• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Uniwersytet Kaliski im. Prezydent Stanisława Wojciechowskiego został zwycięzcą Ranking Publicznych Akademii Nauk Społecznych i Uczelni Zawodowych 2024. 26 czerwca Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” opublikowała jubileuszową, 25. edycję prestiżowego zestawienia najlepszych uczelni wyższych w kraju.

W rankingu sklasyfikowano łącznie 103 uczelnie. – Ranking Szkół Wyższych Perspektywy od początku, czyli od 2000 roku, adresowany jest przede wszystkim do kandydatów na studia, którym chcemy pomóc w wyborze kierunku studiów i uczelni – poprzez dostarczenie właściwych informacji we właściwym momencie. W czasach dramatycznie szybkich zmian cywilizacyjnych – technologicznych, społeczno-politycznych i gospodarczych – ta wiedza jest dla nich jeszcze cenniejsza – informują „Perspektywy”.

Przygotowany przez fundację ranking to w istocie cztery wzajemnie się uzupełniające zestawienia, które zostały stworzone w oparciu o różne misje pełnione przez uczelnie:

  • Ranking Uczelni Akademickich obejmujący wszystkie (z wyjątkiem artystycznych) szkoły wyższe w kraju, posiadające co najmniej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych obejmujący uczelnie kształcące na poziomie co najmniej magisterskim;
  • Ranking Publicznych Akademii Nauk Społecznych i Uczelni Zawodowych;
  • Ranking Kierunków Studiów, obejmujący w tym roku 74 główne kierunki lub grupy kierunków studiów w uczelniach akademickich.

Kapituła brała pod uwagę takie kryteria jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. O ile jednak w rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, to w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z potencjałem dydaktycznym (dostępność kadry dla studentów i prowadzone kierunki studiów), ekonomicznymi losami absolwentów (wynagrodzenia i zatrudnienie) i siłą naukową (ewaluacja działalności naukowej, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, rozwój kadry własnej, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne).

Uniwersytet Kaliski zajął pierwsze miejsce ex aequo z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Kryteria, jakie brano pod uwagę w Rankingu Publicznych Akademii Nauk Społecznych i Uczelni Zawodowych

Bardzo się cieszę, że wróciliśmy na szczyt. Wcześniej, do 2015 roku, utrzymywaliśmy pierwszą pozycję w kraju przez 9 lat z rzędu. To pokazuje, że nasza uczelnia dynamicznie się rozwija i zapewnia absolwentom coraz lepsze perspektywy na rynku pracy. Nie zmierzamy spocząć na laurach i wciąż podnosić jakość kształcenia. Rekrutacja trwa, czekamy na kandydatów – zachęca rektor Uniwersytetu Kaliskiego, dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. Uniwersytetu Kaliskiego.

Uniwersytet Kaliski posiada w ofercie około 30 kierunków studiów.