• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość w zarządzaniu. Nowoczesne metody zarządzania współczesną organizacją”


Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości w zakresie nowoczesnych metod zarządzania organizacją, wymiana poglądów oraz doświadczeń związanych z podnoszeniem jakości, skuteczności i efektywności działań w zmieniającej się gospodarce.

Obszary tematyczne konferencji:
• wyzwania jakości we współczesnej organizacji,
• uwarunkowania i konsekwencje zmian w obszarze zarządzania,
• istota, narzędzia i znaczenie czwartej rewolucji przemysłowej,
• metody i narzędzia zarządzania w warunkach zmienności otoczenia i gospodarki opartej na wiedzy,
• metody i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, jakością, wiedzą, kapitałem intelektualnym oraz zasobami materialnymi i niematerialnymi,
• wybrane problemy w obszarze zarządzania organizacją.

Prelekcje podczas konferencji mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim – dotyczy to również przygotowywanych do wydawnictwa pokonferencyjnego referatów.

Konferencja przewidziana jest w formie hybrydowej: online (przy pomocy aplikacji Teams) oraz stacjonarnie (Collegium Novum, ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz). Uczestnicy w formularzu zgłoszeniowym wybierają, w jakiej formie chcą wziąć udział w konferencji.

Dla wszystkich czynnych uczestników konferencji przewidziano certyfikaty uczestnictwa.

prof. dr hab.  Joanna Paliszkiewicz – SGGW w Warszawie

prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak – Politechnika Śląska

dr hab. inż. Justyna Górna, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. inż. Piotr Senkus – Uniwersytet Warszawski

dr inż. Joanna Iwko – Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Kaliski

prof. dr hab. Maria Trojanek – Uniwersytet Kaliski

dr Jan Frąszczak, prof. UK – Uniwersytet Kaliski

dr inż. Aneta Pisarska, prof. UK – Uniwersytet Kaliski

dr Izabela Rącka, prof. UK – Uniwersytet Kaliski

dr Beata Wenerska, prof. UK – Uniwersytet Kaliski

dr Edyta Kulawiecka – Uniwersytet Kaliski

dr inż. Bartosz Spychalski – Uniwersytet Kaliski

dr inż. Leszek Szczupak – Uniwersytet Kaliski

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:

dr inż. Bartosz Spychalski

Członkowie komitetu organizacyjnego

Daniel Dudek – student Koła Naukowego „Lean & Quality”

Kinga Kozik – studentka Koła Naukowego „Lean & Quality”

Antoni Kula – student Koła Naukowego „Lean & Quality”

Łukasz Ostojski – student Koła Naukowego „Lean & Quality”

Katarzyna Piwońska – studentka Koła Naukowego „Lean & Quality”

Halyna Tynkaliuk – studentka Koła Naukowego „Lean & Quality”

Organizatorzy konferencji

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Koło Naukowe Lean Management i Zarządzania Jakością „Lean & Quality”

Współorganizator konferencji

Katedra Zarządzania

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: b.spychalski@uniwersytetkaliski.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy:

Miejsce konferencji: konferencja hybrydowa

– online (aplikacja Teams)

– stacjonarnie (Collegium Novum, ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz)

Termin konferencji: 12 czerwca 2024 r.

Termin zgłoszeń oraz wpłaty opłaty konferencyjnej: 20 maja 2024 r.

Termin nadsyłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej: 30 czerwca 2024 r.

Opłata konferencyjna: 100 zł.

Dane do wpłat:

 • nr konta: 86 1240 6609 1111 0010 2612 4161
 • Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
 • tytuł przelewu: KONFERENCJA JAKOŚĆ + imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika
 • dane do faktury prosimy podać w formularzu zgłoszeniowym

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej, punktowanej monografii (20 pkt. za każdy rozdział), w wersji drukowanej i elektronicznej.

Referaty mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim.

Zalecane jest ograniczenie wielkości artykułu do 12 stron.

Szczegółowe wymogi redakcyjne:

Pozostałe dokumenty związane z publikacją:

Redakcja publikacji pokonferencyjnej zastrzega sobie prawo wyboru artykułów.

National Scientific Conference “Quality in management. Modern methods of managing a modern organization”

The purpose of the conference is to present the results in the area of modern organizational management methods, exchange of views and experiences related to improving the quality, effectiveness and efficiency of operations in a changing economy.

Thematic areas:

 • challenges of quality in the modern organization,
 • determinants and consequences of changes in the field of management,
 • the essence, tools and significance of the fourth industrial revolution,
 • methods and tools of management in a volatile environment and knowledge-based economy,
 • methods and tools for managing human resources, quality, knowledge, intellectual capital or tangible and intangible resources,
 • selected problems in the field of organizational management.

Speeches during the conference can be delivered in Polish or English – this also applies to papers prepared for the post-conference publication.

The conference is planned in a hybrid form: online (using the Teams application) and stationary (Collegium Novum, ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz). Participants in the application form choose in which form they want to participate in the conference.

The organizers anticipate a post-conference publication in the form of a peer-reviewed, scoring monograph (20 points for each chapter), in print and electronic versions.

Conference fee: 100 PLN.

Certificates of participation will be provided for all conference participants.

Contact details:

Bartosz Spychalski, PhD Eng.

b.spychalski@uniwersytetkaliski.edu.pl

jakosc@uniwersytetkaliski.edu.pl

www.uniwersytetkaliski.edu.pl/jakosc/konferencja

Registration form:

Conference flyer to download: