• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Certyfikacja systemu

Funkcjonujący w Uniwersytecie Kaliskim im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego system zarządzania jakością wg normy ISO 9001 został wdrożony w grudniu 2015 r. Audit certyfikacyjny, weryfikujący działalność uczelni, został przeprowadzony w lutym 2016 r. przez niezależnych auditorów jednej z najważniejszych jednostek certyfikacyjnych w Polsce, firmę TÜV SÜD, należącą do międzynarodowego koncernu TÜV SÜD AG.

W zakresie certyfikacji znalazło się kształcenie studentów zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, obejmujące całą ścieżkę studiów – począwszy od identyfikacji wymagań klienta, w tym również zapotrzebowania rynku pracy, aż do procesu dyplomowania. Auditowi poddana została działalność wszystkich ówczesnych wydziałów uczelni, jak i procesy realizowane na szczeblu centralnym. W roku 2021 system rozszerzono o Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych.

Pozytywnie zakończona certyfikacja oraz przeprowadzane corocznie audity nadzoru są kolejnymi dowodami na realizację przez kaliską uczelnię kształcenia o wysokiej jakości.

W roku akademickim 2017/2018 system został dostosowany do wymogów nowego wydania normy z 2015 r. W roku 2019, a następnie w roku 2022, w uczelni zrealizowane zostały audity recertyfikujące, przedłużające okres ważności certyfikatu każdorazowo o kolejne 3 lata.

ISO 9001

Przeprowadzony w kaliskiej PWSZ w lutym 2016 r. audit certyfikacyjny zakończył się przyznaniem naszej uczelni pierwszego certyfikatu ISO 9001. W kwietniu 2018 r. uczelnia została poddana auditowi za zgodność z nowym wydaniem normy, w lutym 2019 r. przedłużono jego ważność o 3 lata, a w 2022 r. o kolejne 3 lata, do 2025 r. Otrzymany w następstwie tych auditów certyfikat jest dowodem na spełnienie przez uczelnię wymogów międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Certyfikacja systemu została przeprowadzona przez jedną z najważniejszych jednostek certyfikacyjnych w Polsce, firmę TÜV SÜD, należącą do międzynarodowego koncernu TÜV SÜD AG.