• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

ZAPROSZENIE

INFORMACJE O KONGRESIE

Celem Kongresu jest integracja środowiska Nauk o Bezpieczeństwie poprzez zapoznanie z obszarami prowadzonych badań i kształcenia w poszczególnych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.

Główny problem badawczy:

Jakich obszarów dotyczą badania naukowe i kształcenie w dyscyplinie Nauki
o Bezpieczeństwie prowadzone przez ośrodki naukowo-badawcze?

Problemy szczegółowe:

 1. Jaki jest stan osiągnięć (wiedzy naukowej) ośrodków naukowych w zakresie badań i kształcenia w dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie?
 • Jaki jest dorobek i wyzwania w zakresie kształcenia na kierunkach studiów
  i w szkołach doktorskich w ramach dyscypliny naukowej?
 • Jakiego rodzaju problemy metodologiczne występują w dyscyplinie Nauki
  o Bezpieczeństwie i w jaki sposób są rozwiązywane?
 • Jakie mogą być główne, perspektywiczne przeobrażenia, zmiany, trendy
  i koncepcje w obszarze dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie wobec dynamiki
  i zmienności jej różnorodnych uwarunkowań?
 • W jaki sposób zapewnić ciągłość działania i realizację kluczowych procesów
  w państwie, służących budowie jego odporności wobec licznych wyzwań, ryzyk i zagrożeń?

ORGANIZATORZY

 • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne

WSPÓŁORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATORZY NAUKOWI:

 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie
 • Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Akademii Pożarniczej
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku
 • Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego w Krakowie
 • Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
 • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu w Siedlcach
 • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Instytut Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego KEN w Krakowie
 • Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego

RADA NAUKOWA

Przewodniczący II Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie

– prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Zastępca Przewodniczącego II Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie

– prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler

Zastępca Przewodniczącego II Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie

– prof. dr hab. Sławomir Mazur

Rada Naukowa II Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie

Przewodniczący Rady Naukowej – prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler

PROGRAM KONGRESU

RAMOWY PROGRAM II KONGRESU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

„OŚRODKI NAUKOWE – OBSZARY BADAŃ I KSZTAŁCENIA”

Kalisz 20-21 listopada 2024 r.

PIERWSZY DZIEŃ – środa, 20.11.2024 r.

09.00 – 10.00 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONGRESU

10.00 – 10.30 – UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU

10.30 – 12.30                            I SESJA PLENARNA

                          NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE – DYLEMATY POZNAWCZE

12.30 – 13.00 PRZERWA KAWOWA

13.00 – 15.00                            II SESJA PLENARNA

            DOROBEK NAUKOWY OŚRODKÓW NAUKOWYCH NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

15.00-16.00 PRZERWA OBIADOWA

16.00 – 18.00                              III SESJA PLENARNA

              DYDAKTYCZNE WYZWANIA DLA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE – STANDARDY
                                       KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKÓW BEZPIECZEŃSTWO

20.00       UROCZYSTA KOLACJA

DRUGI DZIEŃ – czwartek, 21.11.2024 r.

10.00 – 10.20 – ROZPOCZĘCIE DRUGIEGO DNIA KONGRESU

10.20 – 11.30                                IV SESJA PLENARNA

              WĘZŁOWE PROBLEMY METODOLOGII BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM

11.30 – 12.00 PRZERWA KAWOWA

12.00 – 14.00                  PANELE TEMATYCZNE (RÓWNOLEGŁE)

   BUDOWA ODPORNOŚCI PAŃSTWA WOBEC AKTUALNYCH I PRESPEKTYWICZNYCH      
                                                           WYZWAŃ, RYZYK I ZAGROŻEŃ

PANEL I:        BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

PANEL II:  CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA ADMINISTRACJI I REALIZACJI ZASADNICZYCH             
                           PROCESÓW W PAŃSTWIE JAKO KLUCZOWE WYZWANIA ZARZĄDZANIA
                           KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

PANEL III:      BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (EKONOMICZNE: ENERGETYCZNE
                            I ŻYWNOŚCIOWE; BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE;            
                            CYBERBEZPIECZEŃSTWO)

PANEL IV:     BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (SPOŁECZNE: SOCJALNE,  
                           KULTUROWE, PERSONALNE, DEMOGRAFIA I MIGRACJE LUDNOŚCI)

14.10 – 14.40   PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE II KONGRESU
                                NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

14.40               LUNCH

KOMITET ORGANIZACYJNY

USTALENIA ORGANIZACYJNE

Termin i miejsce Kongresu:

Kongres odbędzie się w dniach: 20-21.11.2024 r. w murach Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, w budynku Collegium Novum przy ul. Nowy Świat 4, w Auli Uniwersytetu Kaliskiego.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego (dostępny w zakładce DO POBRANIA) w terminie do 12.10.2024 r. na adres: kongres.inob@uniwersytetkaliski.edu.pl

Termin wniesienia opłaty za uczestnictwo w II Kongresie Hauk o Bezpieczeństwie to 18.10.2024 r.

Wysokości opłat, w zależności od charakteru uczestnictwa, dostępne są w formularzu zgłoszeniowym.

https://uniwersytetkaliski.edu.pl/instytuty/instytut-nauk-o-bezpieczenstwie/II Kongres Nauk o Bezpieczeństwie/

Publikacja:

Publikacja będzie wydana w formie recenzowanej punktowanej monografii (20 pkt każdy rozdział).

Termin nadsyłania abstraktów rozdziałów do 31.10.2024 r.

Termin nadsyłania rozdziałów sformatowanych zgodnie z ustaleniami Wydawnictwa Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego do 30 listopada 2024 roku.

Zasady formatowania rozdziałów można znaleźć w zakładce – DO POBRANIA

Wraz z rozdziałami przesłać należy:

 • wypełnione i podpisane oświadczenie autora
 • umowę wydawniczą

Wzory (w zakładce DO POBRANIA)
Uwaga: osoby z niepełnosprawnością prosimy o wypełnienie ankiety (w zakładce DO POBRANIA)


Znając Państwa potrzeby podejmiemy wszelkie starania, by udział w konferencji był dla Państwa jak najbardziej komfortowy.

Wszystkie materiały proszę przesyłać na adres: kongres.inob@uniwersytetkaliski.edu.pl

KONTAKT

Kontakt do organizatorów: kongres.inob@uniwersytetkaliski.edu.pl

Szczegółowe informacje mogą Państwo również uzyskać kontaktując:
dr Zofia Marciniak  z.marciniak@uniwersytetkaliski.edu.pl, tel. 796865582