• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.Regulamin praktyk zawodowych –

2. Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki –

3.Program praktyk –

OKREŚLENIE WARUNKÓW ODBYWANIA PRAKTYK PRZEZ STUDENTÓW KIERUNKU DIETETYKA

 Student rozpoczynający praktykę powinien posiadać:

 1. Aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B,
 2. Aktualne ubezpieczenie NNW (rozszerzone o zapis związany z ryzykiem ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny) i OC,
 3. Skierowanie i porozumienie, 
 4. Dziennik praktyk, 
 5. Czyste ochronne ubranie (fartuch) i zmienne obuwie.

 PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI:

 1. Wybierz zakład pracy, uzyskaj zgodę na odbycie praktyki (na pobranym powyżej wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki), ustal termin i czas trwania praktyki.
 2. Złóż kompletnie wypełniony  wniosek ze zgodą placówki na odbycie praktyki zawodowej do pok. 110, p. Sylwia Minta.
 3. Odbierz skierowanie na praktyki i porozumienie z Uczelni (P. Sylwia Minta p.110).
 4. Dostarcz skierowanie i porozumienie do pracodawcy. Pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię.
 5. Po dopełnieniu tych formalności możesz  odebrać dzienniczek praktyk i rozpocząć praktykę.

Po odbiorze dzienniczka praktyk należy:

 • zapoznać się i podpisać pod regulaminem praktyki zawodowej (data, podpis)
 • podpisać dzienniczek imieniem i nazwiskiem, nr. albumu i trybem studiów.

Dzienniczek praktyk wypełniany jest przez studenta  podczas trwania praktyki zawodowej (daty wykonania danych czynności oraz ocena i podpis przez Zakładowego Opiekuna praktyk).

W ostatnim dniu praktyki zawodowej należy uzupełnić ostatnią kartę z danego roku praktyk
(dane Zakładu, w którym odbywała się praktyka, data rozpoczęcia i zakończenia praktyki) wraz z opinią zakładowego opiekuna praktyk oraz sugerowaną oceną i podpisem.

7. Po zakończeniu praktyki

 • Złóż uzupełniony dziennik praktyk do Uczelnianego Opiekuna praktyk – mgr Ewy Wawrzyńczak, nie później niż do końca semestru!

FORMA ZALICZENIA PRAKTYK:

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów,
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej – w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • proponowaną ocenę wraz z opinią,
 • ostateczną ocenę wystawia Uczelniany Opiekun praktyk.