• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Konsorcjum naukowe z udziałem naukowców Uniwersytetu Kaliskiego zainaugurowało w miniony piątek swoją działalność. W ciągu najbliższych 6 lat konsorcjum zbada wiele polskich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem wielochorobowości.

Projekt pod nazwą ,, Biomedyczne i socjoekonomiczne uwarunkowania oraz konsekwencje zdrowotne i społeczno-ekonomiczne wielochorobowości w Polsce. Diagnoza epidemiologiczna, analiza wieloletnich trendów, propozycja programów interwencyjnych” będzie realizowany w latach 2024 -2030 na reprezentatywnej grupie ludności Polski w przedziale wiekowym ponad  25 lat. Na jego realizację badań konsorcjum otrzymało od Agencji Badań Medycznych ponad 20 mln zł.

– Unikalną w skali świata cechą Projektu jest to, że realizowany będzie w oparciu o badania całych rodzin czyli mieszkańców Polski żyjących w tych podstawowych jednostkach życia społecznego – przyznaje rektor Uniwersytetu Kaliskiego, prof. Andrzej Wojtyła. – Jest to związane z funkcjonowaniem w strukturach Uniwersytetu Kaliskiego Światowego Instytutu Zdrowia Rodziny, który zajmuje się problemami zdrowia rodzin. Nigdzie na świecie nie zbadano także wielochorobowości mieszkańców, czyli występowania u poszczególnych ludzi jednocześnie dwóch i więcej chorób. Doceniła to Agencja Badań Medycznych, która przyznała fundusze w wysokości ponad 21 mln złotych na realizację Programu.

Projekt realizowany jest przez trzy uczelnie wyższe – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Kaliski (zwłaszcza Światowy Instytut Zdrowia Rodziny) oraz Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Program został najwyżej oceniony z ponad 50 wniosków zgłoszonych przez Uczelnie Medyczne w Polsce  do konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych. Na liście rankingowej znalazł się wyżej niż programy innych uniwersytetów medycznych, ale również narodowych instytutów.

– Nigdzie na świecie nie realizowano jeszcze programu obejmującego wielochorobowość populacji w oparciu o warunki życia i bytowania w całych rodzinach – dodaje prof. Wojtyła. – Na tym polega jego unikalność w skali światowej. Program nawiązuje do realizowanego w Polsce w latach  2002–2006 programu pod nazwą „ Wielośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludnści (WOBASZ) finansowany przez Bank Światowy oraz światowego programu WHO pod nazwą CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention) realizowanego w Polsce w latach 2001-2011.