniemy kolejne sukcesy na ścieżce doskonalenia edukacji.