• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 6 października 2023 roku nasz Instytut zmienił nazwę z “Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych” (I-CDBKZ) na “Instytut Inżynierii Mechanicznej“.

Zmiany te wynikają z przekształcenia naszej Uczelni –  Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, które nastąpiło z dniem 2 października 2023 roku.

W dalszym ciągu wykonujemy pomiary i badania dla firm, instytutów naukowych, uczelni oraz innych ośrodków naukowych. Bierzemy udział w projektach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych. Wspieramy kadrę naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Kaliskiego poprzez wykonywanie badań i pomiarów oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych ze specjalistycznych przedmiotów inżynierskich na kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn”.

W dniu 14.09.2023 r. mieliśmy zaszczyt gościć uczestników II Forum Mechanicznego, którego organizatorami byli: firma Gühring, czołowy producent narzędzi do obróbki skrawaniem, Akademia Kaliska, Miasto Kalisz oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu. W auli Instytutu trwała dyskusja naukowców, studentów, a także przedstawicieli firm i instytucji związanych z branżą mechaniczną.

Tematyka forum obejmowała zagadnienia takie jak: nowoczesne technologie wytwórcze, zielona regeneracja narzędzi, rozwój zawodowy kadry technicznej, współpraca przemysłu i świata nauki.

W czasopiśmie „Fatigue of Aircraft Structures” Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie ukazał się artykuł „Checking the Correctness of the Process of Brazing of the Honeycomb Seal to the Base by Ultrasonic Method” autorstwa Agaty Świerek, Józefa Krysztofika, Wojciecha Matczaka i Antoniego Niepokólczyckiego.

Publikacja powstała na podstawie dyplomowej pracy magisterskiej mgr inż. Agaty Świerek pt. „Metody kontroli poprawności realizacji procesu lutowania uszczelnień ulowych w elementach silników lotniczych”, której promotorem był dyrektor Instytutu-Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, dr inż. Antoni Niepokólczycki. Praca obroniona została na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej.

Publikacja poświęcona jest tematyce kontroli poprawności realizacji procesu lutowania uszczelnień ulowych do nieruchomych elementów turbinowych silników lotniczych. W pracy opisano ten proces zwracając uwagę na główne aspekty mające zasadniczy wpływ na to, czy uszczelniacz będzie dokładnie przylutowany do powierzchni zgodnie z wymaganiami, czy też występować będą niedopuszczalne obszary niedolutowania.

Celem pracy było sprawdzenie możliwości wykorzystania metody ultradźwiękowej do badania poprawności realizacji procesu lutowania uszczelnień ulowych oraz porównanie badań prowadzonych tą metodą z najczęściej stosowanymi obecnie badaniami wizualnymi.

Przeprowadzone w ramach pracy badania bardzo dobrze pokazały, że istnieją przesłanki do wykorzystania metody defektoskopii ultradźwiękowej do badania poprawności realizacji procesu lutowania uszczelnień ulowych w elementach silników lotniczych. Metoda ta również stwarza możliwości zautomatyzowania procesu kontroli, pełnego jego dokumentowania oraz obiektywnej oceny poprawności połączenia.

Uzyskane w pracy wyniki stanowią bardzo dobry punkt wyjścia do dalszych badań, których celem będzie wdrożenie metody defektoskopii ultradźwiękowej do badania poprawności lutowania uszczelnień ulowych w warunkach przemysłowych.

„Fatigue of Aircraft Structures” jest 40 pkt czasopismem indeksowanym w bazie SCOPUS, publikującym w trybie Open Access.

Publikacja dostępna jest pod linkiem: https://sciendo.com/issue/FAS/0/0

W dniach 24 – 28 kwietnia 2023 r., dyrektor Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, dr inż. Antoni Niepokólczycki, uczestniczył w zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wizycie studyjnej w Technical University of Munich (TUM) oraz TUM International GmbH w Monachium. Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”, realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Celem wizyt studyjnych, organizowanych w ramach projektu, jest poprawa kompetencji zarządczych kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w zakresie: 

 • konsolidacji uczelni, 
 • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 
 • rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej, 
 • współpracy uczelni i instytutów badawczych, 
 • internacjonalizacji uczelni, 
 • komercjalizacji wyników badań, 
 • modeli uczelni, 
 • rozwoju kluczowych kompetencji uczelni. 

Wyjazdy studyjne organizowane są w celu zapoznania uczestników z dobrymi praktykami w zarządzaniu systemem szkolnictwa wyższego oraz kierunkami zmian w tym obszarze.

