• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

STYPENDIUM REKTORA 2023/2024

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub posiada osiągniecia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O stypendium rektora, może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.).

Ważne terminy

  • Od 9.10.2023 r. do 27.10.2023 r.
  • Studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego od 1.03.2024 r. do 15.03.2024 r.

Wnioski

Wnioski o stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2023/2024 należy składać poprzez system Wirtualna Uczelnia (wu.akademia.kalisz.pl).

Podpisany własnoręcznie wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie papierowej w Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Informacje ogólne

W przypadku stypendium rektora dla studentów za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane osiągnięcia zgodnie z załącznikiem nr 7 Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 9% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na danym kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.

Stypendium przyznawane jest na okres do 9 miesięcy w danym roku akademickim.
Wypłata świadczeń dokonywana jest co miesiąc, najpóźniej do końca miesiąca, za który przysługuje świadczenie z zastrzeżeniem, że:

  • stypendia za semestr zimowy zostaną wypłacone najpóźniej w grudniu danego roku akademickiego z wyrównaniem,
  • stypendia za semestr letni zostaną wypłacone najpóźniej w kwietniu danego roku akademickiego z wyrównaniem.

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta.

Wszystkie formy pomocy są przyznawane wyłącznie na wniosek studenta.
Wnioski bez podpisów i wymaganych dokumentów będą zwracane studentom z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni. Jeżeli student nie uzupełni wymaganej dokumentacji w terminie – WNIOSKI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Do pobrania