• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Prakseologia w sztuce wojennej.
Wojska Obrony Terytorialnej
 w kształtowaniu bezpieczeństwa

Program konferencji

Informacje ogólne

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie wraz z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową nt. Prakseologia w sztuce wojennej. Wojska Obrony Terytorialnej w kształtowaniu bezpieczeństwa.

SYTUACJA PROBLEMOWA:

Zmiana uwarunkowań geopolitycznych ostatniej dekady oraz redefinicja związanych z nimi zagrożeń dla bezpieczeństwa RP wpłynęły na funkcjonowanie wojsk, w tym na powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Funkcjonowanie formacji wojskowej o lokalnym pochodzeniu to próba powiązania społeczeństwa z siłami zbrojnymi. Dlatego tak często cele, zadania
 i funkcje Sił Zbrojnych przypisywane są Wojskom Obrony Terytorialnej.

Priorytetowa dla rozważań powinna być analiza potrzeb, które wynikają
z pewnych ograniczeń i braków w działaniu Sił Zbrojnych RP. To właśnie równomierne rozmieszczenie oddziałów i pododdziałów obrony terytorialnej kształtuje nowe narzędzie, pozwalające  skutecznie reagować na zagrożenia
w państwie. Dzięki temu wymiar obrony terytorialnej nabiera większego znaczenia poprzez pojawienie się efektywnego wsparcia bezpieczeństwa wewnętrznego. Właściwie wykorzystany potencjał Wojsk Obrony Terytorialnej może przyczynić się zarówno do usprawnienia działania systemu obronnego państwa jak i pomocy społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych oraz pozwala na czynny udział obywateli w kształtowaniu bezpieczeństwa.

Biorąc powyższe pod uwagę pracownicy Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie  podjęli się zorganizowania drugiej konferencji z cyklu spotkań naukowych poświęconych prakseologii w sztuce wojennej, która poświęcona będzie funkcjonowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej.

CEL KONFERENCJI:

Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz wniesienie nowych wartości do teorii sztuki wojennej w obszarze sprawnego działania Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Główny problem badawczy konferencji i problemy szczegółowe:

Organizatorzy przyjęli założenie, że w trakcie konferencji rozważeniu poddany zostanie problem badawczy, którego rozwiązanie zawiera się
w odpowiedzi na pytanie: Jakie powinny być kierunki rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej, aby w pełni wykorzystać ich potencjał w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa?

W myśl założeń organizacyjnych, przyjęto, że efekty obrad pozwolą na udzielenie   odpowiedzi na szereg pytań szczegółowych sformułowanych
w sposób następujący:

 1. Jakie są współczesne rodzaje ryzyka, szanse, wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa państwa?
 2. W czym wyraża się ewolucja współczesnej sztuki wojennej?
 3. Jakie jest miejsce i rola Wojsk Obrony Terytorialnej w sztuce wojennej?
 4. Jakie są kierunki rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej?
 5. W jaki sposób współczesne uwarunkowana wpływają na sprawność funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnych?
 6. Jakie zmiany zachodzą w wyposażeniu i taktyce działania Wojsk Obrony Terytorialnej?
 7. Jak prezentuje się sprawność współdziałania Wojsk Obrony Terytorialnej z komponentami innych rodzajów Sił Zbrojnych?
 8. Jak kształtuje się współdziałanie Wojsk Obrony Terytorialnej z układem pozamilitarnym systemu obronnego państwa?

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja będzie nie tylko interesującym wydarzeniem naukowym, platformą do dyskusji i wymiany poglądów, ale również stanie się zaczynem do szerszego spojrzenia na problematykę prakseologii w sztuce wojennej.

Organizatorzy i współorganizatorzy konferencji

Organizatorzy:

 • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego;
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego;
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Współorganizatorzy:

 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Dowództwo Garnizonu Warszawa
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kaliszu
 • Komenda Miejska Policji w Kaliszu
 • Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Kalisza
 • 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne w Krakowie
 • Biblioteka Uniwersytetu Kaliskiego;
 • Komenda Miejska Policji w Kaliszu;
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu;
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kaliszu;
 • Straż Miejska Kalisza;
 • Straż Miejska w Szczecinku;
 • TELDAT Sp. z. o.o. Sp. K. Bydgoszcz; Polska Izba Ochrony

Komitet naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Zastępca przewodniczącego komitetu naukowego:

dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, prof. UK – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr Zuzanna Przyłuska – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Członkowie komitetu naukowego:

gen. bryg. Krzysztof Stańczyk – Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

gen. bryg. Rafał Miernik – 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana

gen. dyw. (R) dr Sławomir Kowalski, prof. Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

płk dr hab. inż. Artur Michalak – Akademia Sztuki Wojennej

prof. dr hab. inż. Piotr Dela − Uniwersytet Kaliski

prof. dr hab. Janusz Gierszewski − Uniwersytet Pomorski w Słupsku

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak − Akademia Policji w Szczytnie

prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski − Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij − Krakowska Akademia im A.F. Modrzewskiego

prof. dr hab. Witold Lidwa − Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Pieczywok − Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Andrzej Polak − Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

prof. dr hab. inż. Jan Posobiec − Uniwersytet Kaliski

prof. dr hab. Bogdan Szulc − Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

prof. dr hab. Bernard Wiśniewski − Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

prof. dr hab. Marek Wrzosek − Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

płk dr hab. Dariusz Bogusz − Lotnicza Akademia Wojskowa

dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski − Akademia Menadżerska Nauk Stosowanych w Warszawie

dr hab. Andrzej Czupryński − Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

dr hab. inż. Ryszard Chrobak – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. UK − Uniwersytet Kaliski

dr hab. inż. Krystian Frącik, prof. UK − Uniwersytet Kaliski

dr hab. Weronika Jakubczak − Akademia Pożarnicza w Warszawie

dr hab. Danuta Kaźmierczak − Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. inż. Marek Kubiński, prof. UK − Uniwersytet Kaliski

płk dr hab. Jacek Lasota − Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr hab. Jan Maciejewski − Uniwersytet Wrocławski

dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, prof. UK − Uniwersytet Kaliski

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski − Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Henryk Noga, prof. − Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Jacek Nowak – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

dr hab. Monika Ostrowska − Krakowska Akademia im A. F. Modrzewskiego

dr hab. Krzysztof Rejman − Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr hab. inż. Tomasz Rubaj, prof. UK − Uniwersytet Kaliski

dr hab. inż. Waldemar Scheffs, prof. UK − Uniwersytet Kaliski

ppłk dr Krzysztof Ogonowski – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

dr Agata Dybioch – Straż Miejska Kalisza

dr inż. Wiesław Jaszczur − Uniwersytet Kaliski

dr Paweł Kamiński − Uniwersytet Kaliski

dr Roman Kaszubowski − Uniwersytet Kaliski

dr Magda Ligaj – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr Monika Majchrzak − Uniwersytet Kaliski

dr Zofia Marciniak − Uniwersytet Kaliski

dr Łukasz Mikołajczyk – Uniwersytet Kaliski

dr inż. Iwona Osmólska − Uniwersytet Pomorski w Słupsku

dr Bogumiła Pawlaczyk − Uniwersytet Kaliski

dr inż. Norbert Prusiński − Uniwersytet Kaliski

dr Zuzanna Przyłuska − Uniwersytet Kaliski

ppłk dr Marcin Sztobryn − Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

dr Beata Wenerska − Uniwersytet Kaliski

dr Małgorzata Wilczyńska − Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr Wojciech Winkler − Uniwersytet Kaliski

dr inż. Sławomir Wronka − Uniwersytet Kaliski

dr inż. Zdzisław Ludziejewski – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

por. dr inż. Iwona Szkudlarek –  11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej

płk mgr Zbigniew Targoński – 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

dr hab. Wojciech Horyń, prof. Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia

Komitet organizacyjny

Przewodniczący komitetu organizacyjnego

dr Zuzanna Przyłuska

Zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego

dr Zofia Marciniak

Sekretarz komitetu organizacyjnego

dr Monika Majchrzak

Członkowie komitetu organizacyjnego

nadkom. mgr Wojciech Apiecionek

płk dypl. rez. mgr Krzysztof Gramsz

mł. insp. mgr Witold Goździelewski

mgr inż. Tomasz Piotrowski

mgr Jakub Banasiak

mgr Agnieszka Maciejewska-Kaciupa

mgr Katarzyna Bronowska

mgr Monika Muszyńska

mgr Kamil Przyłuski

mgr Katarzyna Doberstein-Ganszer

mgr Marcin Barnat

mgr Adam Hofman

mgr Andrzej Haraś

mgr Piotr Peksa

mgr Paweł Ratajczyk mgr Agnieszka Gajewska

mgr Piotr Kondrak

mgr Krystyna Szkudlarek

Ustalenia organizacyjne

Termin konferencji: 18 – 19.04.2024 r.

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w murach Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, w budynku Collegium Novum, przy ul. Nowy Świat 4.

Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać z wykorzystaniem
Formularza zgłoszeniowego (dostępny w zakładce DO POBRANIA) w terminie

do 25.03.2024 r.

 na adres: konferencja.wot@uniwersytetkaliski.edu.pl

Publikacja pokonferencyjna

Publikacja pokonferencyjna będzie wydana w formie recenzowanej punktowanej monografii.

Termin nadsyłania rozdziałów sformatowanych zgodnie z ustaleniami Wydawnictwa Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego do 30 kwietnia 2024 roku.

Zasady formatowania rozdziałów w zakładce DO POBRANIA

Wraz z rozdziałami przesłać należy wypełnione i podpisane Oświadczenie autora oraz Umowę wydawniczą. Wzory w zakładce DO POBRANIA

Uwaga: osoby z niepełnosprawnością prosimy o wypełnienie ankiety, druk w zakładce DO POBRANIA. Znając Państwa potrzeby podejmiemy wszelkie starania, by udział w konferencji był dla Państwa jak najbardziej komfortowy.

Wszystkie materiały proszę przesyłać na adres: konferencja.wot@uniwersytetkaliski.edu.pl

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie we własnym zakresie. Na hasło „Konferencjaistnieje możliwość uzyskania 10% rabatu za nocleg w pobliskim hotelu Calisia. Link do hotelu: https://www.hotel-calisia.pl/

Cennik

200 zł: udział czynny (wystąpienie), certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, publikacja pokonferencyjna w monografii, poczęstunek
w przerwach kawowych, uroczysta kolacja;

150 zł: udział bierny, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, publikacja pokonferencyjna w monografii, poczęstunek w przerwach kawowych;

100 zł: udział bierny, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne.

200 zł: opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji
(po zakwalifikowaniu materiału do publikacji)

Udział Doktorantów – 50% regularnej opłaty.

Opłaty nie podlegają zwrotom.

Wpłaty prosimy dokonywać do 31.03.2024 r. na konto:

Bank Pekao S.A.

86 1240 6609 1111 0010 2612 4161 Tytuł przelewu: Konferencja WOT

Kontakt

Kontakt do organizatorów: konferencja.wot@uniwersytetkaliski.edu.pl

Szczegółowe informacje mogą Państwo również uzyskać kontaktując się z zastępcą przewodniczącego komitetu naukowego dr Zuzanną Przyłuską z.przyluska@uniwersytetkaliski.edu.pl, tel. 883-818-728