Technical University of Munich (TUM) jest jedną z najbardziej cenionych wyższych uczelni europejskich. W 2017 roku TUM zajął 4. miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnych uniwersytetów europejskich i jest bardzo wysoko oceniany na świecie ze względu na swoją aktywność naukową. Przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, wynikających z realizowanych badań naukowych, uczelnia współpracuje ściśle między innymi z takimi firmami jak BMW czy Siemens. Technical University of Munich ma wielu znanych absolwentów, wśród których jest 17 laureatów nagrody Nobla. Specjalnością̨ uczelni są̨ kierunki techniczne i przyrodnicze, jak np.: inżynieria lotnicza i kosmiczna, agronomia, architektura, browarnictwo, dietetyka, elektrotechnika. W ofercie studiów jest 130 kierunków na 13 wydziałach. Najwyżej w rankingach oceniane są kierunki związane z inżynierią̨ i informatyką. Uniwersytet współpracuje ze 175 uczelniami wyższymi na świecie.

Wizyta studyjna w Technical University of Munich składała się ze spotkań z osobami kluczowymi w wymienionych powyżej obszarach działalności uczelni. Spotkania rozpoczynały się prezentacją określonego aspektu działania uczelni, po której zawsze następowała ożywiona dyskusja uczestników szkolenia z prowadzącym. Wszystkie przeprowadzone w ramach wizyty spotkania odsłoniły bardzo nowoczesny model wyższej uczelni badawczej, który jest wyjątkowo atrakcyjny, nie tylko dla studentów i kadry uczelni, ale również dla miasta i jego mieszkańców oraz bardzo rozwiniętego w Bawarii przemysłu. Dodatkową korzyścią wizyty są kontakty nawiązane z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i realizację strategii TUM, które mogą być wykorzystane w pracy w macierzystych uczelniach uczestników szkolenia.

Wizyta studyjna w TUM naprawdę robi wrażenie. Jest to nie tylko nowoczesny uniwersytet badawczy, ale również, jak sami siebie nazywają, Uniwersytet Przedsiębiorczości XXI Wieku (The Entrepreneurial University of the 21st Century). I jest to jak najbardziej uzasadnione określenie.

W dniach 14 – 15 grudnia 2022 roku w Warszawie dyrektor Instytutu, dr inż. Antoni Niepokólczycki, uczestniczył w zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki szkoleniu „Zarządzanie projektami na uczelni” w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń krajowych i zagranicznych (lub innych form kształcenia) podnoszących kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni, w szczególności w zakresie zarządzania zespołem, zarządzania finansami, zarządzania projektami, właściwego wydatkowania środków publicznych w kontekście przeciwdziałania działaniom korupcyjnym, komunikacji naukowej i kształtowania postaw proinnowacyjnych, aktualnych przepisów z zakresu szkolnictwa wyższego oraz nauki, absorpcji środków finansowych np. z Horyzontu 2020, szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych.

W dniach 21 – 22 stycznia 2023 r., dyrektor Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, dr inż. Antoni Niepokólczycki, wziął udział w akredytowanym szkoleniu AgilePM® Foundation, które ukończył z wynikiem pozytywnym.

Celem szkolenia było zaprezentowanie zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej metody zwinnego zarządzania projektami AgilePM®. Kurs przygotowuje uczestnika do samodzielnej realizacji projektów zgodnie z AgilePM® i umiejętnego stosowania różnych stylów zarządzania, niezbędnych przy realizacji projektów, z wykorzystaniem skutecznej komunikacji, która ułatwi zwinne zarządzanie zespołem projektowym. Szkolenie przygotowuje do międzynarodowego egzaminu AgilePM® Foundation.

Uczestnik po odbyciu szkolenia zdobywa następujące umiejętności i wiedzę:

 • posiada, rozumie i wykorzystuje wiedzę z zakresu zwinnego zarządzania projektami,
 • sprawnie komunikuje się̨ w zespole,
 • definiuje koncepcję zwinnego zarządzania projektami AgilePM® w firmie oraz skuteczniej pracuje nad projektem, dzięki czemu zwiększa szansę na osiągniecie sukcesu wdrażanych w firmie projektów i realizację założonych celów biznesowych,
 • definiuje kluczowe elementy przygotowania się̨ do projektu,
 • poszukuje rozwiązań́ podnoszących jakość́ realizowanych przez siebie zadań́ oraz zwiększających ich efektywność́,
 • rozumie i potrafi opisać́ role i obowiązki projektowe,
 • zwinnie zarządza zespołem projektowym z wykorzystaniem skutecznej komunikacji,
 • świadomie stosuje metodę̨ zwinnego zarządzania projektami,
 • projektuje cykl życia projektu,
 • zarządza ryzykiem w projekcie.

W ramach wymiany pracowników z programu Erasmus+  była możliwość odwiedzenia uczelni partnerskiej Universidade Eduardo Mondlane w Maputo, stolicy Mozambiku.

Jednym z uczestników tego wydarzenia był nasz pracownik mgr inż. Adam Hofman, który w swoim wystąpieniu zaprezentował działalność oraz aktualne i planowane możliwości badawcze Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych.