• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
Akademia Kaliska

W środę i czwartek Centrum Badawczo – Wdrożeniowe Akademii Kaliskiej organizuje konferencję naukową, podsumowującą projekt naukowo badawczy.

W ramach Centrum działają zespoły badawcze realizujące określone projekty – zatwierdzane przez dyrektora – prof. Akademii Kaliskiej dra hab. Ireneusza T.  Dziubka. Rekrutacja do składu zespołu badawczego następuje z grona: pracowników Akademii Kaliskiej, realizujących projekty badawcze lub badawczo-dydaktyczne; osób zatrudnionych w ramach projektów grantowych i innych pokrewnych; nauczycieli akademickich zatrudnionych poza Akademią; doktorantów i studentów Akademii Kaliskiej, jak również pochodzących ze środowiska zewnętrznego; krajowych i zagranicznych badaczy oraz specjalistów w obszarze działania Centrum.

Zakres badań naukowych Centrum ma charakter interdyscyplinarny, uwzględniający paradygmaty właściwe dla poszczególnych dyscyplin naukowych uprawianych w Uczelni. Dodatkowo Centrum tworzy warunki do rozwoju nauki, innowacji i komercjalizacji wiedzy poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej swobodny transfer pomiędzy światem nauki a interesariuszami zewnętrznymi.

Na takich podstawach – liderem/kierownikiem zespołu badawczego, powołanym do realizacji projektu pn. “Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość”  –  została dr nauk o obronności Bogumiła Pawlaczyk, która powołała zespół badawczy. Jego szeregi, poza zainteresowanymi badaczami, zasili doktoranci Akademii Kaliskiej.

W ujęciu metodologicznym za fundamentalną podstawę prac  – założono wykorzystanie jednej z  interesujących metod heurystycznych  –  brainstorming (z  ang. “burza mózgów”). Jednocześnie przyjęto, że efektywność badawcza grupy projektowej poddana zostanie ocenie przez Zespół Naukowy złożony z wybitnych specjalistów, którzy zajmą odpowiednie stanowiska na specjalnie zorganizowanej konferencji podsumowującej.

Obszary zainteresowań:

 • bezpieczeństwo jako przedmiot poznania wielu dziedzin;
 • uniwersalne wartości bezpieczeństwa;
 • ujęcie bezpieczeństwa oraz wszelkie typologie;
 • uniwersalne wartości bezpieczeństwa;
 • bezpieczeństwo a potrzeby podmiotu w odniesieniu do pewności przetrwania i  rozwoju;
 • poznawcze walory poszczególnych sektorów bezpieczeństwa i ich specyficzne ukierunkowanie;
 • różnice w postrzeganiu bezpieczeństwa, jako podstawy bytu i funkcjonowania wszelkich przedmiotów poznania;
 • utylitarne cele poszczególnych sektorów bezpieczeństwa i ich specyficzne ukierunkowanie;
 • wielość definicji, ujęć, klasyfikacji, systematyk, typologii, typizacji i  kategoryzacji bezpieczeństwa;
 • sektorowa wieloaspektowość ujęć bezpieczeństwa i braki w tworzeniu wspólnej płaszczyzny jego poznawania, jako kategorii uniwersalnej;
 • różnorodność postrzegania tych przedmiotów z pozycji potrzeb definiującego/ badacza;
 • stanowiska wobec istnienia/braku powszechnie akceptowalnego języka opisu;
 • problemy w transponowaniu wiedzy o bezpieczeństwie do praktyki i kształcenia;
 • wyzwania środowiska bezpieczeństwa ujmowanego jako ogół wszystkich czynników otoczenia podmiotu bezpieczeństwa oraz jako wyzwania, szanse, zagrożenia związane z  istnieniem podmiotu bezpieczeństwa;
 • ryzyka bezpieczeństwa, rozumiane jako wypadkowa możliwości zaistnienia negatywnych zdarzeń oraz skutków będących ich wynikiem;
 • zastosowanie teorii bezpieczeństwa w praktyce, na przykład: legislacyjnej, proceduralnej, szkoleniowej, innej;
 • zacieranie różnic pomiędzy bezpieczeństwem.

Pierwszy dzień obrad będzie można śledzić w środę, 23 lutego od godz. 10,  klikając w link:

Link do pierwszego dnia konferencji na platformie teams

Transmisja drugiego dnia obrad, rozpocznie się 24. lutego, o godz. 10 i będzie dostępna w poniższym linku:

Link do drugiego dnia konferencji na platformie teams

Szczegółowy plan konferencji: