• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

STYPENDIUM MINISTRA 2023/2024

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia
dla studentów na rok akademicki 2023/2024 znajduje się na 
stronie Ministerstwa.

Stypendia ministra są przyznawane studentom na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów określają:

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców z dnia 1 kwietnia 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 428)

Szczegółowa procedura składania wniosków w Uniwersytecie Kaliskim jest określona Zarządzeniem Nr 0300.198.VI.2023 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 25 września 2023 roku w sprawie trybu składania wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów oraz wyznaczenia Koordynatora ds. wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Wnioski o stypendium ministra z upoważnienia Rektora przygotowuje Koordynator uczelni:

mgr Paweł Kazaniecki

adres e-mail: p.kazaniecki@uniwersytetkaliski.edu.pl

tel: +48 62 767 95 98

Korespondencja dotycząca stypendium ministra powinna być kierowana wyłącznie na powyższy adres.

W roku akademickim 2023/2024 wnioski o stypendium ministra dla najlepszych studentów będą składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Moduł „wniosek o stypendium ministra dla studenta zostanie udostępniony w systemie OSF od 1 października 2023 r.

WAŻNE TERMINY

 • do 6 października 2023 r. -studenci składają do dziekana swojego wydziału za pośrednictwem dziekanatu pisemne zgłoszenie swojej kandydatury oraz oświadczenie nr 1 w wersji papierowej. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, kierunek studiów oraz telefon kontaktowy studenta wraz z dokumentacją osiągnięć,
 • do 11 października 2023 r. – Dziekan po zapoznaniu się ze zgłoszeniem oraz przedstawioną dokumentacją wydaje opinię pozytywną lub negatywną,
 • od 12 października 2023 r. – Koordynator przekazuje studentom loginy i hasła do systemu OSF,
 • do 17 października 2023 r. – studenci wypełniają wnioski. Wygenerowane z systemu robocze pliki pdf wraz z załącznikami przesyłają koordynatorowi pocztą elektroniczną,
 • do 20 października 2023 r. – Koordynator, po weryfikacji danych osobowych studentów przez dziekanaty, przedstawia wnioski o stypendia Rektorowi Uniwersytetu Kaliskiego,
 • do 25 października 2023 r. – Rektor przekazuje ministrowi podpisane elektronicznie wnioski o przyznanie stypendium za pośrednictwem systemu OSF.

Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Oświadczenie studenta

Pliki do pobrania:


Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Departament Edukacji i Nauki serdecznie zaprasza do składania wniosków o Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w roku 2023.

Stypendium w kategorii „Student” ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia gratyfikującego studentów, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. O stypendium mogą ubiegać się studiujący w uczelniach na terenie województwa wielkopolskiego studenci i absolwenci, kończący uczelnię w roku składania wniosku kierunków z dziedziny:

1)            nauk humanistycznych
2)            nauk inżynieryjno-technicznych
3)            nauk medycznych i nauk o zdrowiu
4)            nauk rolniczych
5)            nauk społecznych
6)            nauk ścisłych i przyrodniczych
7)            nauk teologicznych
8)            sztuki.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych w budżecie Województwa Wielkopolskiego.

Do składania wniosków o przyznanie stypendium uprawnieni są rektorzy uczelni lub upoważnione przez nich osoby. Szczegółowe informacje znajdują się w „Regulaminie przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Strona stypendia naukowe marszałka województwa wielkopolskiego

Plik do pobrania:

Pismo Okólne nr 1.2023 Rektora Akademii Kaliskiej

STYPENDIA POMOSTOWE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że  zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2023/2024.

Zgodnie z § 3 „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Program adresowany jest tylko dla maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku.

Regulamin dostępny jest na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendium-pomostowe-czeka-xxii-edycja-tuz-za-rogiem/#post-17990strona stypendia pomostowe

Nabór do programu stypendialnego Gminy Kluczbork

Stypendia dla studentów kierunków medycznych, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego

Gmina Kluczbork  ogłasza kolejny – trzeci już nabór na stypendia dla studentów kierunków medycznych, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego, którzy będą chcieli podjąć pracę w kluczborskim szpitalu. Stypendia wynoszą 2000 zł miesięcznie (medycyna, w trakcie trwania roku akademickiego), oraz 1000 zł lub 1200 zł miesięcznie (studenci kierunków pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne). Oferta skierowana jest do studentów wszystkich uczelni, a stypendia Gminy Kluczbork mogą łączyć się z innymi stypendiami (np. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego).

Nabór wniosków trwa od 1. czerwca do 10. września 2023r.

Wszystkie niezbędne dokumenty, informacje i wnioski dostępne są na stronie internetowej  https://www.kluczbork.eu/1369,nabor-2023

Nabór uzupełniający dotyczący programu stypendialnego Marszałka Województwa Mazowieckiego dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne

Informacja o naborze uzupełniającym wniosków dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych:

Pismo (PDF): ZD-I.9024.17.2022.TS

Pismo (Word): ZD-I.9024.17.2022.TS

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i gratyfikowania studentów, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla studentów do dalszego rozwoju naukowego.

O stypendium mogą ubiegać się studiujący na uczelniach na terenie województwa wielkopolskiego studenci i absolwenci, kończący uczelnię w roku składania wniosków z dziedziny:

– nauk humanistycznych,

– nauk inżynieryjno-technicznych,

– nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

– nauk rolniczych,

– nauk społecznych,

– nauk ścisłych i przyrodniczych,

– nauk teologicznych,

– sztuki.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych w budżecie Województwa Wielkopolskiego.

Strona stypendia naukowe marszałka województwa wielkopolskiego 

Program stypendialny Marszałka Województwa Mazowieckiego dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne

Program stypendialny skierowany jest do studentów III roku studiów pierwszego stopnia, kształcących się kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. Celem realizowanego programy stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów na w/w kierunkach. Podmioty lecznicze, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub którym posiada udziały, zdeklarowały m.in. gotowość do zapewnienia stypendystom zatrudnienia i umożliwienie po ukończeniu studiów rozwoju zawodowego.

Uchwała nr 999/329/22 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego w roku akademickim 2022/2023

STYPENDIUM dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarskim i położniczym 2021/2022

Celem ustanowienia stypendium dla studentów uczelni wyższej o kierunku pielęgniarskim oraz położniczym jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Informacje o nowym stypendium znajdują się poniżej:

STYPENDIUM MINISTRA 2022/2023

Dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi artystycznymi lub sportowymi. Informacje o nowym stypendium znajdują się poniżej:

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki

STYPENDIUM MINISTRA 2021/2022

Dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi artystycznymi lub sportowymi. Informacje o nowym stypendium znajdują się poniżej:

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

Stypendium Ministra (Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki) (PDF) otwiera się w nowym oknie

STYPENDIUM NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla studentów do dalszego rozwoju naukowego.

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych:

 • w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • publikacji naukowych, udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnię,
 • udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • działalności w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych w budżecie województwa wielkopolskiego.
strona stypendia naukowe marszałka województwa wielkopolskiego otwiera się w nowym oknie

STYPENDIA POMOSTOWE DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że 26 marca 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022.

Zgodnie z § 3 „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022”

Program adresowany jest tylko dla maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku.

Regulamin dostępny jest na stronie strona stypendia pomostowe otwiera się w nowym oknie

skan pisma dotyczący stypendium pomostowego na rok 2021/2022

STYPENDIUM MINISTRA 2020/2021

Dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi artystycznymi lub sportowymi. Informacje o nowym stypendium znajdują się poniżej:

STYPENDIUM NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Stypendium ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla studentów do dalszego rozwoju naukowego.

Przeznaczone dla studentów zamieszkujących na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, mających osiągnięcia w postaci wyników uzyskanych w konkursach o charakterze naukowym, publikacji naukowych, uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych, udziału w konferencjach, działalności w kole naukowym.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w roku akademickim ze środków zabezpieczonych w budżecie województwa wielkopolskiego.

STYPENDIA NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO otwiera się w nowym oknie

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM

STYPENDIA NAUKOWE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROK 2020 otwiera się w nowym oknie