• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Uniwersytet Kaliski znalazł się w gronie 47 uczelni (na 211 aplikujących), które otrzymają unijne dofinansowanie w  konkursie „Kształcenie na potrzeby gospodarki”. Na projekt pn. „Nowoczesne kształcenie na potrzeby polskiej gospodarki”, uczelnia otrzyma 8 199 934 zł. Kwota ta pozwoli m.in. na doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt oraz realizację dodatkowych elementów kształcenia studentów w postaci bezpłatnego udziału w krajowych i zagranicznych wyjazdach, specjalistycznych szkoleniach, targach czy konferencjach.

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Kaliskiego do potrzeb rozwoju gospodarki i rynku pracy oraz zielonej i cyfrowej transformacji w l. 2024-2027 na 9 kierunkach studiów poprzez upraktycznienie, uatrakcyjnienie i ubranżowienie programów kształcenia z uwzględnieniem niezbędnej modernizacji infrastruktury dydaktycznej i informatycznej w ramach takich działań́ jak:

a) tworzenie nowych i modyfikacja istniejących programów kształcenia wraz z pracodawcami, praktykami i otoczeniem społeczno-gospodarczym;

b) doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt, urządzenia, oprogramowania zgodnie ze zmodyfikowanym/ tworzonym programem kształcenia;

c) realizacja dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, które mają wspomagać́ realizację efektów kształcenia;

d) realizacja działań́ zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki;

e) rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację programów kształcenia.

KIERUNKI OBJĘTE WSPARCIEM

Modyfikacja istniejących kierunków:

 • Informatyka
 • Elektrotechnika
 • Zarządzanie
 • Logistyka
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Kosmetologia
 • Ratownictwo medyczne
 • Mechanika i budowa maszyn

Planowany nowy kierunek:

 • Inżynieria technologii medycznych

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

Okres realizacji projektu: od 01 czerwca 2024 do 31 sierpnia 2027

Wartość całkowita projektu: 8 484 234,00 zł

Wartość dofinansowania: 8 199 934,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 7 001 189,90 zł

#FunduszeUE