• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniu 17 czerwca 2024 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa w gospodarce”. Organizatorem konferencji był Instytut Nauk Prawnych UK. Konferencja stanowiła doniosłe wydarzenie, które zgromadziło liczne grono specjalistów, naukowców i prawników-praktyków. Obrady swoją obecnością zaszczycił Prezes Prokuratorii Generalnej Pan Mariusz Haładyj. Konferencję uroczyście otworzył Rektor Uniwersytetu Kaliskiego prof. Andrzej Wojtyła. Słowo wstępne do licznie zgromadzonych gości, prelegentów, uczestników i studentów wygłosiła Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. Ewa Szewczyk wraz z dr Adamem Plichtą, Prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych UK.

Pierwszą część obrad prowadził prof. Tadeusz Gadkowski. W wystąpieniu otwierającym obrady prof. Andrzej Powałowski wygłosił prelekcje „Prawo w biznesie”, wskazując na rolę aksjologii w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i łączenia wiedzy prawniczej z funkcjami menedżerskimi. Wystąpienie Pana Mariusza Haładyja dotyczyło „Roli Prokuratorii Generalnej w ochronie interesów Skarbu Państwa”. W wystąpieniu mówca podzielił się wiedzą praktyczną dotyczącą ochrony praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praw i interesów Skarbu Państwa, którą sprawuje Prokuratoria Generalna. Pierwszy panel zakończył się referatem prof. Marka Szewczyka „Konstytucyjność regulacji prawnych w przedmiocie wyceny nieruchomości”, w której prelegent przedstawił regulacje, orzecznictwo sądowe i postulaty de lege ferenda dotyczące przepisów o gospodarce nieruchomościami. Moderatorem drugiego panelu była prof. Anna Młynarska-Sobaczewska. W tej części obrad głos zabrał Sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu Pan Michał Włodarek przedstawiając temat „Upadłość konsumencka”. W referacie omówiono szczegółowe regulacje wsparte doświadczeniem w zawodzie sędziego. Następnie uczestnicy wysłuchali prelekcji dr Andrzeja Gadkowskiego nt. „Mediacja w ochronie własności intelektualnej w wymiarze międzynarodowym”. Prelegent w oparciu o praktykę zawodową, przedstawił działalność Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie. Konferencje zwieńczyło wystąpienie dr Agnieszki Koniecznej „Efektywność egzekucji sądowej z nieruchomości”, w którym omówiono właściwość komornika, procedurę, uczestników postępowania, zakres oraz skutki zajęcia nieruchomości.