• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

ZAPOMOGI 2023/2024

Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Ważne terminy

Wniosek o zapomogę student jest zobowiązany złożyć do 25. dnia każdego miesiąca. Wnioski o przyznanie zapomogi rozpatrywane są w ciągu miesiąca z zastrzeżeniem, że wnioski złożone w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień – do końca września bieżącego roku.

Wnioski

Świadczenie przyznawane jest na wniosek studenta, który generuje się za pośrednictwem systemu Wirtualnej Uczelni (wu.uniwersytetkaliski.pl).

Podpisany własnoręcznie wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie papierowej w Sekcji ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Informacje ogólne

Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta związanej z: ciężką chorobą studenta, urodzeniem dziecka, śmiercią członka rodziny studenta (matka, ojciec, brat, siostra, dziecko własne, współmałżonek), nieszczęśliwy wypadek studenta, innym zdarzeniem losowym.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim z zastrzeżeniem, że z tytułu jednego tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania zapomogi.

Wnioski o zapomogę, student zobowiązany jest złożyć w roku akademickim, w którym znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej oraz udokumentować go odpowiednimi zaświadczeniami.

Do pobrania